วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์
1 รัฐประศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2 นิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
4 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาโท / เอก /

อัตราค่าตอบแทน เงินเดือน
ป.โท 24,600
ป.เอก 30,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุดรธานี ตั้งแต่วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

SCG Cement Co., Ltd. รับสมัคร Safety(Site,Office) CBM-Operation Cement จำนวน 3 อัตรา ทำงานที่ ชลบุรี, สระบุรี
ข้อมูลตำแหน่งงาน :
- ตำแหน่ง [3000-00638] - Safety(Site,Office) CBM-Operation Cement
- สถานที่ทำงาน : ชลบุรี, สระบุรี
- จำนวน 3 อัตรา
- เงินเดือน N/A


หน้าที่หลัก :
-
- จัดทำแผนงานความปลอดภัย วางแผนการทำงานในระยะยาวให้งานโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมปลอดภัย ถูกต้องตำมกฏหมำยและความเป็นมืออาชีพ
- ตรวจสอบความปลอดภัย ควบคุมการทำงานของผู้ผฏิบัติงานในงานโครงการ(งานก่อส้าง ติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง)ให้เกิดความปลอดภัย
- ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัยและส่งผลให้เกิดไซด์งานมืออาชีพ
- กำหนดมาตราฐานวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
- วิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ Near miss เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ


คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี 2.70 ขึ้นไป
- เพศชายหรือหญิงที่สามารถปฏิบัติงานตาม site งานได้


วิธีการสมัคร :
-
ส่ง resume มายัง supasitp@scg.co.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-586-4301 ด่วน

SCG Cement Co., Ltd. รับสมัคร HRM&HRD Operation Cement 8 อัตรา รับสมัครถึง 31 พฤษจิกายน 2557 ทำงานที่ ชลบุรี,สระบุรี,โรงปูนแก่งคอย,โรงปูนลำปาง,โรงปูนทุ่งสง

ข้อมูลตำแหน่งงาน :
-
- ตำแหน่ง [3000-00629] - HRM&HRD_Operation Cement
- สถานที่ทำงาน : -
- จำนวน 8 อัตรา
- เงินเดือน N/A

หน้าที่หลัก :
-
STS(โรงปูนทุ่งสง) เจ้าหน้าที่บุคคล HRM 2 ตำแหน่ง
SLP(โรงปูนลำปาง) เจ้าหน้าที่บุคคล HRD 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล HRM 1 ตำแหน่ง
SKK(โรงปูนแก่งคอย) ผจก.ปฏิบัติงานบุคคล(Exp>3) 1 ตำแหน่ง
CPAC ผจก.พัฒนาพนักงาน(Exp>3) 1 ตำแหน่ง
Precast(ชลบุรี,สระบุรี) เจ้าหน้าที่บุคคลโรงงาน 1 ตำแหน่ง
HRM Cement เจ้าหน้าที่บุคคล HRM 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
-
- Bachelor's or Master Degree in MBA, HRM, Economic, Labour, Sociology
- Bachelor Degree : Graduated with GPA >= 2.70
- Master Degree : Graduated with GPA >= 3.30
- Experience of 1-5 years
- Pleasant personality with positive attitude, and strong communication, Interpersonal and presentation skills
- Able to relocate to upcountry
- Good Human Relation and communication skill
- 1-5

วิธีการสมัคร :
-
ส่ง Transcript, Resume มาที่ E-mail: supasitp@scg.co.th

สำนักงานธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาทางพาณิชย์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ตำบลกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.treasury.go.th/ewtadmin/ewt/pv_nonthaburi/download/article/article_20141020112515.pdf

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการทำ PCR, molecular cloning, sequencing, capillary electrophoresis
หรือ cell culture จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- งานบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยเทคนิค PCR และ real-time PCR, sequencing, capillary electrophoresis
- ค้นคว้าและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ
- ปฏิบัติงานวิจัยทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ
- ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ และตัวแทนจากบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อัตราเงินเดือน
- พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและเพิ่มตามประสบการณ์ในการทำงาน

หลักฐานการสมัครเบื้องต้น :
ส่งทางอีเมล์ SiMPL.center@gmail.com
- ประวัติส่วนตัว (resume)
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองผลการศึกษา

Doctor P United Clinic รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์มีใบประกอบ 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ใบ 5,000 บาท
เงินเดือน 18,000 บาท ใบ 5,000 บาท Doctor P United Clinic รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์มีใบประกอบ 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักเทคนิคการแพทย์มีใบประกอบ
จำนวน 8 อัตรา

ค่าตอบแทน / ค่าจ้าง
18,000 บาท
ใบประกอบ 5,000 บาท

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
- ประสบการณ์ด้านการทำงานห้องปฏิบัติการทางเลือด
- มีความชำนาญในการเจาะเลือด
- มีความรับผิดชอบสูง
- ไม่เกี่ยงงาน
- หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ Dr.P United Clinic
ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น 6/C เบอร์โทรศัพท์: 02-1293265 ในเวลาทำการ เบอร์มือถือ: 085-4873464 ทุกวันถึง 8:00 น. - 20:00 น.

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 8 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2557
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์(ปริญญาเอก) จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,030 บาท และตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 22,570 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร

ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,030 บาท
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเกษตร (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเกษตร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเกษตร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมเหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
- สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,030 บาท
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ ปร.ด. วิศวกรรมโยธา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,030 บาท
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ (ปร.ด.)วิศวกรรมไฟฟ้า
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
- สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

ตำแหน่งที่ 4 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,030 บาท
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
- สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

ตำแหน่งที่ 5 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 28,030 บาท
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

ตำแหน่งที่ 6 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 22,570 บาท
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีวัสดุ,สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีวัสดุและโลหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมงานเชื่อม
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
- สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวัน –เวลาราชการให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจ่ายค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การยื่นใบสมัคร
1 ผู้สมัครต้องกรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน 2557
งานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 ต.ค. 2557 - 07 พ.ย. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย การศึกษา เศรษฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา

วิธีสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัรออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobApp1.php?JOB_ID=3052

รายละเอียดเพิ่มเติม http://personweb.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/view100.php?FILE_ID=192872

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 90 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-12 พฤศจิกายน 2557
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 90 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-12 พฤศจิกายน 2557

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประกาสรับสมัครให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 90 อัตราดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
16. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
18. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 16 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างท่อ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 13 อัตรา
6. ตำแหน่งคนงาน (กวาดขยะ) จำนวน 9 อัตรา
7. ตำแหน่งคนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ) จำนวน 4 อัตรา
8. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-7621-4306มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศรับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ เงินเดือน ๒๒,๕๗๐.- บาท เปิดรับสมัคร ๗ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท ประจําสาขาวิชาการบัญชีสังกัด
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๒๒,๕๗๐.- บาท

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๐๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒
อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกตําแหน่งละ ๑๐๐.- บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งนี้ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๔๘ โดยอนุโลม

The Pizza Company สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน Part Time
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหางาน Part time ร้าน Pizza company สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่ ทางทีมงานและทางบริษัทต้องการคนทำงานด้านบริการที่ร้านด่วน ท่านใดสนใจงาน หรือเหมาะสมกับงานติดต่อที่รายละเอียดงาน Part time ด้านในค่ะ

รายละเอียดงาน
ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อส่งพิชซ่าให้กับลูกค้า ทั้งประจำ และชั่วคราว
สาขาบ่อสร้าง จังหวัด เชียงใหม่
อัตราที่รับ ไม่จำกัด อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท หรือมากกว่านี้ค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-32 ปี
2. วุฒิม.3 ขึ้นไป, ปวช., ปวส. หรือกำลังศึกษาอยู่
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือ หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป ในการส่งผลิตภัณฑ์ หรือส่งเอกสาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. บุคลิกภาพดี, รักงานบริการ และกระตือรือร้น
5. มีใบญาตขับขี่ และ พรบ. รถจักรยานยนต์
6. พนักงานประจำร้าน : สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง / วัน
7. พนักงานชั่วคราว (Part Time) : สามารถทำงานได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ้นไป / วัน

ติดต่อ
The Pizza Company สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองที่ The Pizza Company สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
Tel: 092-2764286

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

ชื่อตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์
อัตราว่าง ๑ อัตรา
หน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาง
รังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
รังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้ง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น ๒
ตึกอํานวยการ) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.
– ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)


ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตําแหน่งละ ๑๐๐.- บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635502818121595844.pdf

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 18 พฤศจิกายน 2557
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 18 พฤศจิกายน 2557

1 นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทโนโลยีการอาหารและโภชนาการทางวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีทางอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น


2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเทคนิคการแพทย์


3 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับหรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.phrachomklao.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพรชบุรี ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ รับสมัครงาน รับวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 25 - 35 ปี ทำงานที่ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคามศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ รับสมัครงาน รับวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 25 - 35 ปี ทำงานที่ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคาม

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2557
เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2557

ด้วยเทศบาลตําบลขามใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประจําปีงบประมาณ 2558 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อบุ ลราชธานีเรื่องหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบั พนกังานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อ ไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 15,000 บาท)
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 9,400 บาท )
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 10,840 - 11,500 บาท)
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 9,400 บาท)
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 9,000 บาท)
2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 9,000 บาท)
3. ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 9,000 บาท)
4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา ( เงินเดือน 9,000 บาท)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 045-200234ต่อ101

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2557
ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
- สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน และ INTERNET ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557กำหนดการรับตรงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 14 คณะ 44 สาขา รวมกว่า 1,642 ที่นั่ง
กำหนดการรับตรงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ 14 คณะ 44 สาขา รวมกว่า 1,642 ที่นั่ง

ายละเอียดเบื้องต้นจากเฟซบุคเพจ "ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์" ได้เปิดเผยมาว่า กำหนดการสมัครรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 เป็นการสมัครออนไลน์เหมือนเดิม และคาดการณ์กันว่ากำหนดการจะไม่ต่างจากปี 57 มกเท่าไหร่นัก ซึ่งรอบนี้จะเปิดรับทั้งหมด 14 คณะ 44 สาขา รวมกว่า 1,642 ที่นั่ง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ "การรับเข้าศึกษา"

>> คณะที่เปิดรับ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

>> เกณฑ์ในการคัดเลือก


ขอบคุณภาพจากเพจ "ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์"


>> รายละเอียดอื่น ๆ
- ใช้คะแนน GAT PAT + 7 วิชาสามัญ
- บางคณะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน
- สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- ผู้สมัคร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องมีผลสอบ SMART-I
- เด็กซิ่วสมัครได้

>> ติดตามรายละเอียดได้ที่
- เว็บไซด์หลัก www.reg.tu.ac.th หัวข้อ "การรับเข้าศึกษา"
- เพจ "ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์"
- ระเบียบการรับตรง (ฉบับอย่างเป็นทางการ)
http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2558/BA/58_direct.pdf

ที่มา Web Dek-D.Com

อบจ.สงขลา เปิดสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 5 กลุ่มวิชา 8 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ย – 9 ธ.ค.2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 5 กลุ่มวิชา 8 อัตรา ดังนี้
1.1 วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.5 วิชาเอกพลศึกษา จํานวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสาร ข. แนบท้ายประกาศนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้
ชัดเจนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 5 สาขาเอกวิชา 8 อัตรา
3.1 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050.- บาท
3.2 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800.- บาท
3.3 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 15,800.- บาท
3.4 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690.- บาท

การรับสมัครสอบแข่งขัน
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซด์ http:// www. songkhlapao.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออก เลขชําระเงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินได้หรือบันทึกข้อมูลไม่ได้ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
(4) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินได้เฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว
(5) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจําตัวสอบให้โดยเรียงตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ
(6) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบรูณ์ถูกต้องแล้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่ http://www. songkhlapao.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิโดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนพร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุ เลขประจําตัวสอบให้แล้ว (เลขประจําตัวสอบจะระบุในใบสมัครสอบ โดยจะออกเลขให้หลังจากมีการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนสําหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจําตัวสอบให้นําหลักฐานการชําระเงินติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://songkhlapao.thaijobjob.com/ (ถ้าเข้าไม่ได้แสดงว่าคนเข้าเยอะแล้วมันล่มนะครับ)

ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ ขอนแก่น รับสมัครพนักงานประจำร้าน วุฒิ ม.3-ปวส.หรือเทียบเท่า
ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ ขอนแก่น ขายวัคซีน ยารักษาโรค อาหาร และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ ทั้งปลีก-และส่ง
รับสมัครพนักงานประจำร้าน

วิธีสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ ขอนแก่น
ถนนเหล่านาดี ตรงข้ามสนามกีฬา จ.ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
โทรศัพท์ :: 043-221199 หรือ 088-2584953
.... ติดต่อคุณวิฑูรย์

ตำแหน่ง :
พนักงานประจำร้าน
ไม่จำกัดเพศ อายุ : 20-32 ปี
วุฒิการศึกษา : วุฒิ ม.3-ปวส.หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นๆ :
- เพศ หญิง / ชาย
- อายุระหว่าง 20-32 ปี
- วุฒิ ม.3-ปวส.หรือเทียบเท่า
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบ และต้องการเรียนรู้อยู่เสมอ
- มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน และตรงต่อเวลา
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ....


** สามารถเตรียมเอกสารการสมัครมาติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ร้าน ทุกวันและเวลาทำการ **

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัคร 4 - 10 พฤศจิกายน 2557
โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รับสมัคร 4 - 10 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.phraehospital.go.th/news/upload/1605.pdf

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,พนักงานบริการ,ผู้ช่วยช่างทั่วไป,พนักงานประกอบอาหาร เปิดรับสมัคร ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครนักรังสีการแพทย์,พนักงานบริการ,ผู้ช่วยช่างทั่วไป,พนักงานประกอบอาหาร เปิดรับสมัคร ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประกาศโรงพยาบาลแพร่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลแพร่

-----------------

ด้วยโรงพยาบาลแพร่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน อัตราค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท จ้างเป็นเวลา ๓ เดือน และในระหว่างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลแพร่ และรับการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจภูธรตามภูมิลำเนาของลูกจ้าง เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ ๖๐ จะจ้างเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลแพร่ต่อไป จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก

๑.๑ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๑.๔ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร สังกัดฝ่ายโภชนาการ จำนวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.

๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

๓. การรับสมัคร

๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครและคัดเลือกใด ๆ ทั้งสิ้น)

๓.๒ หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. (๑ นิ้ว) โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

- สำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาระเบียนสะสม และสำเนา วุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุความเห็นของแพทย์และออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ฯลฯ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน

โรงพยาบาลแพร่ จะประกาศหลักสูตร วิธีสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลแพร่ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)

6. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

โรงพยาบาลแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

อนึ่ง โรงพยาบาลแพร่ ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

(นายวันชัย ล้อกาญจนรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลแพร่

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ เกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอกซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคตำแหน่ง พนักงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานบริการยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรถ EMS และทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. เพศชาย

๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

๓. สามารถขับขี่รถยนต์ และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ที่ไม่หมดอายุ)

๔. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป โดยเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง รวมทั้งติดตั้งและทดลองใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้ วัสดุแทนไม้ ปูน อลูมิเนียม เหล็ก โลหะ พร้อมทำงานด้านสี เชื่อม หรืองานระบบท่อน้ำดีและน้ำเสีย ท่อประปา ท่อลม ปั๊มลมต่าง ๆ ตามมาตรฐานงานช่าง บำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ ๑ ด้านช่างสาขาทั่ว ๆ ไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก ฯลฯ

๒. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะความชำนาญงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรค และผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน บริการแจกอาหารที่ผลิตแล้วไปให้ผู้รับบริการตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน จัดเก็บคืนมาโรงครัว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. เพศชาย

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

๓. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

โครงการชลประทานระนอง รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ทุกตำแหน่งมีบ้านพักให้
โครงการชลประทานระนอง รับสมัครพนักงาน
จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. เลขาผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
3. ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4. การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
6. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
7. แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา

ทุกตำแหน่งมีบ้านพักให้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
www.doe.go.th/ranong
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการชลประทานระนอง
182 หมู่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-821666 ต่อ 117
ลำดับ
ตำแหน่ง
เพศ
จำนวน
อายุ
วุฒิ
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ค่าจ้าง
1
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
1
18+
ปริญญาตรี
- ตรวจเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
ตามวุฒิ
2
เลขาผู้อำนวยการ
1
"
ปวส.
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ฯลฯ
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพเตอร์ word , excel
- สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
300/วัน
3
เจ้าหน้าที่ธุรการ
2
"
ปวส.-ปริญญาตรี
- สามารถ ร่าง พิมพ์หนังสือราชการทุกประเภท
และจดรายงานการประชุม ตลอดจนปฏบัติงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
300/วัน,
ตามวุฒิ
4
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
"
ปวส.
- จบสาขาการบัญชี
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ word , excel
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
300/วัน
5
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ช/ญ
2
"
ปวส.
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ word , excel
- ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
300/วัน
6
พนักงานคอมพิวเตอร์
3
"
ปวส.
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ word , excel
- ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
300/วัน
7
แม่บ้าน
2
"
ม.3
300/วัน

DTAC รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงานประจำร้านDtac Center ตจว. 9 อัตรา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ เงินเดือน 10,000 + ค่าคอม 7,000 มี OT สูง ถึง 6,000 บาท
DTAC รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงานประจำร้านDtac Center ตจว. 9 อัตรา
รายชื่อสาขา
1.โลตัส อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 3 คน
2.บิ๊กซี อ.เมือง จ. เลย 3 คน
3.โลตัส อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3 คน

คุณสมบัติ
ปวช. หรือม.6 ชึ้นไปอายุ 21-28 ปี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Officeและการสืบค้นข้อมูลจาก internet
มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านออก เขียนได้
มีความรู้เกี่ยวกับ Smartphon
มีประสบการณ์ด้านการขายหรือ บริการ
บุคคลิภาพดี
เพศหญิง ต้องไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
@ขอบเขตการปฏิบัติงาน
-ขายสินค้า และ บริการของบริษัท
-ให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ
-บริหารจัดการสต็อกสินค้า
-ดูแลหน้าร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐานที่กำหนดงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

รายได้
@เงินเดือน 10,000 บาท
@Commission 7,000 บาท
,ค่าโทรศัพท์ 500฿ ,
OTสุงสุด 1000-6000 บาท (ตามระยะเวลาเข้างานจริง)

ประกันสังคม
สัญญาจ้างงาน 1 ปี

สนใจติดต่อคุณ บาส 081-0231513 แอดไลน์มาที่ ID rejoye

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 30,000 เปิดรับสมัคร 4 - 10 พฤศจิกายน 2557

เงินเดือน 30,000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 10 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
อัตราเงินเดือน : 30,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการสร้างองค์ความรู้ และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณใกล้เคียงเพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก
2. จัดทำกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนแนวทาง นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมความมั่นคงในระดับภาพรวมและพื้นที่ เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่น ๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและประสานการดำเนินการกับ
หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาแก่เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ ผลดีผลเสีย อันจะนำไปสู่การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635501762840307207.pdf

กรมสรรพสามิต พื้นที่สุโขทัย รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวช เปิดรับสมัคร 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
กรมสรรพสามิต พื้นที่สุโขทัย รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวช เปิดรับสมัคร 3 - 7 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี(สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม


รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635501812701549107.pdf

สสจ.ขอนแก่นรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการจำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 - 31 ตุลาคม 2557
สสจ.ขอนแก่นรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการจำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 043 22 11 25 ต่อ 116,157
ระยะเวลาการรับสมัคร
27 - 31 ตุลาคม 2557