วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 1 - 27 เมษายน พ.ศ. 2558

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 1 - 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางปรับปรุงพันธุ์พืช และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ทาง Website : http://job.doa.go.th และ www.doa.go.th
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา สมัครออนไลน์ 1 - 27 เมษายน พ.ศ. 2558

กรมปศุสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์พันธุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร ทางพืชไร่นา ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ป.โท ของสำนักงาน กพ. แล้ว

2 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกข์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพิษวิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน กพ. แล้ว

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน กพ. แล้ว


ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ที่ Website http://job.dld.go.th/
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 31 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,880 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศษสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 เภสัชกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

3 แพทย์แผนไทย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลีนิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือทางสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวที่ส่วนราชการสังกัดเห็นชอบว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

5 นักโภชนาการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,830
เงินเดือน 9,630
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
- เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

8 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจ หรือคุณวิฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

9 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว

10 ช่างต่อท่อ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,740 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อมทางช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

11 ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,730 บาท
เงินเดือน 7,510 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
- เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

12 พนักงานประจำตึก
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,190 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

13 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,190 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี


14 พนักงานประจำห้องยา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-10 เมษายน 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-10 เมษายน 2558

ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี ด้วยเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 สาขาวิชาดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา
2 สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
4 สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 อัตรา
5 สาขาวิชาฟ;สิกส์ จํานวน 1 อัตรา
6 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา
7 สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
8 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
9 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
11 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา


อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,340.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 6,660.- บาท รวม 15,000 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 23 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 13 ตำแหน่ง 23 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558

1 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

2 นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีทุกสาขา

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเลขานุกร

5 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

6 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

7 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

9 นักรังสีการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพสาขารังสีเทคนิค
- ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพสาขารังสีเทคนิค

10 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค

11 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

12 นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

13 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สมศ. รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2558
สมศ. รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2558


https://www.facebook.com/mejobthai

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 31 มีนาคม 2558

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตําแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
4. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
2. คนงาน(ทั่วไป) จํานวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
3. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 .ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- มีความรู้ความสามารถความชํานาญและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
5. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. ตําแหน่ง คนงาน (ทั่วไป)
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เทศบาลตําบลเมืองเก่า
กําหนดในประกาศรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเมืองเก่า
ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามที่
หมายเลขโทรศัพท์0-4325-8101-4 ต่อ 123 และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย, สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย, สุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย, สุราษฎร์ธานี)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงานจัดทำข้อมูลรับ-จ่าย จัดส่ง ควบคุมสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย Stock สินค้า และส่งมอบสินค้าประเภทงานคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

สถานที่ทำงาน บางรัก
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. สามารถทำงานเป็นกะได้
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 0-5 ปี
อายุ 22-35 ปี


สมัครตำแหน่งงนี้คลิกที่นี้

คู่มือวิธีสมัครงานดูที่นี้
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการขนส่งทางบกรับสมัครงาน จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 – 31 มี.ค. 2558

ไม่ต้องผ่านภาค ก. กรมการขนส่งทางบกรับสมัครงาน จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 – 31 มี.ค. 2558

ตำแหน่งที่เิปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการขนส่ง
2.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
3.นักประชาสัมพันธ์
4.นักวิชาการเงินและบัญชี
5.เจ้าพนักงานขนส่ง
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7.เจ้าหน้าที่ขนส่ง
8.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
9.พนักงานขับรถยนต์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 25 - 31 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการ


https://www.facebook.com/mejobthai

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครครู (ภาษาไทย) เงินเดือน 17,290 -18,300 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครครู (ภาษาไทย) เงินเดือน 17,290 -18,300 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : ครู (ภาษาไทย)
อัตราเงินเดือนหลักสูตร 4 ปี : 17,290 บาท
อัตราเงินเดือนหลักสูตร 5 ปี : 18,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และมีใบประกอบวิชาชีพครู

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711) ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินรายได้ สังกัดศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

รับสมัครจำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มระบบงานด้านการบริหารงานบัญชี การเงิน (FI Module) จำนวน 2 อัตรา และปฏิบัติงานในกลุ่มระบบงานด้านการจัดการงบประมาณและต้นทุน (FM/CO Module) จำนวน 1 อัตรา

