วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

เทศบาลนครแม่สอด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 21 ตุลาคม 2558เทศบาลนครแม่สอด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 21 ตุลาคม 2558
# ตำแหน่ง วิชาเอก จำนวน เงินเดือน
1 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 4 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
2 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 4 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
3 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
4 ครูผู้ช่วย เคมี 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
5 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
6 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย 4 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
7 ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
8 ครูผู้ช่วย ดนตรีศึกษา 2 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
9 ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
10 ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
11 ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )
12 ครูผู้ช่วย ทั่วไป 1 วุฒิปริญญาตรี อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครติต่ดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเททรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลเลย รับสมัครพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก รวม 32 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กันยายน 2558ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุข (กรณีได้รับปริญญาพยาบาลศาสตร์บันฑิต แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ)
2.ตำแหน่งพยาบาลช่วยเหลือคนไข้
3. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กันยายน 2558 ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จ.เลยhttps://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง  30 พฤศจิกายน  2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 คณะครุศาสตร์

รหัสตำแหน่ง 101 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือทางด้านการศึกษา สาชาวิชานาฏศิลป์ และต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานาฏศิลป์

รหัสตำแหน่ง 102 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกาษา และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสุขศึกาษา

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสตำแหน่ง 201 สาขาวิชา ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกสาขาวิชาภาษาเวียดนาม/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์(ภาษาเอเชียอาร์คเนย์)/ภาษาศาสตร์(ภาษาเวียดนาม) และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาเวียดนาม /ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์(ภาษาเอเชียอาร์เนย์)/ภาษาศาสตร์(ภาษาเวียดนาม) หรือที่สัมพันธ์กับภาษาเวียดนาม

รหัสวิชา 202 สาขาวิชา นิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกาษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านนิติศาสตร์ สาขากฏหมายมหาชน/กฏหมายระหว่างประเทศ/กฏหมายภาษีอากร หรือกฏหมายธุรกิจ และฝต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

รหัสวิชา 203 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น/การสอนภาษาญี่ปุ่น และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

3 คณะวิทยาการจัดการ
รหัสตำแหน่ง 301 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโท/เอก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

รหัสตำแหน่ง 302 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาเอกสาขาวิชาการบัญชี และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการบัญชี หรือที่สัมพันธ์กัน

รหัสตำแหน่ง 303 สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/ต้องสำเร็จการศึกาาระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ

4 คณะเทคโนโลยี
รหัสตำแหน่ง 401 สาขาวิชา อาหารและบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกทางด้านคหกรรมศาสตร์ แขนง/สาขาวิชา อาหาร/อาหารและโภชนาการ/วิทยาการอาหาร/อาหารและบริการ/การผลิตอาหารสดเพื่อบริโภค/ธุรกิจอาหาร/การจัดการครัว/การจัดการร้านอาหาร/ธุรกิจอาหาร/การจัดการงานครัว/การจัดการร้านอาหาร/บริหารธุรกิจอาหาร และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคหกรรม แขนง/สาขาวิชา อาหารฝอาหารและโภชนาการ/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/วิทยาการอาหารและบริการ/การผลิตอาหารสดเพื่อบริโภค/ธุรกิจอาหาร

5 บัณฑิตวิทยาลัย
รหัสตำแหน่ง 501 สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา/ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค และ/ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชายุทธศาสตร์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา/ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค/พัฒนา ชุมชน(พัฒนาสังคม) พรือสาขาที่สัมพันธ์

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(บึงกาฬ)
รหัสตำแหน่ง 601 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการสึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่สัมพันธ์ โดยมีรายวิชาที่ได้ศึกษาในระดับสาขาทางด้านธุรกิจไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 23 - 29 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 23 - 29 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ

1 นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการบริหารภาครัฐ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองจาก ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รับสมัครพนักงานจำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รับสมัครพนักงานจำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

pullman ขอนแก่น รับสมัครพนักงานจำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2558

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาการเงิน และบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

ช่องทางการรับสมัคร: สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เปิดรับสมัคร 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2558
Download ใบประกาศ
Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด รับสมัคร พนักงาน QC และพนักงานขับรถยก รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 58บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด

รับสมัครงาน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 58
1.ตำแหน่ง พนักงาน QC Line : จำนวน 2 อัตรา รับวุฒิ ม.6
2.พนักงานขับรถยก : จำนวน 2 อัตรา รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ที่
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จัด เลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 หรือ ส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครที่ E-mail : patchara_s@boonrawd.co.th

เอกสารการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ใบเกณฑ์ทหาร (ผู้ชาย) รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 ดือน) อื่นๆ (ถ้ามี)

เปิดรับสมัครเวลา 09.00 – 15.00 น. ( วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเต็มได้ที่ : คุณเจตนิพิฐ กัณฑเสภา,คุณเอกสิทธิ์ พิลาแดง
โทร.095-662-1288 หรือ 043-748-999

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2558

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ /สถิติ /สถิติประยุกต์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : วุฒิ ป.ตรี 18,000 บาท/วุฒิ ป.โท 21,000 บาท บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี หรือการเงิน

ช่องทางการสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้นไม่รับทางไปรษณีย
สถานที่รับสมัคร : ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)
เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครพนง.ขับรถยนต์ สอบถามรายละเอียดโทร 02-203-5000 ต่อ 44453

กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครพนง.ขับรถยนต์

กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครพนง.จ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 14,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีความรู้ความสามารถในการขับขี้รถยนต์ และมีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20150918-113432-509001.pdf
สอบถามรายละเอียดโทร 02-203-5000 ต่อ 44453
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

AIS รับสมัครพนักงานจำนวนมาก !! รายได้ 15,000 - 30,000 ต่อเดือน+สวัสดิการพนักงาน รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา

AIS รับสมัครพนักงานจำนวนมาก !! รายได้ 15,000 - 30,000 ต่อเดือน+สวัสดิการพนักงาน รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา

AIS รับสมัครพนักงานจำนวนมาก !! รายได้ 15,000 - 30,000 ต่อเดือน+สวัสดิการพนักงาน รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัคร Agent Call Center (สายด่วน 1197 ตำรวจจราจร) 16 ตำแหน่ง

รับสมัคร Agent Call Center (สายด่วน 1197 ตำรวจจราจร) 16 ตำแหน่ง

รับสมัคร Agent Call Center (สายด่วน 1197 ตำรวจจราจร) 16 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1) อายุ 18-35 ปี เพศหญิง
2) พิมพ์ดีดไทยไม่ต่ำกว่า 30 คำขึ้นไป
3) วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4) ที่พักใกล้กองกับกับการตำรวจจราจร หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สวัสดิการ
1) เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท (ตามประสบการณ์)
2) เบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท
3) Performance เดือนละ 500 บาท
4) ค่ากะ คืนละ 100 บาท
5) ค่า Active 1,000 - 3,000 ตามเกณฑ์ (ครั้งเดียวระหว่างอบรม-อบรม 7 วัน)
6) ค่าอบรม ให้วันละ 300 - 500 บาท ตามระดับพนักงาน (ก่อนทำงานจริง-อบรม 7 วัน)
7) เริ่มงาน ต.ค. 58

สนใจติดต่อ
Line ID : 101globalhr
Tel. : 089-9999979 (Automatic 30 Lines) กด 5
Email : hr@101g.com
Skype ID : 101globalhr
Mon - Sat : 10:00 - 17:00

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) สนใจติดต่อ คุณหมี 095-164-3084

รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย (PC)

รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดงาน :
แนะนำสินค้า ขายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ vivo และบริการลูกค้า

สถานที่ทำงาน :
เซ็นทรัล พระราม 3, CP Tower สีลม, Central World, Siam Paragon, Seacon Square, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ฟอร์จูน ทาวน์, เซ็นทรัล พระราม 9, โลตัส รามอินทรา ฯลฯ

เวลาทำงาน:
11:00 - 20:00

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

อายุ : อายุไม่เกิน 35 ปี

เพศ : ชาย/หญิง

สวัสดิการ :
1.ประกันสังคม
2.ยูนิฟอร์ม
3.งานรื่นเริงประจำปี
4.โบนัส

สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพฯ

เงินเดือน :
9,000 ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ปริญญาตรี รวม 10 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet 23 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2558

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ปริญญาตรี รวม 10 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet 23 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2558

