วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา วุฒิ ปวส และ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการหรือการเงินและบัญชี


๒. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)บริหารธุรกิจด้านการจัดการหรือการเงินและบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารสำนักงานใหม่) สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่ ๙/๒๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนเส้นหลังวัดใหญ่ชัยมงคล ทางไปศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ayutthaya.moj.go.th/images/pr/jobnews.pdf