ความรู้ความสามารถ
- มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
- มีความรู้ทางด้านระบบ ERP และเข้าใจในกระบวนการทำงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันตั้งใจจริงในการทำงาน
- มีทักษะในด้านการตัดสินใจ
- มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาได้ดี
- มีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ มีใจรักในงานบริการ

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. Module FI
- สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบัญชี การเงินของหน่วยงานบนระบบ CU-ERP : FI (SAP)
- พัฒนาระบบ CU-ERP : FI (SAP) เพิ่มเติมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- อบรมผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดการบริหารงานบัญชีของหน่วยงานบนระบบ CU-ERP : FI (SAP)
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_398.pdf
2. Module FM/CO
- สนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดการงบประมาณและต้นทุนของส่วนงาน/หน่วยงาน บนระบบ CU-ERP : FM/CO (SAP)
- พัฒนาระบบ CU-ERP : FM/CO (SAP) เพิ่มเติมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- อบรมผู้ปฏิบัติงานการจัดการงบประมาณและต้นทุนของส่วนงาน/หน่วยงาน บนระบบ CU-ERP : FM/CO (SAP)
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_398.pdf

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัคร Online ได้ตาม link นี้ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce
หรือสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0099 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)
https://www.facebook.com/mejobthai

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Khonkaen Channel รับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Khonkaen Channel รับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
https://www.facebook.com/mejobthai

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 58

รับป.ตรีทุกสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 58

ตำแหน่งที่เิปดรับสมัคร
1 เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางสัมคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4 นักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ต้องผ่านภาค ก. !! รับเยอะ 158 อัตรา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ วันที่ 30 มี.ค. ถึง 3 เม.ย.58

ไม่ต้องผ่านภาค ก. !! รับเยอะ 158 อัตรา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ วันที่ 30 มี.ค. ถึง 3 เม.ย.58

ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

3. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

4. ช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการพิมพ์

6. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาหรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางคอมพิวเตอร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางเทคโนโลยี -การศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

8. นักวิชาการเกษตร จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ภายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ 10. นิติกร จำนวน 1 อัตรา


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด
3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ 4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


หน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์


สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. ถึง 3 เม.ย.58

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th/


ตรวจสอบวุฒิที่ http://203.21.42.34/acc/index.html


https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี รับสมัคร UR Nurse ประสบการณ์ IPD 2 ปี

ประสบการณ์IPD 2 ปี
คุณสมบัติ จบวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาตร์


สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี

ทางโรงพยาบาลมีสวัสดิการ ดังนี้
1. ค่ารักษาให้ทั้ง OPD และ IPD ฟรีตลอดปี
2. สิทธิค่ารักษาพ่อ แม่ บุตร สามี ภรรยา
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสังคม
5. ส่งเสริม ทุนบุตร
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ให้ค่าจัดงานสมรส และงานศพ
8. วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ และหยุดพิเศษ
9.ข่วยเหลือค่าหอพัก

สนใจติดต่อ แผนกบุคคล ชั้น 8 เวลา 8.30 -17.00 น. จันทร์-ศุกร์
หริอโทรสอบถามรายละเอียด 02-596-7888 ต่อ 2547 ,2553
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 22 อัตรา

สมัครด้วยตนเองที่ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร
โทร 043811128 ต่อ 6130
มือถือ 0864584370
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครุ) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2558

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครุ) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครุ) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 42 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File ประกาศ

https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกรุงศรีอยุธยารับสมัครและสัมภาษณ์ทันทีกับงานประจำาขา พื้นที่ นครสวรรค์ / ตาก / กำแพงเพชร / ชัยนาท / อุทัยธานี

8 เมษายน 2558 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีกับงานประจำาขา พื้นที่ นครสวรรค์ / ตาก / กำแพงเพชร / ชัยนาท / อุทัยธานี

หน้าที่รับผิดชอบ
ทำได้ รับไปเลย ผลตอบแทนที่เหนือกว่า
กับ “Incentive Program” ของกรุงศรี

กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง รักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน

สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสายเอเชีย นครสวรรค์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR)
เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ (UTL)

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
อายุไม่เกิน 45 ปี
มีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร มีใจรักงานบริการ และงานที่ท้าทาย
หากมีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต บัตรเครดิต กองทุน ประกันวินาศภัยสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน
รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ :
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดตาก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี


ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Krungsri Recruitment Center 0-2296-2396 , 0-2296-2807
อีเมล์: parinya.pangchai@krungsri.com
*** การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ***
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 25 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 25 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เปิดรับสัมคร 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

เงินเดือน 18,000 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เปิดรับสัมคร 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3. มีความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์
ในการปฏิบัติงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ในการทำงานสารบรรณ อย่างน้อย 5 ปี (แสดงหลักฐาน)
7. หากมีประสบการณ์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร
สมัครทาง http://www.npu.ac.th/job_online เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์การรศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 เอกวิชา เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 25 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558


ศูนย์การรศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  รับสมัครครูผู้สอน 4 เอกวิชา เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 25 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 ตำแหน่ง
- วิชาเอก ดนตรี (สากล) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วิชาเอก อาหารและโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วิชาเอก เทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วิชาเอก การจัดการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี๘๕ หมู่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนำคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai

คณะแพทยศาสตร์ มข.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 27 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2558
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 25,230 บาท คณะแพทยศาสตร์ มข.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 27 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2558

https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 46 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2558 ถึง 3 เมษายน 2558


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 46 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2558 ถึง 3 เมษายน 2558ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้

1 พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 30 อัตรา

เงินเดือน 14,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง2 บรรณารักษ์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา3 เจ้าหนักงานธุรการ

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 7,150 บาท

คุณสมบัตเฉพาะตำแหน่ง

ปวส. สาขาพณิชยการ4 เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 7,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปวช. สาขาพณิชยการ5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 7,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปวช. สาขาพณิชยการ6 พนักงานบริการ

จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 6,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

จบ ม.3 ม.6 สายสามัญ

ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุนกิจ การท่องเที่ยวและการโณงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล7 พนักงานชักฟอก

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 6,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่8 พนักงานเปล

จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 6,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่9 พนักงานประจำห้องยา

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 6,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เพศชาย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ จบมปลายสายสามัญ10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 6,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ จบ ม3 หรือ ม.6 สายสามัญ

เงินเดือน 6,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่ยใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึง 3 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัคร 19 มีนาคม 2558 ถึง 26 มีนาคม 2558

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัคร 19 มีนาคม 2558 ถึง 26 มีนาคม 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 18ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส.บริหารการจัดการ
คุณสมบัติอื่นๆ :
เงินเดือน : 9000
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ทำงานด้านธุรการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 585/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์:: 40000 โทรศัพท์:: 043465707
ดำเนินโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศประสานงานกับชุมชน
เริ่มรับสมัคร 19 มีนาคม 2558 ถึง 26 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่สำนักงานกองทุน ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตาม link ต่อไปนี้

http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_398.pdf

http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_810.pdf

สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครได้ตาม link นี้
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce

โดยเลือกตำแหน่ง
- (ขยายเวลา) ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา กลุ่มระบบงาน FM/CO หรือ
- (ขยายเวลา) ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา กลุ่มระบบงาน FI

https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี และนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 1 - 10 เมษายน พ.ศ. 2558

สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี และนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 1 - 10 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558


โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

2 นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

5 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

6 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

8 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

9 นักรังสีการแพย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

10 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

11 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

12 นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

13 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูที่ File แนบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2558

เงินเดือนสูง 31,350 - 48,500 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ทีมตรวจสอบ e-Payment ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประสบการณ์
● ด้านการตรวจสอบ (Audit) ธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจการให้บริการชำระเงิน (e-Payment) หรือธุรกิจอื่น อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
● หากมี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ CPA (Certified Public Accountant ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต) หรือ CFA (Chartered Financial Analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
● มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประเมินภาพรวมได้ดี
● มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบหลัก
● ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน (สง.) Non-bank และ SFI ภายใต้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.ฎ. e-Payment)
● วิเคราะห์และติดตามผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขอบเขตแห่งบทบัญญัติของกฎหมายและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อฐานะของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสถียรภาพของระบบการชำระเงิน รวมทั้งความเชื่อมั่นและมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
● มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● ปริญญาโทขึ้นไป โดยต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือ MIS (Management Information System) อย่างน้อย 1 วุฒิ
● มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ (Audit) ธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจการให้บริการชำระเงิน (e-Payment) หรือธุรกิจอื่น อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● หากมี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CISA (Certified Information Systems Auditor) หรือ CPA (Certified Public Accountant ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต) หรือ CFA (Chartered Financial Analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
● มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการประเมินภาพรวมได้ดี
● มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
● มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง
การทดสอบ
● ทดสอบด้านจิตวิทยา
● การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ ผู้ตรวจสอบ : ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท ผู้ตรวจสอบอาวุโส: ระดับวุฒิปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท

● เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครได้ที่ https://www.bot.or.th
https://www.facebook.com/mejobthai

Nas เปิดรับสมัคร ผู้บังคับเครื่องบินพ่นยา (อากาศยานการเกษตร) มีสวัสดิการและประกันสังคม มีรถ Mobile.

ด่วน. Nas เปิดรับสมัคร ผู้บังคับเครื่องบินพ่นยา (อากาศยานการเกษตร)
จำนวน 5 อัตรา
รายได้/เดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
มีสวัสดิการและประกันสังคม
มีรถ Mobile.

คุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.มีใจรักการบังคับเครื่องบิน (ต่างจากเครื่องบินบังคับทั่วไป)
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป
3.ไม่มีประวัติก่อคดีร้ายแรง เว้นแต่คดีหลุดโทษ
4.ออกเดินทางต่างจังหวัดได้ทุกเวลา
5.มีเงินเดือนหลังจากเรียนจบทันทีเริ่มต้น 20,000 บาท

โดยมีการฝึกอบรมและเรียนรู้การบังคับเครื่องบินจริงจากครูผู้ชำนาญการสอน ระยะเวลา 1เดือน
หลังเรียนจบการฝึกอบรมและการบินแล้วมีงานรับรองทันที


สนใจติดต่อ
081-2840999. คุณ รังสรรค์ (ประธานกรรมการ)
096-1243138. คุณ โอ๊ค (ผู้จัดการ)
088-2938962. คุณอาร์ม (ครูผู้ฝึกสอน)
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ยื่นใบสมัครวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2558
รับเยอะ 16 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ยื่นใบสมัครวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เิปดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน 21,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิปริญญาโท) สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา
(วุฒิปริญญาตรี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิขาบัญชี

3 นิติกร
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
(วุฒิปริญญาตรี) สาขานิติศาสตร์

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 3 อัตรา
(วุฒิปริญญาตรี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
(วุฒิ ปวส.)จบทางบริหารธุรกิจสาขาใดสาขาหนึ่ง

ทางทาง Internet ตลอด 24 ชั่วโมงที่ Website : http://job.opm.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร งานสำหรับคนพิการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2558

งานสำหรับคนพิการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ทำงานที่กรมสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ ประกาศ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการสาธารณสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

3 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงินการธนาคาร หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชานิติศาสตร์

5 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบรับสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 34 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
ปวส. เงินเดือน 15,000 ป.ตรี 20,500 ป.โท 24,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบรับสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2558

https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

1.ตำแหน่ง Electrical & Instrument Manager จำนวน 2 อัตรา
รายะเอียดงาน
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ ในการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- พัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานประจำ ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
-จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานในโรงไฟฟ้า 5-7 ปี
-สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถาน

2.ตำแหน่ง Mechanical Manager จำนวน 2 อัตรา
รายะเอียดงาน
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ ในการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- พัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานประจำ ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
-จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานในโรงไฟฟ้า 5-7 ปี
-สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

สามารถเข้าดูตำแหน่งงานว่างอื่นและสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.saaa.co.th/jobs.php
http://www.job-aec.com/position-job-aec.php
หรือส่งอีเมลสมัครงานระบุตำแหน่งงานพร้อมเรซูเม่ shaiyogroup@gmail.com
อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม 2558

สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม 2558

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 26 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 58

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบปริญญาตรีสาขา วิชาเกษตรศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาาทางบริหารธุรกิจทางบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เลขที่ 184/3 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai