วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

สสจ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 13 พฤษภาคม 2558
สสจ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 13 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์

2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศษสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า ทางโยธา การก่อสร้าง

3 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 - 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช,ปวส ทุกสาขา

4 เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส สาขาการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

5 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ไม่ต่ำกว่านี้สาขา เครื่องกล สาขาเทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับสมัครพนักงานราชการทาง Internet รับ 10 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 13,800 - 18,000 วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รับ 10 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 13,800 - 18,000 กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับสมัครพนักงานราชการทาง Internet วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

2 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สมัครได้ที่ Website : http://dwr.thaijobjob.com

กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมหม่อนไหม รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กรมหม่อนไหม รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอวพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต 1 จังหวัดแพร่ เลขที่ 292 หมู่ 10 ตำบลแม่จั๊ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทร 054614059 ตั้งแต่วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

Web Director (Japanese Web Service) บริษัท IT ญี่ปุ่น <ใกล้ MRT พระราม9>Web Director (Japanese Web Service) /บริษัทญี่ปุ่น IT <ใกล้ MRT พระราม9>

รับสมัคร Web Director เพื่อวางแผนในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาเว็บเซอร์วิสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุม 14 ประเทศในเอเชีย เพื่อดูแลและพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก (https://meetrip.to/) และเว็บเซอร์วิสเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับผู้หญิง (http://sistacafe.com)

กรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนสมัคร!

(บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์เท่านั้น)

- วางแผนงานในการพัฒนาเว็บไซด์ และกลยุทธ์การทำตลาดของเว็บไซด์
- ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ (KPI)
- สามารถควบคุมดูแล และผลักดันสมาชิกในโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
- ประสานงานกับบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

<คุณสมบัติ>
- อายุ: ไม่เกิน 35 ปี (ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา และผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน)
- การศึกษา: ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าไม่จำกัดสาขา
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
- มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการพัฒนาเว็บไซด์เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทำงานได้
- หากมีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

< รายละเอียดอื่นๆและสวัสดิการ >
- วันเวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00
- วันเริ่มงาน: ต่อรองได้
- เงินเดือน: ต่อรองได้
- โบนัส: ปีละ 2 ครั้ง
- การปรับขึ้นเงินเดือน: ปีละ 1 ครั้ง
- ค่าเดินทาง: 1,000 บาท / เดือน
- การเข้างานตรงเวลา: 1,000 บาท / เดือน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ (หลังผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดประจำปี (หลังผ่านการทดลองงาน)
- ปาร์ตี้แต่ละเดือน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สนใจร่วมงาน กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ มาที่ Email: hr@donuts-bkk.com โทรมาสอบถามได้ที่ 026532798
(บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์เท่านั้น)
- ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (Resume) ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้
- ประวัติการศึกษาและผลการเรียน (GPA): มัธยม, มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
- ผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เช่น TOEIC, JLPT (ถ้ามี)
- ความสามารถหรือความถนัดที่คิดว่าทำได้ดี
- ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งสามารถอธิบายเป็นตัวเลขที่วัดผลได้ (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน) เช่น สามารถเพิ่มยอดขายได้ 10% จากการพัฒนาระบบ
- ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนใจในขณะนี้
- เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ Donuts Bangkok
- วุฒิการศึกษา (Transcription)
https://www.facebook.com/mejobthai

GAME Planner (Japanese Mobile Game) /นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเกมส์, บริษัทญี่ปุ่น IT ใกล้ MRT พระราม9รับสมัคร GAME Planner / Director เพื่อวางแผนในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ เพื่อนำเกมส์ยอดฮิตของญี่ปุ่นสู่ตลาดเกมส์ของไทย

กรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนสมัคร!

(บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์เท่านั้น)

- วางแผนงานในการพัฒนาเกมส์ และกลยุทธ์การทำตลาดเกมส์
- ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ (KPI)
- สามารถควบคุมดูแล และผลักดันสมาชิกในโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
- ประสานงานกับบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

<คุณสมบัติ>
- อายุ: ไม่เกิน 35 ปี (ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา และผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน)
- มีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับด้าน Mobile Game (หรือผ่านการศึกษาด้าน Mobile Game มาเป็นอย่างดี)
- การศึกษา: ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าไม่จำกัดสาขา
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
- มีความรู้ความเข้าใจ ในวงการเกมส์ของไทยและญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทำงานได้
- หากมีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

< รายละเอียดอื่นๆและสวัสดิการ >
วันเวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00
วันเริ่มงาน: ต่อรองได้
เงินเดือน:
นักศึกษาจบใหม่ มากกว่า 20,000 บาท
ผู้มีประสบการณ์การทำงาน ต่อรองได้
โบนัส: ปีละ 2 ครั้ง
การปรับขึ้นเงินเดือน: ปีละ 1 ครั้ง
ค่าเดินทาง: 1,000 บาท / เดือน
การเข้างานตรงเวลา: 1,000 บาท / เดือน
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ (หลังผ่านการทดลองงาน)
วันหยุดประจำปี (หลังผ่านการทดลองงาน)
ปาร์ตี้แต่ละเดือน
ท่องเที่ยวประจำปี
โอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สนใจร่วมงาน กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้
มาที่ Email: hr@donuts-bkk.com
โทรมาสอบถามได้ที่ 026532798
- ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (Resume) ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้
- ประวัติการศึกษาและผลการเรียน (GPA): มัธยม, มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
- ผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เช่น TOEIC, JLPT (ถ้ามี)
- ความสามารถหรือความถนัดที่คิดว่าทำได้ดี
- ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งสามารถอธิบายเป็นตัวเลขที่วัดผลได้ (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน) เช่น สามารถเพิ่มยอดขายได้ 10% จากการพัฒนาระบบ
- ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนใจในขณะนี้
- เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ Donuts Bangkok
- วุฒิการศึกษา (Transcription)
https://www.facebook.com/mejobthai

Online & Digital Marketing Executive : บริษัท IT ญี่ปุ่น Donuts Bangkok (MRT พระราม 9)
< ลักษณะหน้าที่ >
- ออกแบบ วางแผนในการปรับปรุงเว็บไซต์ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
- สร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยใช้ Social media, SEO, SEM เพื่อ ให้สอดคล้องกับ KPI
- มองหาช่องทางการสื่อสารและการทำการตลาดอย่างสม่ำเสมอ

< คุณสมบัติ >
- การศึกษา: ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ทุกสาขา
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- มีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวด้านการตลาดและไอที
- มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบการพูดคุย
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้วยตัวเอง
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

สนใจร่วมงาน กรุณาส่ง resume ภาษาอังกฤษ และ transcript
มาที่ Email: hr@donuts-bkk.com หรือโทรติดต่อเบอร์ 026532798

https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จำนวนมาก) เปิดรับสมัคร 6 - 29 พฤษภาคม 2558ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จำนวนมาก) ประจำพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ขอนแก่น,บึงกาฬ,หนองบัวลำภู,เลย,อุดรธานี,นครราชสีมา,ชัยภูมิมหนองคาย เปิดรับสมัคร 6 - 29 พฤษภาคม 2558

https://www.facebook.com/mejobthai

สอบภาค ข. รับ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สอบภาค ข. รับ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ และทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท
ของสำนักงาน ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
รับเยอะ 100 อัตรา กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสารแนบ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 29 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 คณุวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ในข้อ (1) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ในข้อ (2) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในข้อ (3) หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

4 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

5 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

6 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

7 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 28 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

8 ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร หรือ Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลอินทร์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลอินทร์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2558

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตราว่าง 1 อัตรา กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ค่าตอบแทน
13,010.-บาท (ปวท.)
13,800.-บำท (ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรทำงทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสำมัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร.2 ชั้น 3 โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร 0 3658 1993-7 ต่อ 237 ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ชั้น 4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขาพร้อมทั้งนำเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
อายุไม่เกิน 26 ปี

มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า
สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนได้ (5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า)

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 034-566-852 และ 089-921-2147
https://www.facebook.com/mejobthai

Krungsri Career Day สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่
Krungsri Career Day สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบ
ก้าวสู่อนาคตที่สดใส

กรุงศรี ธนาคารในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ขอต้อนรับท่านร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปกับเราในหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี

พบและพูดคุยกับเรา ในงาน Krungsri Career Day
สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 ชั้น 9 เวลา 09.00 – 15.00 น.

เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ยินดีรับบักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
(โปรดเตรียม resume มาในวันสมัคร)

กลุ่มงานที่เปิดรับสมัคร

Corporate Banking Group
Banking Operation
Junior Relationship officer
Customer Service (JLPT N3)


คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ , การเงินการธนาคาร , การบัญชี , บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 26 ปี
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)
มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Ms Office : Word , Excel , Power point )

สถานที่ทำงาน
ปฏิบัติงาน ณ อาคารหะรินทร สาทร

ติดต่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ email : Srisuda.Phathong@krungsri.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungsri Recruitment Center 0 2296 2807

บริการรถรับ – ส่ง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 4 (ทางออกวัดไผ่สิงห์โต) เวลา 8.00 – 15.00 น.

สมัครออนไลน์ที่ www.krungsri.com
https://www.facebook.com/mejobthai

SCG CAREER DAY CHANCE FOR CHANGE ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ประชาสัมพันธ์ SCG CAREER DAY
CHANCE FOR CHANGE
เปิดโอกาสสู่อนาคตที่สดใส...ไปกับเรา
โอกาสครั้งสำคัญกับการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว SCG ที่คุณไม่ควรพลาด !!
ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
www.scgcareers.com
หรือส่งใบสมัคร พร้อมประวัติการศึกษาได้ที่
Job-DomesticMarket@scg.co.th
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 2-10 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.70 และ ปริญญาโท 3.30
3. คุณสมบัติเฉพาะตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ
รีบด่วน ส่งก่อน มีสิทธิ์ก่อน หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง HR จะคัดกรองประวัติทุกท่าน และรอรับการติดต่อผ่านทาง E-Mail / SMS (ภายในวันที่ 20 พ.ค. 58) เพื่อเชิญเข้าร่วมงาน SCG CAREER DAY ในลำดับถัดไป

https://www.facebook.com/mejobthai

ร้านแมคโดนัลด์ เปิดสาขาใหม่ที่อู้ฟู้ขอนแก่น รับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำร้านทั้ง Part Time และ Full Time
เนื่องจากร้านแมคโดนัลด์จะมีการเปิดสาขาใหม่ที่อู้ฟู้ขอนแก่น
ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน หากมีใครสนใจจะร่วมงานกับร้านแมคโดนัลด์ เป็นตำแหน่งพนักงานประจำร้านทั้ง Part Time และ Full Time
ส่งรายละเอียดการสมัครไปยัง ไอดีไลน์นี้ Kunwhite นะคะ
รายละเอียดการส่งข้อมูลการสมัคร
1.ชื่อ-นามสกุล
2.ชื่อเล่น
3.เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี2เบอร์เอาทั้งสองเลยนะคะ)
4.ระดับวุฒิการศึกษา
5.อายุ
6.ประวัติการทำงานเบื้องต้น
***ขณะนี้ทางสาขาศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ขอนแก่น กำลังดำเนินการสร้างอยู่ หลังจากส่งข้อมูลการสมัครงานมาแล้วให้รอการติดต่อกลับนะคะ****
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก. เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ไม่ต้องผ่านภาค ก. เงินเดือน 18,000 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งช่างเทคนิค ระหว่างวันที่ 1 - 29 พ.ค. 58
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2558 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการ TEP-TEPE ศูนย์รังสิต อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท และเงินสวัสดิการค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท
2. ช่างเทคนิค (ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 1 อัตรา ประจำหลักสูตร AUTO-TU ศูนย์พัทยา อัตราค่าจ้าง 9,300 บาท และเงินสวัสดิการค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. นักประชาสัมพันธ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะโปรแกรมในกลุ่ม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ช่างเทคนิค (ระดับวุฒิ ปวส.)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าทางสาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างเทคนิคอุตสาหกรร
- สามารถปฏิบัติงานได้ที่ ศูนย์รังสิต และ ศูนย์พัทยา - หากเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/news/20150428-1https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับสมัครเข้ารับราชการ 28 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,800-17,3 80 และ 17,500-19,250 บาท เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับสมัครเข้ารับราชการ 28 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,800-17,3 80 และ 17,500-19,250 บาท เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 และ 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง
1 สังกัดสำนักด่านอาหารและยา จำนวน 4 อัตรา
2 สังกัดสำนักยา จำนวน 8 อัตรา
3 สังกัดสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 2 อัตรา
4 สังกัดสำนักอาหาร จำนวน 1 อัตรา
5 สังหัดกองแผนงานและวิชาการ จำนวน 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียก และรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 สสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 025907101,025907027

