วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สอบตำรวจ 450 อัตรา บช.ศ., สพฐ.ตร. และ บช.ก. รับทั้งเพศชายและหญิง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบวุฒิ สอบตำรวจ 450 อัตรา สายงานนิติฯ สายงานวิทยาศาสตร์ สายปราบปราม รับทั้งเพศชายและหญิง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2557
1 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
ติดต่อ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ. กองการสอบ) : 02-9410979 ต่อ 109, 02-9413162
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 310 อัตรา
1.รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา
วุฒิ ป.โททางกฎหมาย (ทุกสาขา) กรณีสำเร็จปริญญาโทจากต่างประเทศต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ ป.วิอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะพยาน (ในระดับปริญญาตรี หรือศึกษาเพิ่มเติม)
หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตฯ จากสถาบันเนติบัณฑิตยสภา
2.รอง สว.ทำหน้าที่บัญชี การเงินและบัญชีฯ จำนวน 100 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชีเท่านั้น
3.รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
4.รอง สว.ทำหน้าที่ด้านการบริการการศึกษา จำนวน 10 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) (รองสารวัตร) จำนวน 100 อัตรา แยกเป็น
1.ด้านเคมี จำนวน 37 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น
2.ด้านฟิสิกส์ จำนวน 45 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
3.ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น
4.ด้านชีววิทยา จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เท่านั้น
5.ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 7 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาประยุกต์, จุลชีววิทยอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เท่านั้น
6.ด้านจิตวิทยาคลินิก จำนวน 4 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก เท่านั้น
3 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในสังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
เพศชาย รับ 30 อัตรา
เพศหญิง รับ 10 อัตรา
สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา ครบทุกลักษณะ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ และ กฎหมายลักษณะพยาน
ทั้งนี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญาดังกล่าว หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒินั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้


คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
(นับวันชนวัน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557) โดยต้องเกิดระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2522 – วันที่ 26 ธันวาคม 2539
เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.
เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม ทาง http://www.policeadmission.org
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2557 (ยกเว้น วันที่ 25 ธันวาคม 2557 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.)
ในการกรอกใบสมัครกรณีไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)
ค่าสมัครสอบ 530 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง http://www.policeadmission.org

โรงเรียนบ้านยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ครู วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 4 - 12 ธันวาคม 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านยางคำ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเกษตร

โรงเรียนบ้านยางคำ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเกษตร ตามประกาศโรงเรียนบ้านยางคำ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
นั้น ในการนี้คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใน
การสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านยางคำ จึงขยายเวลาการรับสมัครออกไป

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเอกเกษตร และมีใบประกอบวิชาชีพครู


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนย้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครครูผู้ช่วย 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 4-10 ธันวาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครครูผู้ช่วย 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 4-10 ธันวาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เป็นนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 และมีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4655 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และมีใบประกอบวิชาชีพครู

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma/web1/web/news/7pLdjgivBDU6.pdf

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 16 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 16 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาโบราณคดี หรือ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
2. มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจัดการวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ผู้มีผลงาน หรือบทความทางวิชาการเกี่ยวกับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และงานสารบรรณรับหนังสือเข้า และส่งหนังสือออก
5. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
6. มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ รองรับเทคโนโลยีเว็บต่างๆ และรองรับ
การใช้งานกับทุกอุปกรณ์ รวมถึงเว็บเบราเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PHP, C#, JAVA
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และ Oracle
5. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารเทศ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
6. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
8. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียนและห้องประชุม งานบริการอินเทอร์เน็ต
แก่นักศึกษา
10. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการให้บริการคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 และปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 4-12 ธันวาคม 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2 ตำแหน่ง: พนักงานเหรียญกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (ศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์) ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน ๕๔ อัตรา เปิดรับสมัคร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน ๒๙ ตำแหน่ง ๕๔ อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. อัตราจ้าง
๒.๑ วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๔,๖๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง
เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรณยาบรรณวิชาชีพ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดต่อขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๐๖๗๔-๗ ต่อ ๔๔๖, ๐-๒๙๐๙-๑๔๓๔ หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่บรรจุ ตำแหน่ง สาขาวิชา จำนวนอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และวันที่บรรจุแต่งตั้ง
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

บริษัท ชิตทรงสวัสดิ์ ออโต้ เซลส์ จำกัด (ค๊อกพิทชิตทรงสวัสดิ์) ร้อยเอ็ด รับสมัคร พนักงานช่างทั่วไป ด่วน....
บริษัท ชิตทรงสวัสดิ์ ออโต้ เซลส์ จำกัด (ค๊อกพิทชิตทรงสวัสดิ์) ร้อยเอ็ด รับสมัคร พนักงานช่างทั่วไป ด่วน....ธนาคารกสิกร (สาขาร้อยเอ็ด) รับสมัครพนักงานด่วน....โทร 081-8737706
ธนาคารกสิกร (สาขาร้อยเอ็ด) รับสมัครพนักงานด่วน....โทร 081-8737706


โรงแรมเรือนริมน้ำ รับสมัคร แม่บ้าน 2 อัตรา พนักงานต้อนรับ 2 อัตรา
โรงแรมเรือนริมน้ำ
รับสมัคร
แม่บ้าน 2 อัตรา
พนักงานต้อนรับ 2 อัตรากรมสรรพาวุธทหารบก รับทั้งชายหญิง 315 อัตรา ม.3 ขึ้นไป เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 17 ธันวาคม 2557
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 315 อัตรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานราชการ จำนวน 296 อัตรา
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ - ส่งเอกสาร และพัสดุ

1.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 23 อัตรา (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย มีบุคลิกลักษณะทหารดี และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น

1.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางช่าง

1.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

1.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ

1.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ

1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.2.1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.2 พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

1.2.3 ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโยธา เช่น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

1.2.4 ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น

1.2.5 ช่างสรรพาวุธ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2.5.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 137 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.2 สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 18 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 33 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.4 สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 35 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.5 สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)

1.2.6 ช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา (ชาย)


2. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จำนวน 19 อัตรา
2.1 กลุ่มงานบริการ
2.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ - ส่งเอกสาร และพัสดุ

2.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย มีบุคลิกลักษณะทหารดี และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น

2.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางช่าง

2.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

2.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ

2.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ

2.2 กลุ่มงานเทคนิค
2.2.1 ช่างสรรพาวุธ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 ทาง www.ordnancerta.com

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คณะแพทยศาสตร์ มข. รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2557
คณะแพทยศาสตร์ มข. รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2557

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 1602, 1603
อัตราเงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการโลหิตไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครผ่าน Website http://personweb.kku.ac.thตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายวิชาการ รวม 74 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายวิชาการ รวม 74 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 อัตรา
13. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) จำนวน 3 อัตรา
16. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
20. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา
21. ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 8 อัตรา
22. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
23. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาวิทยาการการบริหารท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 3 อัตรา
25. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จำนวน 2 อัตรา
26. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา
27. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
30. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชากราฟฟิคดีไซน์ จำนวน 2 อัตรา
31. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
32. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
33. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
34. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
35. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
36. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ จำนวน 1 อัตรา
37. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา
36. ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 2 อัตรา


- พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน:
ปริญญาเอก 27,300 บาท
ปริญญาโท 22,750 บาท
ปริญญาตรี 15,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคค สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5377-6000 ต่อ 1106 สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 4 - 26 ธันวาคม 2557
กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 4 - 26 ธันวาคม 2557

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Internet ที่ Website http://job.dlt.go.th
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

บริษัท มอนเดลีซ ประเทศไทย จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา วุฒิ ปวส. เงินดี มีโอทีค่ากะ+เบี้ยขยัน
เงินดี มีโอทีค่ากะ+เบี้ยขยัน บริษัท มอนเดลีซ ประเทศไทย จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา วุฒิ ปวส.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง : ช่างระบบควบคุมอัตโนมัติ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้า, เมคคาทรอนิกส์,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ :
- มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง ระบบควบคุม อัตโนมัติ PLC/SCADA/DCS/Network 1-2 ปี จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง Pneumatic/Sensor/Motor/Conveyer/Robot
-ทำงานเป็นกะได้

เงินเดือน : 10000-13000

เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
- เป็นพนักงานประจำ
- ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- มีโอที วันทำงานปกติ และวันหยุด
- ทำงานเข้ากะ 3กะ - ประกันสังคม
- ค่าครองชีพ (ค่ากะ ค่าอาหาร)
- เบี้ยขยัน

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / ขับโฟร์คลิฟท์
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ :
อายุ : 22-30
วุฒิการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ :
-มีประสบการณ์ขับโฟร์คลิฟท์ และมีใบอนุญาตขับรถโฟร์คลิฟท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า
- ทำงานเป็นกะได้

เงินเดือน : 8500-12000

เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
-ทำงานเป็นกะ
- มีโอที
- ทำงาน 6 วัน จันทร์
- เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- ประกันสังคม
- ค่าครองชีพ (ค่ากะ ค่าอาหาร)
- เบี้ยขยัน

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด (อ.น้ำพอง) 116 หมู่ 10 ถ.น้ำพอง – กระนวน อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร 043-209125 043-209100 Email :: Nsettaprommarin12@mdlz.com
http://th.mondelezinternational.com/

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ - สายงานด้านสนับสนุนวุฒิปริญญาโท เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 3 - 26 ธันวาคม 2557
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ - สายงานด้านสนับสนุนวุฒิปริญญาโท เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 3 - 26 ธันวาคม 2557

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านสนับสนุน)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
(2)เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 40809) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-507-7577,7583,7585

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านการเจรจา)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(2)เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า
150 วัน หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 40809) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-507-7577,7583,7585

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม 2557
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม 2557

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
4. มีประสบการณ์ในด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคยรับผิดชอบ ออกแบบ พัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ และสามารถปรับเปลี่ยนระบบการจัดการของ ผู้มาใช้บริการในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี 50 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 8 - 29 ธันวาคม 2557
กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี 50 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 8 - 29 ธันวาคม 2557

รายระเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี เช่น ตรวจสภาพกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษี ตรวจสอบ ยันใบกำกับภาษี ฯลฯ เพื่อให้การบริการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง เกิดความเสมอภาคครบถ้วนและไม่ก่อให้เกิดหนี้ภาษีอากรค้าง
1.2 ประมวลผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและขอพิจารณาลงนามอนุมัติผลการตรวจสอบต่อไป
1.3 สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมการหลีกเลี่ยง และลักลอบการหนีภาษี เพื่อให้การจ่ายภาษีอากรเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในความดูแลเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของส่วนราชการ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและเสียภาษีไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

วิธีสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สมัครผ่าน Website http://www.excise.go.th/job

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...

บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE สาขาเลย (บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด)
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. เพศหญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี (การตลาด/วิศวกรรมโยธา/ทุกสาขา)
4. หน้าที่หลัก รับผิดชอบ ติดต่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ประสานงาน และอำนวยสะดวกแก่ลูกค้า เกี่ยวกับก่อสร้าง
งานสถาปัตย์ การขาย การตลาด และการบริการ
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความอดทนสูงและมีความสามารถในการนำเสนอสินค้า
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Internet
8. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
10. เงินเดือน ตามตกลง
11. สวัสดิการ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน (สแกนและส่งเป็นไฟล์ word หรือ pdf)
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานติดรูปถ่าย ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B8ircD1Ik2yUWXBEendyVS1TSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ircD1Ik2yUTXdsRkNnYktZaU0/view?usp=sharing
2. วุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกาศเมื่อ 19 พ.ย. 57
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE สาขาเลย (บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 54 หมู่ 11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
เบอร์โทรติดต่อ : 089-718-3784
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ อีเมล์ติดต่อ : MLHB2014@hotmail.com
***หมายเหตุ : ทางบริษัทจะโทรศัพท์แจ้งวันนัดสัมภาษณ์


ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE สาขาเลย (บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด)
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ/บัญชี
1. เพศหญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี (การจัดการ/บริหารธุรกิจ/การบัญชี/ทุกสาขา)
4. หน้าที่หลัก รับผิดชอบ งานด้านบริการและอำนวยความสะดวก เร่งรัดและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ ติดตาม และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างและสำนักงาน จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์ฯ รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายของศูนย์ และตรวจสอบให้ถูกต้อง
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดการ การบริหาร และการบัญชี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความอดทนสูง
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Internet
8. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
10. เงินเดือน ตามตกลง
12. สวัสดิการ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน (สแกนและส่งเป็นไฟล์ word หรือ pdf)
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานติดรูปถ่าย ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B8ircD1Ik2yUWXBEendyVS1TSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ircD1Ik2yUTXdsRkNnYktZaU0/view?usp=sharing
2. วุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกาศเมื่อ 19 พ.ย. 57
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE สาขาเลย (บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 54 หมู่ 11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
เบอร์โทรติดต่อ : 089-718-3784
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ อีเมล์ติดต่อ : MLHB2014@hotmail.com
***หมายเหตุ : ทางบริษัทจะโทรศัพท์แจ้งวันนัดสัมภาษณ์

บริษัท เมืงเลย รับสร้างบ้าน จำกัด รับสมัครงาน หัวหน้าโครงการ (โฟร์แมน)

ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE สาขาเลย (บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด)
รับสมัครงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ (โฟร์แมน)
1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี (โยธา/ก่อสร้าง)
4. หน้าที่หลัก ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลผู้รับงานและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน วางแผน เร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างตามเวลาและแผนงาน ตามงวดงานและส่งมอบงานให้ลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบประสานงานให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ถ้ามีประสบการณ์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภาคีวิศวกรโยธา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. สามารถ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ สามารถถอดแบบและประมาณราคาแบบก่อสร้างต่าง ๆ ได้
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Internet
8. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้
10. เงินเดือน ตามตกลง
11. สวัสดิการ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน (สแกนและส่งเป็นไฟล์ word หรือ pdf)
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานติดรูปถ่าย ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B8ircD1Ik2yUWXBEendyVS1TSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ircD1Ik2yUTXdsRkNnYktZaU0/view?usp=sharing
2. วุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประกาศเมื่อ 19 พ.ย. 57
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ศูนย์รับสร้างบ้าน PD HOUSE สาขาเลย (บริษัท เมืองเลย รับสร้างบ้าน จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 54 หมู่ 11 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
เบอร์โทรติดต่อ : 089-718-3784
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ อีเมล์ติดต่อ : MLHB2014@hotmail.com
***หมายเหตุ : ทางบริษัทจะโทรศัพท์แจ้งวันนัดสัมภาษณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2557

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางเศรฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635525301325754757.pdf

ธนาคารกสิกรไทย รับสมัคร ชาย หรือ หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ รับทั่วประเทศ ตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ ปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2557
รับทั่วประเทศ ตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย รับสมัคร ชาย หรือ หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2557

ธนาคารกสิกรไทย กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย และเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นองค์กรแห่งการสร้างผู้นำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2554 จากการจัดอันดับโดย Aon Hewitt ร่วมกับนิตยสาร Fortune และ The RBL Group ธนาคารกสิกรไทยขอเสนอโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใครหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ มุ่งมั่น รักการทำงานเป็นทีม และชอบการคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งหมดคือ คุณสมบัติที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพไปพร้อมกับเรา อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ผ่านไป มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงกับธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ (Relationship Manager) (ทั่วประเทศ)
Job Descriptions / ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งกำหนดโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
Qualifications / คุณสมบัติ

· ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์งานธนาคารมากกว่า 2 ปี ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ หรือบรรษัท
· มีความรู้ด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อและธุรกิจ
· มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น

หมายเหตุ : หากคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
ส่งใบสมัครได้ที่ nantinee.a@kasikornbank.com หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-4706862 หรือ 02-4706851

steamlineforex รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
Marketing Manager 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท + Commission
Marketing Executive 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท + Commission
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณ์เป็นพิเศษ
• Responsible for approaching prospective clients for achieving company’s goals.
ดูแลรับผิดชอบในด้านการหาลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท
• Analyze & comprehend clients’ financial needs for portfolio diversification strategy.
วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการทางการเงินของลูกค้าเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
• Able to effectively promote & explain in detail about company services to any prospective clients.
มีความสามารถที่จะส่งเสริมและอธิบายในรายละเอียดบริการต่างของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
• Protect organization's value by keeping information confidential.
ปกป้องประโยชน์ขององค์กรโดยการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
• Update job knowledge by participating in educational opportunities by reading professional publications and participating in professional organizations to maintaining personal networks
คอย เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆของงาน โดย มีเข้าร่วมในโอกาสทางการศึกษา เช่น การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอาชีพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
Acquired Skills:
• Bachelor's Degree in Finance, Business Administration or any related field.
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• English proficiency is an advantage.
มีความรู้ในภาษาอังกฤษเป็นข้อได้เปรียบ
• Excellent communication skills
มีทักษะการสื่อสารที่ดี
• Able to work under pressure
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
• Willing to work hard for achieving personal goals.
เต็มใจที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมาย
• Fresh graduates are welcome to apply
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่:
Tel : 095-540-7881
Email : training@steamlineforex.com

