วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2558
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 14,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 9,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณษรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา

3 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 9,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 7,150 บาท(อัตราค่าจ้างตามวุฒิ ปวช.)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ

5 พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 6,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและความชำราญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยว่า 5 ปี หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 6,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือ
2 มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัตรงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

7 พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 6,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8 พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 6,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ

9 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 6,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
4 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกลง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

10 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 7,150 บาท(อัตราค่าจ้างวุฒิ ปวช)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 ถึง 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Download...
https://www.facebook.com/mejobthai