วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและสามารถ
download ใบสมัครได้ที่ http://person.anamai.moph.go.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ์ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 3231 0363–71 ตั้งแต่วันที่ 26
–30มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา08.30–12.00น. ภาคบ่ายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) ให้ผู้ประสงค์
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่
11 นครศรีธรรมราช ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 7539 9460 - 4
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00
–16.30น.

- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ตําบลสะเตง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2862 ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้าเวลา08.30–12.00น. ภาคบ่ายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
ให้ผู้ประสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 6550 –2 ต่อ 303 ตั้งแต่วันที่
26–30มกราคม2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา08.30–12.00น. ภาคบ่ายเวลา13.00–16.30น. 4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่ง

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai