วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สพฐ. รับสมัคร พนักงานพิมพ์ดีด 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 19-23 มกราคม 2558
สพฐ. รับสมัคร พนักงานพิมพ์ดีด 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 19-23 มกราคม 2558

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักงานระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 228 856 45

ประกาศรายชื่อผ่าน http://personnel.obec.go.th/personnel/ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai