วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

"ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4708315-8
"

บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย

"ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่)

บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย
ระดับการศีกษา ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
จำนวน 300 อัตรา

ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่)

วิธีสมัคร สมัครทาง website http://job.ago.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558

หากติดปัญหาการใช้งานระบบ :: Call Center โทร. 0-2257-7230
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น."

เงินเดือน 37,000 บาท คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ

"ด้วย คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสรีรวิทยาพืชไร่ มีความรู้ทางด้านวิชาการจัดการวัชพืช

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
ด้านช่างไม้และก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
ด้านช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 3 อัตรา
ด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
ด้านดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ตรวจสอบวุฒิ

สมัครทาง website http://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558"

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดดังรายการต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 19,250 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

สมัครทาง Website : http://job.drr.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)

"รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม " (ประจำพื้นที่กรุงเทพ)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานเป็นทีม รักในงานที่ท้าทายไม่จำเจ และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย และโลกของเรา
…….เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทยในตำแหน่ง
“เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” (Direct Dialogue Campaigner-DDC)

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ภายในกรุงเทพและปริมณฑล(ไม่ประจำ office)

รายละเอียดงาน:
• ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่
• เพื่อประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
• พร้อมทั้งระดมเงินทุนสนับสนุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
• โดยการตั้งบูธ ตามห้าง สำนักงาน หรือทำงานในพื้นที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาติ
• เน้นทำงาน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 5-8 ชั่วโมง
คุณสมบัติ:
1. อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
3. ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา กระตือรือร้น
4. สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
5. รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
6. มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม มีทักษะด้านการขายหรืองานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*** พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ:
• รายได้รวม 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป
• โบนัส( ตามความสามารถ )
• ฟรี!!!ค่าเดินทาง+ ที่พัก + เบี้ยเลี้ยง( กรณีออกต่างจังหวัด )
• ฟรี!!!โปรแกรมฝึกอบรม(เจ้าหน้าที่ใหม่)– พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ
• ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์ทำงาน
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• กิจกรรมสัมพันธ์Team Building

งานนี้ คือ โอกาสที่คุณจะได้ปกป้องโลกของเรา
ทำงานกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก
ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน “เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม”
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุย 02-357-1931 ,086-3367255 คุณนภชนก เนื้อนิ่ม (วุ้นเส้น)
*** ติดต่อสอบถามเฉพาะวันและเวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น. ยกเว้นเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น.

สมัครงาน
https://secured.greenpeace.org/seasia/th/getinvolved/DDC/apply_now/


#สมัครงาน #หางาน #งานระดมทุนภาคสนาม #งานประจำ #งานในกรุงเทพ #งานขาย #งานภาคสนาม #งานลงพื้นที่
"

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

"ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุริกจ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558"

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ) เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนกงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2558

อัตราค่าตอบแทน
ปริญญาเอก เดือนละ 29,400
ปริญญาโท เดือนละ 24,500
ปริญญาตรี เดือนละ 21,000

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 1 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์/การศึกษาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 2 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 3 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 4 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา/สังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านสังคมศึกษา/สังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 5 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา เคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีอินทรีย์/เคมีอนินทรีย์/ปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 6 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส1 -600)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 7 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 8 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-800)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 9 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-900)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 10 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1000)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 11 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา พลศึกษา/พลศึกษาและสุขศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 12 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา การบริหารการพัฒนาสังคม/สังคมวิทยาการพัฒนา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาชนบท หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชน/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ปรัชญา หรีอเกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 13 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา นาฏศิลป์/นาฏยศิลป์ไทย/นาฏศิลป์และการแสดง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านนาฏศิลป์/นาฏยศิลป์ไทย/นาฏศิลป์และการแสดง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 14 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 15 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  4 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 16 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1600)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยาการพัฒนา/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารการพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
17  ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ จบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400 บาท/เดือน
   
18  ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1800)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 19 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1900)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 20 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2000)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยัสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/การจัดการระบบสารสนเทศ/วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 21 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 22 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา สถิติ/สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านสถิติ/สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 23 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส1-2300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา เคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 24 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 25 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏะนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-2500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 26 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร สมุทรปราการ (รหัส 1-2600)
  วุฒิ  ปริญาเอก/โท
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 27 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-2700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 28 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-2800)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/นโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 29 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ(รหัส 1-2900)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจบปริยยาตรีทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 30 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3000)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 31 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยาการพัฒนา/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 32 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส1-3200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ วิชาเอกทางการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 33 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ วิชาเอกทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 34 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/วิชาเอกทางการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 35 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมทราปราการ (รหัส 1-3500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 37 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมทราปราการ (รหัส 1-3600)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บัญชี/ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 38 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลันราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ( รหัส 1-3700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์หรืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 38 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ( รหัส 1-3800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน
   
 39 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย/นาฏยศิลป์ไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน
   
 40 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทร่ปราการ (รหัส 1-4000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา สังคมศึกษา/เศรษศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน
   
 41 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-4100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
"

(รับสมัครจำนวนมาก) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558

"ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2558
ตำแหน่งที่เปิดรบสมัคร
 1 ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  สังกัด 
  วุฒิ  
  สาขาวิชา 
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  
   
 2 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 3 ตำแหน่ง  สถาปนิก
  สังกัด กองกลาง (รหัส 2-3300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
4 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 2-300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส2-100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 6 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-200)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 7 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (รหัส 2-500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 8 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัส 2-400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 9 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รหัส 2-600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 10 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 2-800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 11 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ (รหัส 2-900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 12 ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ (รหัส 2-1000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาด/การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 13 ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด งานพัสดุ (รหัส 2-1100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 14 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะครุศาสตร์ (รหัส 2-1200)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 15 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ (รหัส 2-1300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
16  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส 2-1400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
17  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการบัณฑิตศึกษา (รหัส 2-1500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
18  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด กองพัฒนานักศึกษา (รหัส 2-1600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
19  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัส 2-1700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิจัย/การวัดและประเมินผล/สถิติประยุกต์/ประเมินโครงการ/คณิตศาสตร์ หรือสาขารวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
20  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 2-1800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีทางอาหารหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
21  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 2-1900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
22  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส 2-2000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 23 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด สำนักศิลป์และวัฒนธรรม (รหัส 2-2100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 24 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ (รหัส 2-2200)
  วุฒิ  ปริญญาโท
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  22,750 บาท/เดือน
   
25  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-2300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
26  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 2-2400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
27  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด คณะครุศาสตร์ (2-2500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
28  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 2-2600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
29  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รหัส 2-2700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
30  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส2-2800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
31  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส2-2900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
32  ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน
  สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน (รหัส 2-3000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
33  ตำแหน่ง  วิศวกร
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมปราการ (รหัส 2-3100)ฉ
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิศวกรรม/ช่าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
34  ตำแหน่ง  บรรณารักษ์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (หรัส 2-3400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
35  ตำแหน่ง  บรรณารักษ์
  สังกัด สำนักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 2-3500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
36  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สังกัด กองนโยบายและแผน (รหัส 2-3600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิจัย/สถิติ/การวัดและประเมินผลการศึกษา/คณิตาศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
37  ตำแหน่ง  นิติกร
  สังกัด กลุ่มงานวินัยและนิติการ (รหัส 2-3700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นิติศาสตร์
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
38  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-3800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นิเทศศาสตร์/การประชาสัมพันธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
39  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
  สังกัด งานประชาสัมพันธ์ (รหัส 2-3900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นิเทศศาสตร์/การประชาสัมพันธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา เปิดรบสมัครตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2558

"กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์รายละเอียดดงนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยา (ด้านอนุศาสนาจารย์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขังชาย , หญิงและอื่นๆ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สมัครออนไลน์ทาง Website http://correct.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558"

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สสจ.เชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 174 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 135 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
2 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
3 นักกายภาพบำบัด จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
4 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
5 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
6 นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
7 แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
7 เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,800 - 17,380 บาท
เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
10 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

กำหนดการรับสมัคร
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่รับสมัคร : 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา งานราชการ (วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558งานราชการ (วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช) กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานธุรการ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า และช่างไม้

อัตราเงินเดือน : 10430, 11280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
2. ผู้สมัครตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3. ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
1.1 จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
1.4 ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
1.5 รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่จ่ายเฉพาะในหน้าที่ ของตน
1.6 ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
1.7 เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
1.8 ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
1.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
2.2 รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์
การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.2 ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
3.4 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ช่างไฟฟ้า
4.1 ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.2 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ
4.3 ชุบเคลือบผิวโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี-ไฟฟ้า
4.4 ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
4.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
4.6 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. ช่างไม้
5.1 สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
5.2 ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
5.3 ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5.5 ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
5.6 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน รวม 63 อัตรา เปิดรับใบสมัครตั้งแต่ 22 - 29 ตุลาคม 2558ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2558 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) วุฒิปริญญาตรี
- กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 20 อัตรา
- กศน.อำเภอกระนวน จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 3 อัตรา
- กศน.อำเภอชุมแพ จำนวน 6 อัตรา
- กศน.อำเภอบ้านฝาง จำนวน 3 อัตรา
- กศน.อำเภอสีชมพู จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอหนองเรือ จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 8 อัตรา
- กศน.อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 2 อัตรา
- กศน.อำเภอภูผาม่าน จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 5 อัตรา
- กศน.อำเภอบ้านแฮด จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอเวียงเก่า จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี
มีใบประกอบวิชาชีพครู

วิธีสมัคร : รับสมัครสอบด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224973
วันที่เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติและที่ กพ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา
13.00 น. ถึง 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(โคราช) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุย 02-357-1931 ,086-3367255 คุณนภชนก เนื้อนิ่ม (วุ้นเส้น)รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม " (ประจำพื้นที่โคราช)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานเป็นทีม รักในงานที่ท้าทายไม่จำเจ และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย และโลกของเรา
…….เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทยในตำแหน่ง
“เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” (Direct Dialogue Campaigner-DDC)

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในจังหวัดนครราชสีมา-โคราช(ไม่ประจำ office)

รายละเอียดงาน:
• ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่
•เพื่อประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
• พร้อมทั้งระดมเงินทุนสนับสนุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
• โดยการตั้งบูธ ตามห้าง สำนักงาน หรือทำงานในพื้นที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาติ
• เน้นทำงาน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 5-8 ชั่วโมง
คุณสมบัติ:
1. อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
3. ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา กระตือรือร้น
4. สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
5. รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
6. มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม มีทักษะด้านการขายหรืองานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถเดินทางในโคารชได้ และมีรถส่วนตัวจะสะดวกต่อการเดินทาง
*** พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ:
• รายได้รวม 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป
• โบนัส( ตามความสามารถ )
• ฟรี!!!ค่าเดินทาง+ ที่พัก + เบี้ยเลี้ยง( กรณีออกต่างจังหวัด )
• ฟรี!!!โปรแกรมฝึกอบรม(เจ้าหน้าที่ใหม่)– พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ
• ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์ทำงาน
• ประกันชีวิต AXA ( กรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ)
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• กิจกรรมสัมพันธ์Team Building

งานนี้ คือ โอกาสที่คุณจะได้ปกป้องโลกของเรา
ทำงานกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก
ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน “เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุย 02-357-1931 ,086-3367255 คุณนภชนก เนื้อนิ่ม (วุ้นเส้น)

สมัครงาน
https://secured.greenpeace.org/seasia/th/getinvolved/DDC/apply_now/

#สมัครงาน #หางาน #งานระดมทุนภาคสนาม #งานประจำ #งานในโคราช #งานในนครราชสีมา #โคราช #งานดีๆ #ว่างงาน #งานขาย #งานภาคสนาม #งานลงพื้นที่

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ปวส.-ป.ตรี) เปิดรบสมัคร 10 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ปวส.-ป.ตรี) เปิดรบสมัคร 10 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และทาง ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2 ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


ช่องทางการรับสมัคร : สมัครทาง Website http://ldd.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 147 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 147 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mea.or.th/upload/register/job/58009.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ ตำแหน่ง "ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ" เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 20 พฤศจิกายน 2558สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
* ผ่านภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website https://ago.job.thai.com
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
………………………………
ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ดังนี้
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ พยาบาล เภสัช ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี และด้านบริหารไม่น้อยกว่า 4 ปี (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ต้องมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม หรือด้านกระบวนการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
กรณีเป็นข้าราชการมาก่อน ต้องเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการ ฝ่ายจัดการความรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายจัดการความรู้ ดังนี้
อายุ 30 ปี ขี้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุข พยาบาล เทคนิคการแพทย์ การบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Lotus Note และจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการจัดทำการวิจัย การวิเคราะห์ผลทางสถิติ และการใช้ software เพื่อการประมวลผล พร้อมทั้งสามารถจัดทำเป็นชุดองค์ความรู้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านการจัดการความรู้ การวิจัย การบริหารจัดการโครงการ หรือการพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง ดังนี้
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และความเข้าใจมาตรฐาน HA, แนวคิดคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ ระบบบริการสาธารณสุขไทย
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล
มีทักษะการสื่อสาร การเป็นโค้ช มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ สำนักส่งเสริมการพัฒนา ดังนี้
อายุ 30 ปีขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ พยาบาล เภสัช ด้านการบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล หรือ ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ดังนี้
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS-SQL, Crytal Report, SQL Reporting, net, Java, JavaScript, ERP และอื่นๆ
มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่ 6 ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้ ดังนี้
อายุ 25 - 35 ปี หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office พร้อมทั้งมีทักษะในการนำเสนอผลงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านจัดการความรู้ งานวิจัย หรือการประสานงานวิชาการ
หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐาน มาที่
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6)
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ก่อนวันปิดรับสมัคร
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558

1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรีสาขาการบัญชี

2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรพยากรบุคคล สสจ.เชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 - 30 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น รับสมัคร

บุคลากรทางการศึกษา 1 ตำแหน่ง
ครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

-คุณสมบัติ อายุ 22-35 ปี
-จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์สอนหรือมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อรับสมัคร 323 หมู่ 12 ถ.มลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทร 043255344
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 พฤศจิกายน 2558กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง) พนักงานวิชาการพัสดุ พนักงานเครื่องกล พนักงานเขียนแบบ

1 พนักงานสถาปนิก
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 - 20,540 บาท
ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี

3 พนักงานเครื่องกล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส สาขาวิชาเครื่องกล หรือช่างยนต์

4 พนักงานเขียนแบบ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,010 - 13,800 บาท
ปวท เทคนิคสถาปัตยกรรม
ปวส สาขาก่อสร้างโยธา หรือสถาปัตยกรรม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 - 6 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 56 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 29 ตุลาคม 2558ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศษสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ดังนี้
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบติการ
จำนวน 36 อตรา

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศษสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ File แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ขอนแก่น โทร 0 4322 1125 ต่อ 116,157
ระยะเวลา : 22 - 29 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 37 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 37 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ป.ตรี ป.โท จำนวน 23 อัตรา สมัครทาง Internet เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2558สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2558)

1 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website : http://job.fpo.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงาน ธกส จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 ต.ค.2558สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. อายุตั้งแต่ 18-30ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาตนเอง คู่สมรสหรือบิดามารดาอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 ต.ค.2558 ณ สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ชั้น2 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