1 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ช่องทางการสมัคร : http://job.pcd.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ด่วนรับบุคคลากรประจำออฟฟิส หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิ ม.3 ขึ้นไปสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

ด่วนรับบุคคลากรประจำออฟฟิส หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิ ม.3 ขึ้นไปสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

รับบุคคลากรประจำออฟฟิส บริษัท MB ไลค์อินเตอร์เนชันแนล
ด่วน''''''
(เป็นงานในออฟฟิต)
สัมภาษณรู้ผลทันที
ตำแหน่งที่เปิดรับ
-โอเปอเรเตอร์
-ฝ่ายต้อนรับ
-ประชาสัมพันธ์
ทำเกี่ยวกับ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้านความสวยความงามและสุขภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์ พนักงานต้อนรับ
จำนวน : หลายอัตรา
แต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่เป็นของตัวเอง
(ถ้าไม่มีประสบการณ์จะมีการเทรนงานให้)
-โอเปอเรเตอร์
โทรศัพท์คอยให้คำปรึกษากับลูกค้า
-ฝ่ายต้อนรับ
คอยต้อนรับ พนง.ของออฟฟิตเวลาเข้า-ออก
-ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในห้องประชุม
(กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้าค่ะ)
(กรุณาโทรในช่วงเวลาทำการ 09.00 -20.00 น. ของทุกวัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับตั้งแต่ วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ อายุ18-40ปี
3. ขยัน
เวลาทำงาน (Full-time)
จันทร์-ศุกร์ 10.30-18.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์
(Part-time) เลือกวันทำงานเอง3วันต่อสัปดาห์
รับ Full-time
Part-time
รายได้เฉลี่ย : Full time
12000-18,000 บาท/เดือน
Part time : 500-1,000 บาท/วัน
ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18.00 น. ***หยุด เสาร์-อาทิตย์หยุด นักขัตฤกษ์***
**เอกสารที่ต้องนำมา : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา**
*กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพราะต้องแลกบัตรขึ้นอาคาร*
พื้นที่ประฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศห้วยขวาง ถนนรัชดา ซอย 12 ติดถนนใหญ่ และหลักสี่ตรงข้ามราชภัฎพระนคร ข้าง Maxvalu
(ติด MRT สถานีห้วยขวาง ขึ้นประตู 2 ถนนใหญ่ เดินเลี้ยวซ้ายพบโรงแรมสวิสโฮเทล อาคารเลอร์คองคอร์ด)
สายรถเมย์ : 73,136,137,179,185,206,514,517,73ก และ ปอ.529
กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง รัชดา12
(ติด mrt ห้วยขวาง ออกช่องประตูที่2)
สนใจติดต่อคุณ ตัวเล็รับบุคคลากรประจำออฟฟิส บริษัท MB กรุ๊ป
ด่วน''''''
(เป็นงานในออฟฟิต)
สัมภาษณรู้ผลทันที
ตำแหน่งที่เปิดรับ
-โอเปอเรเตอร์
-ฝ่ายต้อนรับ
-ประชาสัมพันธ์
ทำเกี่ยวกับ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้านความสวยความงามและสุขภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์ พนักงานต้อนรับ
จำนวน : หลายอัตรา
แต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่เป็นของตัวเอง
(ถ้าไม่มีประสบการณ์จะมีการเทรนงานให้)
-โอเปอเรเตอร์
โทรศัพท์คอยให้คำปรึกษากับลูกค้า
-ฝ่ายต้อนรับ
คอยต้อนรับ พนง.ของออฟฟิตเวลาเข้า-ออก
-ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในห้องประชุม
(กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้าค่ะ)
(กรุณาโทรในช่วงเวลาทำการ 09.00 -20.00 น. ของทุกวัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับตั้งแต่ วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ อายุ18-40ปี
3. ขยัน
เวลาทำงาน (Full-time)
จันทร์-ศุกร์ 10.30-18.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์
(Part-time) เลือกวันทำงานเอง3วันต่อสัปดาห์
รับ Full-time
Part-time
รายได้เฉลี่ย : Full time
10000-18,000 บาท/เดือน
Part time : 500-1,000 บาท/วัน
ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18.00 น. ***หยุด เสาร์-อาทิตย์หยุด นักขัตฤกษ์***
**เอกสารที่ต้องนำมา : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา**
*กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพราะต้องแลกบัตรขึ้นอาคาร*
พื้นที่ประฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศห้วยขวาง ถนนรัชดา ซอย 12 ติดถนนใหญ่ และหลักสี่ตรงข้ามราชภัฎพระนคร ข้าง Maxvalu
(ติด MRT สถานีห้วยขวาง ขึ้นประตู 2 ถนนใหญ่ เดินเลี้ยวซ้ายพบโรงแรมสวิสโฮเทล อาคารเลอร์คองคอร์ด)
สายรถเมย์ : 73,136,137,179,185,206,514,517,73ก และ ปอ.529
กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง รัชดา12
(ติด mrt ห้วยขวาง ออกช่องประตูที่2)
สนใจติดต่อคุณ ออมสิน0963070036. ฝ่ายบุคคล
line ID: sayframe
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 – 28 กันยายน 2558ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ) กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดีอัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ)
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี (Microsoft Word,Excel, Power Point, Outlook)
2 สามารถอุทิศเวลาและเสียสละ เพื่องานมหาวิทยาลัยได้
3 มีความตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ความกระตือรือร้นที่จะทำงาน พัฒนางาน และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และกิจการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กันยายน 2558 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ป้ายประกาศ รับสมัครงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทร สอบถามได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 3826 หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 3826 หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กลุ่มงานเทคนิค) เปิดรับสมัคร 1 - 22 ตุลาคม 2558สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กลุ่มงานเทคนิค) เปิดรับสมัคร 1 - 22 ตุลาคม 2558

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยาการในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่
จำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อ คือ พฐ.3

คุณสมบัติทั่วไป
1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2 อายุ 18บริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์
3 สูง 160 เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
4 จบ ม.6 หรือ ปวช หรือเทียบเท่า
5 ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร
คุณสมบัติอื่น ๆ ดูที่แนบท้ายประกาศ

ช่องทางการรับสมัคร : เปิดรับสมัครทาง Website http://www.policeadmission.org/
วันที่เปิดรับสมัคร : 1- 22 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย/หญิง สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน) เปิดรับสมัคร 1 - 22 ตุลาคม 2558การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558

สายสอบ 1 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน
จำนวน 705 อัตรา เรียกว่าสายอำนวยการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1

สอยสอบ 2 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก
จำนวน 180 อัตรา เรียกว่าสายครูฝึก ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คฝ.2

คุณสมบัติทั่วไป
1 เป็นบุคคลภายนอก ชายหรือหญิง
2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
3 เพศชายส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร / เพศหญิงส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
อ่านเพิ่มใน File ประกาศ

วุฒิที่ใช้สมัคร
ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
ไม่รับผู้ที่มีภาระทางทหาร

ช่องทางการสมัคร : สมัครทาง website http://www.policeadmission.org/
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 22 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 ตําแหน่งวิศวกร 4 จํานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ9า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,830.- บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ
ตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์


2 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร 4 จํานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน สัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์โดยในตําแหน่งนี้ มีความจําเป็นต้องมีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ เทคนิคองค์
ความรู้ในการถ่ายทอดด้านการเลี้ยงโคนม และด้านการตรวจซ่อมบํารุงเครื่องรีดนมโคเป็นอย่างดี เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม และโครงการตรวจซ่อมบํารุงรักษาเครื่องรีดนมโค
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000.- บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ
ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเกษตร 3 จํานวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาการจัดการผลิตสัตว
สาขาช่างกลเกษตร หรือสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 12,000.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 12,285.-บาท
ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตําแหน่ง
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปLบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
3) มีอายุไม่เกิน 45 ปLบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
4) มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
อ่านเพิ่มเติมใน file แนบ


วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทาง Internet ที่ Website https://dpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

การชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าใช้จ่ายในการสมัคร จํานวน 250 บาท ประกอบด้วย
1 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 200 บาท
2 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง Internet จํานวน 30 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการส่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อความทาง โทรศัพท์จํานวน 20 บาท

นําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยไปชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2558 ภายในเวลาทําการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชําระเงินไว้เป็นหลักฐานเมื่อสมัครสอบและชําระค่าสมัครสอบจะไม่มีการคืนเงินดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชําระค่าใช้จ่ายใน
การสมัครสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกําหนดการสอบ วัน เวลาและห้องสอบของแต่ละ
ตําแหน่งให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ทาง www.dpo.go.th และ https://dpo.job.thai.com/ ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้กําหนดการสอบข้อเขียนภายในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
2558 ณ สํานักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก


File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวมจำนวน ๘ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวมจำนวน ๘ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง 15 อัตรา
ค่าจ้าง 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่า 10 อัตรา
ค่าจ้าง 7,110 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

3 นักจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้าง 9,530 บาท
ป.ตรี หรือ ป.โท (เทียบเท่า)เท่าทุกสาขา

4 เจ้าะนักงานธุรการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,110 บาท
ปวช ขึ้นไป สาขาพาณิชยการ

5 พนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าจ้าง 6,910 บาท
มีความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

6 พนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าจ้าง 6,910 บาท
มีความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

7 พนักงานบริการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้าง 6,910 บาท
มีความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

วิธีสมัคร/ช่องทางการรับสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 21 - 25 กันยายน 2558

Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศโรงเรียนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่พลขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติ
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- วุฒิ ม.6 , ปวช.
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท (ท.1 - ท.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)


ช่องทางการสมัคร/วิธีสมัคร : สมัครทาง website http://www.rpca-admission.com/2015/root8/
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2558

ประกาศ
เอกสารแนบท้ายประกาศ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

1. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย(นักแก้ไขการได้ยิน) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

2. นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี จ่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติ

3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,010 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ช่องทางการสมัคร/วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล
วันที่เปิดรับสมัคร : 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558
สถาบันราชานุกูล ที่อยู่ 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 – 29 ตุลาคม 2558ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
ประจำปี พ.ศ. 2559
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
กระบวนการสอบแข ่งขัน พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 60 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 7 อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
5) สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
6) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
7) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
9) สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
11) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 5 อัตรา
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
14) สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
15) สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
16) สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
17) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา
18) สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
19) สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
20) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา
รวม จำนวน 60 อัตรา


2 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และได้รับเงินเดือนใน
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี กำหนดอัตราเงินเดือน 15,050 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี กำหนดอัตราเงินเดือน 15,800 บาท

3 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 150.- บาท
ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 076-212725 ต่อ 512 , 076-212895
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด พนักงาน Call Center จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุระหว่าง 22 - 32 ปี

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด พนักงาน Call Center จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุระหว่าง 22 - 32 ปี

รับสมัคร พนักงาน Call Center จำนวนมาก
ทำงานให้กับธนาคารกรุงไทย 02 - 111 - 1111
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุระหว่าง 22 - 32 ปี
มีใจรักบริการ รายได้ขั้นต่ำ เดือนละ 14,400 บาท
รายละเอียดในการทำงาน
บริการสอบถาม ถาม ตอบ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของทางธนาคารกรุงไทย
อายัดบัตรเอทีเอ็ม กรณีที่ลูกค้าทำบัตรหาย
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย1-2 นิ้ว จำนวน 1ใบ
5.กรณีที่เคยทำงาน ใบรับรองการทำงาน สลีปเงินเดือนเดือนล่าสุด
6.เพศชาย สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ต้องไม่มีพันธะทางการทหาร
ช่องทางในการสมัคร
1.สามารถส่ง เรซูเม่ มาได้ที่ อีเมล์ HRM@KTBGS.CO.TH เพื่อให้ทางฝ่ายบุคคลพิจารณา ในลำดับถัดไปคะ
2.สามารถมาสมัครได้ที่ ซอยลาดพร้าว 106 แผนที่ได้โพสไว้ที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วคะ
หรือ ติดต่อสอบถามตำแหน่งว่าง ได้ที่เบอร์ 02-791-9864

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 - 24 กันยายน 2558โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 - 24 กันยายน 2558
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 พยาบาลวิชาชีพ 13,000 ป.ตรี หรือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2 นักจิตวิทยา 11,230 ป.ตรี หตือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
3 นักวิชาการสาธารณสุข 11,230 ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4 เจ้าพนักงานธุรการ 8,150 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
5 นายช่างเทคนิค 8,150 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6,740 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,500  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,560 ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
9 นักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 6,560 ไไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ช่องทางการรับสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 - 24 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558 รับเยอะ ทั่วประเทศ 368 อัตรากรมชลประทาน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เจ้าพนักงานธุรการ 19 13,800 ปวส ทุกสาขา
2 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 13,800 ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 42 13,800 ปวส ทุกสาขา
4 เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 5 13,800 ปวส สาขาโยธา ก่อสร้าง ช่างสำรวจ
5 นายช่างภาพ 2 13,800 ปวส สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางช่างภาพ หรือการถ่ายภาพ
6 นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 13,800 ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 นายช่างเครื่องกล 11 13,800 ปวส สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิด เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลาการเกษตร
8 นายช่างโยธา 70 13,800 ปวส วิชาโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง
9 นายช่างสำรวจ 111 13,800 ปวส วิชาโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง
10 นายช่างชลประทาน 72 13,800 13,800
11 นักจัดการงานทั่วไป 1 18,000 ปริญญาตรีทุกสาขา
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 19,500 ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ช่องทางการรับสมัคร : http://job.rid.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 14 ตุลาคม 2558

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 17 - 23 กันยายน พ.ศ. 2558กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 17 - 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทยและได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดพังงา 45/57 หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 24 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 24 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในในระดับเดียวกันในทุกสาขาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น
3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นได้
4.ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสารการนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวณต่างๆ
5. มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน
6. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมพร้อมทั้งจัดทำบันทึกและเรียบรายงานการประชุมและงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
7. เดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
8. มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
9. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงานได้
10. สามารถปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ศวภ.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร 14 - 22 กันยายน 2558

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

1 พนักงานประจำตึก
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง วันละ 300 บาท
ชาย/หญิง ม.3 - ม.6

2 แหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,250 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


เปิดรับสมัคร 14 - 22 กันยายน 2558
สถานที่รับสมัคร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 1 อัตรา รายละเอียด : คลิก
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียด : คลิก
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 24 - 30 กันยายน 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 24 - 30 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมการแพทย์ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท เปิดรับใบสมัครวันที่ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กรมการแพทย์ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท เปิดรับใบสมัครวันที่ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสำนักงานใญ่ นานาเหนือ) ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หลายอัตรา ด่วนมาก !!!!

รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสำนักงานใญ่ นานาเหนือ) ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หลายอัตรา ด่วนมาก !!!!

รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ >>
- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร
- การประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
- รับโทรศัพท์จากภายในและภายนอกองค์กร
- จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ >>
- เพศ หญิง หรือ ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
- มีทักษะในการสื่อ การติดต่อประสานงานได้ดี
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความอดทน ชอบทำงานด้านเอกสาร
- พิมพ์ดีดคล่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >>
ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ) สุขุมวิท 3

อัตราค่าจ้าง >>
9,000 - 13,000 บาท/เดือน(หรือตามโครงสร้างของบริษัทฯ)

วันเวลา/ปฏิบัติงาน>>
วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ (หรือตามประกาศของบริษัทฯ)

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ >>
ฝ่ายบุคคล
บริษัท มหาจักรดีเวอลปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 46 อาคารมหาจักร ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ >>
0-2256-0020 ต่อ 318

Line ID >> hrmahajak Facebook >> HR Mahajak

website>>www.mahajak.com
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครพนักงานจัดรายการสินค้า(PC) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกห้างทั่วกรุงเทพครับ

รับสมัครพนักงานจัดรายการสินค้า(PC) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกห้างทั่วกรุงเทพครับ

รับสมัครพนักงานจัดรายการสินค้าครับ ทุกห้างฯทั่วกรุงเทพครับ เริ่มงานวันที่ 1/11/2558 - 10/01/2559

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโครงการ
- สามารถทำงานตามเวลาห้างฯได้ 6 วัน/สัปดาห์
- สามารถทำงานในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และ วันนักวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
- ตรงต่อเวลาทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที

รายได้ 300 บาท + เบี้ยขยัน 150 บาท = 450 บาทต่อวัน (ไม่ขาดงานได้450แน่ๆครับ)