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ครู 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2557
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ครู 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635525124582908623.pdf

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตราวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตราวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
1.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Internet โปรแกรม MS-Exced, MS-Access, MS-Word, MS-Power Point ได้เป็นอย่างดี
1.3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีภาวะผู้นำ
1.4 มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
1.5 ถ้ามีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.6 อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547


วิธีสมัคร
สมัครออนไลน์เท่านั้นผ่าน http:// www.npu.ac.th
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ธนาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ พระราม3 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัตการ หลายอัตรา
ธนาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ พระราม3 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัตการ หลายอัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ Microsoft Offices ได้อย่างคล่องแคล่ว

สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ พระราม3

ติดต่อ
Recruitment Center: Strategic Human Resources Department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
9th Floor, 1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : 0 2296 2000 Ext. 11405
E-mail: jidapa.sawangwong@krungsri.com

สมัครออนไลน์คลิก

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2557
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครที่ Website : http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัคร และยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635524587541781366.pdf

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครนายช่างเทคนิค วุฒิปวท.,ปวส. เปิดรับสมัคร 4 - 12 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครนายช่างเทคนิค วุฒิปวท.,ปวส. เปิดรับสมัคร 4 - 12 ธันวาคม 2557

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
อัตราเงินเดือน : 13,010 - 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.,ปวส. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635524438984550960.pdf

อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท เปิดรับสมัคร 1-8 ธันวาคม 2557
อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท เปิดรับสมัคร 1-8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการอำเภอแม่เมาะ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lampang.go.th/public57/img962n.pdf

โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 18 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 18 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการ

2 ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

3 ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3-18 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ร้านอาหาร SUBWAY จ.ขอนแก่นรับสมัคร พนักงานขายและบริการลูกค้า วุฒิ ม.6-ป.ตรี เงินเดือน 9,000 บาท
ร้านอาหาร SUBWAY เราดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ที่ได้รับความนิยมและมีร้านค้ามากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ร้านอาหาร SUBWAY เป็นร้านอาหารที่เน้นขายแซนด์วิช เป็นหลัก ด้วยเมนูที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมนู แซนด์วิช ทูน่า แฮม ไก่เทอริยากิ หรือ แซนด์วิชเพื่อสุขภาพ ที่มีไขมันต่ำกว่า 6 กรัม ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย

รับสมัครงานในตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง : พนักงานขายและบริการลูกค้า
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6-ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ :
• มีใจรักงานบริการหน้าร้าน ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
• รักความสะอาด
• มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทนมากๆต่องานและลูกค้า
• สามารถทำงานเป็นกะได้ ( 9 ชั่วโมง /วัน รวมเวลาพักแล้ว) ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
เงินเดือน : 9,000
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : เตรียมอาหาร(ทำแซนวิส และเตรียมวัตถุดิบอาหาร)เพื่อขายและบริการลูกค้า ตรวจนับสินค้าคงคลัง ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆภายในร้าน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้าน Subway สาขา "ฮักส์มอลล์ (HUGZ Mall)" ขอนแก่น

ติดต่อ: คุณตุ้ย คุณหน่อง 081-9652332 หรือคุณสุปรีย์ 088-0320300

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 19 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา และ ปวส. เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 – 23 ธันวาคม 2557
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 19 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา และ ปวส. เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 – 23 ธันวาคม 2557

1.ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส
รายละเอียดวุฒิ : ปวส สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับที่จะสมัครของ ก.พ.
หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับที่จะสมัคร เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน ได้ทาง http://job.rid.go.th/
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว


กรมประชาสัมพันธ์
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635524427739499109.pdf

บริษัทวังสิงห์คำวิศวกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โฟรแมนประจำไซต์งาน ปฎิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำถังไบโอแก๊ส 2 อัตรา
บริษัทวังสิงห์คำวิศวกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
1.) โฟร์แมน ประจำไซต์งาน ปฎิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำถังไบโอแก๊ส 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไปหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้
- สามารถ survey ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษบริษัทวังสิงห์คำวิศวกรรม จำกัด ที่อยู่ 84/99 หมู่ 5 ซอย 3 วังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
สนในสอบถามได้ทาง Inbox หรือโทร 053-234728
E mail : wscbiogasmt@hotmail.com

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเขา้รับราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 19 ธันวาคม 2557
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเขา้รับราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 19 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้

1 ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,020 - 19,830 บาท
- เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท
- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 4 กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635524194957003447.pdf

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม 2557
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการประมง จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา


1 ตําแหน่ง นักวิชาการประมง
จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการประมง

2 ตําแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ
หรือ การจัดการอุตสาหกรรม
2. มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคงานเชื่อมโลหะ
หรือ เทคนิคการผลิต
3. มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ช่างโลหะ หรือ ช่างกลโรงงาน
4. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะ หรือ ผ่านการฝึกอบรมด้านงานเชื่อมโลหะ หรือ เป็น
วิทยากรงานเชื่อมโลหะโดยมีหลักฐานแนบประกอบการสมัคร


3 ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิทยาศาสตร์การ
อาหาร หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกงาน
ทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่
4 ธันวาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
๔. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติทางการวิจัย ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการ
ดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี
๕. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน
๖. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. มีทักษะในการวิเคราะห์ คุณภาพทางการบริหารการศึกษา
๔. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
๕. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน
๖. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคลากร อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635524261985743987.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,400 บาท เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,400 บาท เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2558


ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด งานทะเบียน สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการ
ค่าตอบแทน ๑๘,๔๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง
๒. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
ก อ ง ก ล า ง สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ชั ย ภู มิ ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://president.cpru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการเลือกสรร กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓.๒ ส่งได้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีส่งด้วยตนเอง ให้ส่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยถือวัน
ประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสําคัญ ให้จ่าหน้าซองถึง

หน่วยสรรหาและพัฒนาบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
(ส่งเอกสารสมัครงานในตําแหน่ง...............................................................................................)หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) สําเนาแสดงผลการศึกษา โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้ที่มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือวันที่บรรจุและทําสัญญาจ้าง จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
(๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จํานวน ๑ ชุด
(๙) สําเนาหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท
(กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์) จํานวน ๑ ฉบับ


ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท
ได้เพียง ๒ กรณี คือ
(๑) ชําระเงินด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗ – ๐ – ๘๖๐๘๑ – ๘” โดยให้ถ่ายสําเนาสลิป
หรือใบนําฝาก แนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/241157.pdf

เทศบาลนครระยอง รับสมัครคนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 27 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเทศบาลนครระยอง 44/6 ถนนตากสินมหาราช
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป
จำนวน 5 อัตรา
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
วุฒิ ไม่จำกัด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและหน้าที่


วิธีสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง สำนักงานเทศบาลนครระยอง 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งวันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rayongcity.net/images/stories/pdf/tender/oct57/work08.pdf

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2557

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7
อัตราเงินเดือน : 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.2 ผ่านการศึกษารายวิชาการบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
2.3 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว


ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1 การรับเงินรายได้ต่างๆ ของคณะฯ
2 ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงิน
3 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการคืนเงินยืมรองจ่าย
4 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การยืมเงินรองจ่าย
5 การพิมพ์เช็ค การตัดจ่ายเช็ค
6 การจ่ายเช็คให้บุคลากร บริษัท ร้านค้าต่างๆ
7 การพิมพ์บันทึกข้อความการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มภารกิจด้านงานคลังและพัสดุ
8 ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์มอบหมาย


วิธีสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหสมัครผานทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และ
สอบถามรายละเอียดไดที่ หนวยการเจาหนาที่ คณะเศรษฐศาสตร โทร. 02-2186200 ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่
23 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาทําการ (08.00 – 16.00 น.)