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เงินเดือน 18,000 วุฒิ ป.ตรี กรมหม่อนไหมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวเคมี สาขาวิศวกรรมด้านการเกษตร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอนพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา 1887 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. ปวช วิชาพาณิชยกรรม/พาณิชยการ อุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบ
กำหนดรับสมัครวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนน อุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042295409 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Technical Support,Programmer
บริษัท เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอนแก่น
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Technical Support,Programmer

คุณสมบัติ:
• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ในระบบ Network และ Application
• สามารถติดตั้ง ดูแล วิเคราะห์ปัญหาด้าน Software/Hardware และแก้ไขปัญหาได้
• บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

โทร. 043-220499,0817080280

บริษัท เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด
936/23 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
043 220 499
syncom.in.th
https://www.facebook.com/mejobthai

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 จำนวน 115 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 16 พ.ค. 58
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 จำนวน 115 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 16 พ.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานสนาม 1 ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ จำนวน 98 อัตรา
พนักงานสนาม 1 ทำหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ 11,350 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ผู้สนใจติดต่อ: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (อาคาร วช. 3 ชั้น 1) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
(รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2558)
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

1. คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง
- สามารถแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
- ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสืบค้นข้อมูลทาง Internet
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีความรู้ด้านเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. หลักฐานในการสมัครงาน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อด้านล่าง (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

4. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจติดต่อ: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (อาคาร วช. 3 ชั้น 1)
กองการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-2445 ต่อ 455

https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.ราชบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 18 พ.ค. 2558รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา สสอ.เมือง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 พฤษภคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานกำลังพลรับบุคคลภายนอก(ช/ญ) 36 อัตรา เข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร,ชั้นประทวน ไม่ต้องผ่านภาค ก. เปิดรับสมัคร 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานกำลังพล โดย กองสวัสดิการ ดำเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ มีวุฒิปริญญาตรีด้านดนตรี หรือดุริยางคศิลป์ โดยวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด ฝุายดนตรีกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร
1. รองสารวัตร ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานกำลังพล โดย กองสวัสดิการดำเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ทำหน้าที่ดุริยางค์จำนวน 35 อัตรา
ตำแหน่งชั้นประทวน
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จำนวน 35 อัตรา แยกเป็น
1. กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง จำนวน 10 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๑)
2. กลุ่มเครื่องลมไม้ จำนวน 8 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๒)
3. กลุ่มเครื่องสายสากล จำนวน 5 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๓)
4. กลุ่มเพอร์คัชชัน จำนวน 3 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๔)
5. กลุ่มเครื่องไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๕)
6. กลุ่มดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๖)
7. กลุ่มนักร้องสากล จำนวน 2 อัตรา (อักษรย่อของสายสอบ คือ ดย.๗)

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- กรณีเป็นชายถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล 91 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02583 8228 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ


https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6, ปวส เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2558กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6, ปวส เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช. จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 15 พฤษภาคม 2558สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช. จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 15 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส, ถนนศูนย์ราชการ, ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส, 96000 ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรีและป.โททุกสาขา เปิดรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรีและป.โททุกสาขา เปิดรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2558

- วุฒิปริญญาโท กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 21,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 18,000 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,800 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3 นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5 เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

6 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 15
พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2558" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2558 - 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วิธีสมัคร
ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเทอร:เน็ตได้ที่เว็บไซต:ของสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ที่ http://www.ojc.coj.go.th/exam โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต้วันจันทร:ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

หากติดปัญหาการใช้งานระบบ :: Call Center โทร. 0-2257-7230
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

เปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2558 - 20 พฤษภาคม 2558
(วันสุดท้ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ชำระเงินก่อนเวลา 16.30 น.)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร
๑. ลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต: http://www.ojc.coj.go.th/exam เท่านั้น
๒. อ่านคู่มือการสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)
๓. ดําเนินการลงทะเบียนสมัครชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือการสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)
๔. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครสอบประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทให้ผู้สมัครแสดงความจํานงว่าจะสมัครสอบคัดเลือกหรือทดสอบความรู้ในใบสมัครได้เพียงหนึ่งประเภทเมื่อเลือกและส'งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Job Descriptions / ลักษณะงาน
​ สนันสนุนการทำงานปฏิบัติการของทุกฝ่ายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานงานกับบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกสิกรไทย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications / คุณสมบัติ
​ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถทำงานที่มีความหลากหลาย
มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้
Job Location / สถานที่ทำงาน
Bangkok - Paholyothin Head Office

สมัครออนไลน์ที่ website https://careers.kasikornbank.com นะครับ
https://www.facebook.com/mejobthai

SCG ยินดีรับพิจารณาทั้งเด็กจบใหม่ รับเยอะ 71 อัตรา วุฒิ ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อย่าให้โอกาส....กลายเป็นแค่อากาศ
ร่วมเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน
(ยินดีรับพิจารณาทั้งเด็กจบใหม่ และมีประสบการณ์)
Update ตำแหน่งงานล่าสุด ประจำวันที่ 21 เมษายน 2558
บริษัท SCG Cement Building Materials - Domestic Market
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. เพศชายหรือเพศหญิง (สัญชาติไทย)
2. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป / ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท)
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (สำหรับวุฒิ. ป.ตรี,ป.โท)
ผู้สมัครที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ อ่านรายละเอียดการสมัครงานได้ที่
https://www.sendspace.com/file/7k77zi
พร้อมกับส่งประวัติและหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา Transcript
4. สำเนาใบผ่านทหาร (สำหรับเพศชาย)
5. ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่นๆ (Resume , ใบรับรองการฝึกงาน/ทำงาน ,ฯลฯ)
มาที่ อีเมลล์ :
JOB-DomesticMarket@scg.co.th
หรือ ดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง SCG CBM DM
www.facebook.com/ScgCbmDmRecruitment
หากประวัติผู้สมัครคนใดตรงกับที่เราสนใจจะได้รับการติดต่อจากทาง HR เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป

https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. รับ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 - 21,000 เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2558
ไม่ต้องผ่านภาค ก. รับ ป.ตรีทุกสาขา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
1 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร022809000 ต่อ 109-110 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 Website : http://www.cabinet.thaigov.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงเรียนสอนภาษาไอจีเนียส I-Genius เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น 5 รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา
โรงเรียนสอนภาษาไอจีเนียส I-Genius เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น 5 เรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดชั่วโมง ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าเรียนสดได้ทุกวัน พร้อมเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการเรียนทีสนุกสนานโดยอาจารย์คนไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ปรับพื้นฐานฟรี !! เตรียมสอบ TOEIC IELTS TOFLE ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันใช้ในการทำงาน รับรองผลจริง 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.i-genius.co.th Facebook : https://www.facebook.com/ikhonkaen

โทรศัพท์ 091-1872484 , 043-288536

ที่ตั้ง เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 5 (Education Zone) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : ancheera.l@gmail.com

ติดต่อ คุณอัญ

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร
จำนวน 2 อัตรา
เพศ ไม่จำกัดเพศ
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ
-ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร ใช้โปรแกรม Photoshop Microsoft Office ได้ในระดับดี มีบุคลิกร่าเริง สนุกสนาน เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมและออกบูธแจกใบปลิวได้

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิสชั่น + สวัสดิการ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน ทำงาน 6 วัน (หยุด 1 วัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

2.ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
จำนวน 2 อัตรา
เพศ ไม่จำกัดเพศ
อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโททุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ
-มีเทคนิคการสอนให้เข้ากับเนื้อหาและบรรยากาศที่สนุกสนาน สามารถถ่ายถอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เงื่อนไข/ลักษณะงาน Part-time
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัทเทรโวคอร์ปอเรต (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ด่วน!!!
บริษัท เทรโว คอร์ปอเรต (ไทยแลนด์) จำกัด
มีความประสงค์ที่จะรับพนักงาน ในตำแหน่ง Customer Support จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือ ตามตกลง

คุณสมบัติดังนี้
- เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นได้คล่อง
- *ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

วันเวลาทำงาน
- วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-19.00 น.
- วันหยุด วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและประวัติมาที่
E-mail : trevothailand@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง

บริษัท เทรโว คอร์ปอเรต (ไทยแลนด์) จำกัด
637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 088-222-2168, 088-5533252
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสัมคร งานทางด้านกราฟฟิก บริษัท Animate Station ทำงานแถว ร.8 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) - ถ้าผ่านสัมภาษณ์จะมีการสอนงานให้ด้วย
บริษัท Animate Station
ทำงานแถว ร.8 จ.ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง ก็ได้
2.สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe flash , Adobe Photoshop Adobe Illustrator ได้ดี
3.สนใจทางด้านการออกแบบ
4.ขยันอดทน
5.ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
- ถ้าผ่านสัมภาษณ์จะมีการสอนงานให้ด้วย
- เงินเดือนตามตกลงนะจ๊ะ
- มีโบนัสและประกันสังคมให้
เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.และหยุดตามเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามพี่ได้โดยตรงได้เลยจ้า
พี่ๆที่ทำงานใจดีทุกคนจ้า
หรือโทรติดต่อหัวหน้าโดยตรง 086-2185488 (พี่หนึ่ง)
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดสอบเข้ารับราชการวุฒิ ปวส. ปริญญาตรี จำนวน 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 28 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2558
1 ตำแหน่ง : นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของ ก.พ.

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของ ก.พ.


3 ตำแหน่ง : วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website : http://www.dpim.go.th หัวข้อสมัครงาน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2558
กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร ด้านพืช ด้านสัตว์หรือด้านส่งเสริมการเกษตร
2. มีความสามารถเหมาะสม ทางด้านคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีราถ (สุรินทร์) ถนนสุรินทร์-ลำชี หมู่ 4 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 044 511393 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงาน ปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงาน สกส.
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ หรือ สกส. เป็นหน่วยงานภายใต้ระเบียบของ สสส มีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกกิจการเพื่อสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานใน ๒ อัตราดังรายละเอียดข้างล่างนี้

๑) เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีอาวุโส ๑ อัตรา [SENIOR ACCOUNTANT]
อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ ขึ้นไป
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชี
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการบัญชีขององค์กรอย่างน้อย ๕ ปี
• มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงานสูง

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน
• ดูแลและจัดเตรียมเอกสารระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน
• ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส

๒) ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการพัฒนาสังคม บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงาน
• มีทักษะและความรู้ในเรื่องการประสานงาน
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Excel Internet ได้ดี

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน
• มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
• จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ และเอกสารการประชุม
• ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ต้องจัดส่ง
1. ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ
2. ตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)
3. ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และ เหตุผลที่สนใจอยากทำงานกับ สกส. โดยย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
(ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน Transcript แบบฟอร์มสมัคร ฯลฯ)
ทุกตำแหน่งกรุณาส่งสิ่งที่ต้องจัดส่งมาที่ info@tseo.or.th
ปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุจะได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน / สกส.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากได้เจ้าหน้าที่ที่ตรงคุณสมบัติแล้ว

https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ที เซิฟ จำกัด รับสมัคร service engineer
วุฒิ ปวส. - ปริญาตรี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน
สามารถทำงานเป็นกะได้ ออกต่างจังหวัดได้
มีรถยนต์
สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ OT เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ ค่าโทรศัพท์
ติดต่อ ได้ ที่ sittichiac@tserv.co.th
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิ ปริญญาตรี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 28 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2558
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิ ปริญญาตรี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 28 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ครู รหัสวิชา 101 ภาษาไทย
ครู รหัสวิชา 104 คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 66 ม.8 ถนนรวมพัฒนา ซอย 6 แขวงลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ 02 988 7739 ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมหม่อนไหม จ.ขอนแก่น รับสัมครเจ้าพนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส.ทางด้านการเกษตรทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กรมหม่อนไหม รับสัมครเจ้าพนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส.ทางด้านการเกษตรทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - คุณวุฒิทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการเกษตรทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เลขที่ 399 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น โทร 043 255028 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ต้องการพนักงานประจำ จัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย มีการสอนงานให้ และพร้อมเรียนรู้งาน เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ในเมือง ขอนแก่น
ต้องการพนักงานประจำ จัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย มีการสอนงานให้ และพร้อมเรียนรู้งาน เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ในเมือง ขอนแก่น
ติดต่อ เดียร์ : 0906421596

https://www.facebook.com/mejobthai

จังหวัดอำนาจเจริญรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 11 พฤษภาคม 2558
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาแนะแนว) จำนวน ๑ อัตรา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา และแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาแนะแนว การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสร์ ภาษาฝรั่งเศษและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจังหวัดอำนาญเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วันที่เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วันที่เปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครตัวแทนขายประกันชีวิต AIA วินาศภัย มีเงินเดือนประจำ แต่ทำเป็น Partime

รับสมัครตัวแทนขายประกันชีวิต AIA ประกันวินาศภัยของทุกบริษัท
อบรมฟรี มีตลาดให้ รับรองความสำเร็จ100%
รับสมัคร ชาย หญิง อายุ20ปี ขึ้นไป (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
Full Time หรือ Part Time แบบเงินเดือนประจำ และรับรองรายได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
สนง. ห้างซีคอนสแควร์ ชั้น 3 ฝั่งโลตัส และอาคาร จิวเวลรี่ บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สนใจติดต่อ
ID Line: 0880081597
โทรติดต่อ คุณอัญชลีย์ 02-267-5111,089-476-5567
และE-mail :samakorn2546@hotmail.com

https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5151
สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารเกณฑ์ และมีใบ สด.9
4. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
5. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน การถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี
7. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา.กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638


*** รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ***
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5098 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5098
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5098
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม การบริหารงานวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานบริหารกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอข้อมูล

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและจุดหมายของงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชน
2. ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จังหวัดตาก
3. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกิจการธุรกิจเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และร่วมมือกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
4. ปฏิบัติการประสานความร่วมมือกับฐานเรียนรู้ใหม่และร่วมพัฒนาฐานเรียนรู้ในชุมชน ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจการธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ในจังหวัดตาก
6. ปฏิบัติการเป็นผู้นำกระบวนการนำเข้าสู่บทเรียน การเตรียมความพร้อม สร้างองค์ความรู้สึกร่วมเพื่อ
การทำกิจกรรมแบบรวมหมู่ ดำเนินการถอดบทเรียนที่มีบรรยากาศวิชาการผสมนันทนาการ
7. ปฏิบัติหน้าที่ประสานกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ผู้นำกระบวนการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
8. ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน ส่งเสริมการสร้างพลังร่วม สร้างความสามัคคี ความภักดีต่อองค์กร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ.เลขที่ 63 หมู่ที่ 7.อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร เปิดรับสมัคร 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5161
สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขานิติศาสตร์
2. เพศชาย หรือ เพศหญิง
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้ในระดับพอใช้
6. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการศึกษา
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา พร้อมลงนามและระบุสำเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป (โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามและระบุสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามและระบุสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามและระบุสำเนาถูกต้อง
6. เอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) ที่ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ-สกุล ผลการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ความสามารถพิเศษ ผลงานที่สำคัญ บุคคลอ้างอิง ฯลฯ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


*** รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ***
File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2558
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2558

Download ใบสมัคร
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่
Download ใบสมัครแล้วเลือก Save Target As
https://www.facebook.com/mejobthai

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล(สาขา ขอนแก่น) รับสมัครพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์(Full Time) เพศหญิง
รับสมัครพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์(Full Time) คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล(สาขา ขอนแก่น)
รับสมัครพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ เพศหญิง
เงินเดือนเบื้องต้น 8,000 บาท

สวัสดิการทำฟัน (ราคาพิเศษ) ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
ทำงานทุกวัน หยุดวัน หยุดวันพุธ เวลาทำงาน 10.00-18.00 น.
ลักษณะงาน ต้อนรับคนไข้ ช่วยงานทันตแพทย์ หยิบ-ส่ง อุปกรณ์ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในคลินิก
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน คลินิกยินดีฝึกสอนให้ฟรี!

คุณสมบัติดังนี้
1.เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
3.นิสัยเรียบร้อย สู้งาน รักความสะอาด ชอบงานด้านการบริการ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งานใหม่
4.เคยทำงานมาแล้ว(งานอะไรก็ได้ ที่เป็นงานสุจริต ไม่จำเป็นต้องเป็นการแพทย์)
5.ถ้าเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการแพทย์และพยายาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คลินิก(เท่านั้น,ไม่รับสมัครทางช่องทางอื่นๆ) ที่
คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล สาขาขอนแก่น 45/37 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คลินิกอยู่ใกล้โรงแรมบุษราคัม โทรสอบถามเวลา 8.00-15.00 เท่านั้น โทร. 043-23866
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน(เตรียมตัวจริงไปยื่นประกอบด้วย)
3.สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับจริง 4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ทำงานที่มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดรับสมัครบัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2558

รหัสตำแหน่ง C58/25 ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงานที่ หน่วยผู้มีบุตรยาก ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ลักษณะของตำแหน่งงาน
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ตรวจเชื้อคัดเชื้ออสุจิ เตรียมน้ำยาและทำความสะอาดล้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ช่วยตรวจสารพันธุกรรมตัวอ่อนด้วยเทคนิค FISH และ PCR ตรวจสอบ QC ห้องปฏิบัติการ ลงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
มีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

สมัครออนไลน์ที่ สมัครงานออนไลน์ที่นี่
https://www.facebook.com/mejobthai

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่นเปิดสอบนักวิชาการสวนสารธารณะ 3-5 จำนวน 2 อัตราเปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2558
เทศบาลนครขอนแก่นเปิดสอบนักวิชาการสวนสารธารณะ 3-5 จำนวน 2 อัตราเปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
ตำแหน่งนักวิชาการสวนสารธารณะ 3-5
จำนวน 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง 12 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ได้ที่งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร 043 225617

https://www.facebook.com/mejobthai

เทศบาลนครขอนแก่นเปิดสอบนักวิชาการคลังเปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2558

เทศบาลนครขอนแก่นเปิดสอบนักวิชาการคลังเปิดรับสมัคร 27 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 3
จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการคลัง

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง 12 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ได้ที่งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร 043 225617


https://www.facebook.com/mejobthai

โรงเรียนมนตรีศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัครครู จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนมนตรีศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
เปิดทำการสอนระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

1. ครูปฐมวัย 4 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
2. ครูภาษาไทย 4 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. ครูภาษาอังกฤษ 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
4. ครูสังคม 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
5. ครูวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
6. ครูคณิตศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
7. ครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สวัสดิการ :
- บ้านพักครู
- เสื้อแบบฟอร์ม
- ประกันอุบัติเหตุ

และนอกจากสวัสดิการดังกล่าว แล้วทางโรงเรียนยังมีโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูต่อไป อาทิ เช่น ส่งเสริมบุคลากรในการอบรม การศึกษาต่อ, ทัศนศึกษาครู, มอบทองแก่ครูและอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. มีประสบการณ์ด้านงานสอนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานบุคคล : โรงเรียนมนตรีศึกษา 632 ถนนอุปราช อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ติดตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำพอง)
โทร. 0-4347-3145 โทรสาร 0-4347-3237
อีเมล: montrisuksa.kk4@gmail.com, smileddoil@gmail.com

วิธีการสมัครงาน:
สนใจสมัครงานด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติส่วนตัว (Resume)
และหลักฐานการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรอง พร้อมรูปถ่าย
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และผลงาน ประสบการณ์
ความสามารถพิเศษของท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทยมาที่ montrisuksa.kk4@gmail.com, smileddoil@gmail.com

โรงเรียนมนตรีศึกษา
339 ถ.อุปราช ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครผ่าน website 24 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2558
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครผ่าน website 24 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพีวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชา ช่างกลการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วัน เวลา แะสถานที่รับสมัคร
สมัคร Online ผ่าน Website : กรมวิชาการเกษตร http://job.doa.go.th/
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัครวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครครูผู้สอน รับสมัครวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพมิ่ เติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๙๒๐๘๐๘๙

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อยุธยา ภาค 3 เปิดรับสมัคร 27 - 30 เมษายน 2558
รับเยอะ 140 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อยุธยา ภาค 3 เปิดรับสมัคร 27 - 30 เมษายน 2558

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อยุธยา ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 140 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระแก้ว,นครนายก,อ่างทอง

https://www.facebook.com/mejobthai

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ชลบุรี ภาค 3 รับสมัครพนักงาน 113 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 - 30 เมษายน 2558การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ชลบุรี ภาค 3 รับสมัครพนักงาน 113 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 - 30 เมษายน 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ชลบุรี ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง ปก้ไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 113 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดฉะเฉิงเทรา,จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุรี,จังหวัดตราด

วัน ที่เปิดรับสมัคร
27 - 30 เมษายน 2558
สถานที่รับสมัคร/สถานที่ติดต่อ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาค 3 สอบถามโทร 038455271

การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ชลบุรี ภาค 3 โดยแต่งกายสุภาพ หากแต่งกายไม่สุภาพ กฟภ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ยื่นใบสมัคร โดยในขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจร่างกาย วัดส่วนสูง/ชั่งน้ำหนัก/รอยสัก

https://www.facebook.com/mejobthai