หน้าที่ในการทำงาน
- เชียร์/แนะนำสินค้า
- เติมสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาทำงาน
- เวลาทำงาน 11.00 - 20.00 น.
- หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน แต่ไม่สามารถหยุดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และ วันนักวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หลักฐานการสมัคร
- บัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เอก (รบกวนบอกด้วยนะครับว่าสมัครงานจาก OCZ)
โทร.084-438-7081 Line:darklike ขอบคุณครับ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง จ.ลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 กันยายน 2558 ถึง วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้

1.สายงานเริ่มต้นระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งช่างโยธา1 จำนวน 1 อัตรา

2. สายงานเริ่มต้นระดับ2 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2 จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 จำนวน 1 อัตรา
2.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2 จำนวน 1 อัตรา
2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2 จำนวน 1 อัตรา
2.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา

3. สายงานเริ่มต้นระดับ3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 จำนวน 1 อัตรา
3.2 ตำแหน่งนิติกร3 จำนวน 1 อัตรา
3.3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา3 จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอบต. บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันุพธที่ 23 กันยายน 2558 ถึง วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เฉพาะในวันเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการอบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-451223 หรือทาง www.chonmuang.go.th และ www.lopburi.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมและคุณสมบัติผู้สมัครดูที่นี่

ที่มา http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,59688.0.html
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 23 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2558 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ

2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นทางสิ่งแวดล้อม

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

4 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม

6 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

7 ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website :http://job.pcd.go.th
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด จ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการ ขยายตัวของโรงงาน

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด จ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการ ขยายตัวของโรงงาน

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของโรงงานต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะก้าวเติบโตไปกับบริษัท ดังนี้
- ช่างเชื่อมประกอบ (ถ้ามีประสบการณ์เชื่อมถังน้ำมันจะพิจารณาพิเศษ
อายุไม่เกิน 35 ปี)
- ช่างฝึกหัด (ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ ถ้ามีทักษะจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ปวช.,ปวส.เกี่ยวกับงานเชื่อมประกอบทุกแขนง
- ผู้รับเหมาเชื่อมประกอบถังน้ำมัน
ทางบริษัทมีสวัสดิการพื้นฐานดังนี้
- สวัสดิการประกันสังคม
- ชุดพนักงาน รองเท้าเซฟตี้
- ขึ้นค่าแรงทุกปี
- โอที
- โบนัสสิ้นปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- เงินช่วยการตามโอกาส เช่น งานแต่ง งานศพ งานบวช ฯลฯ(ของพนักงาน)
ฯลฯ
ติดต่อสมัครได้ทั้ง walk in(สมัครเองที่บริษัท),เวปไซต์
หรือโทรสอบถามได้ที่ 044-294840-2 กด 1
รายละเอียดบริษัท
บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด
อีเมลล์ : engineer@akcengineering.com
โรงงาน (ติดต่องาน)
420 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ : 044-294840-2
แฟ็กซ์ : 044-371094
เวลาทำการ 8.05-12.00,13.05-17.00 น.
จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนารายณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Website : http://www.ocsb.go.th/th/home/index.php
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ด่วนรับบุคคลากรประจำออฟฟิสด่วน วุฒิ ม.3. ขึ้นไป. สัมภาษณ์ ทราบผลทันที หยุดเสาร์-อาทิตย์

ด่วนรับบุคคลากรประจำออฟฟิสด่วน วุฒิ ม.3. ขึ้นไป. สัมภาษณ์ ทราบผลทันที หยุดเสาร์-อาทิตย์

รับบุคคลากรประจำออฟฟิส บริษัท MB ไลค์อินเตอร์เนชันแนล
ด่วน''''''
(เป็นงานในออฟฟิต)
สัมภาษณรู้ผลทันที
ตำแหน่งที่เปิดรับ
-โอเปอเรเตอร์
-ฝ่ายต้อนรับ
-ประชาสัมพันธ์
ทำเกี่ยวกับ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้านความสวยความงามและสุขภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์ พนักงานต้อนรับ
จำนวน : หลายอัตรา
แต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่เป็นของตัวเอง
(ถ้าไม่มีประสบการณ์จะมีการเทรนงานให้)
-โอเปอเรเตอร์
โทรศัพท์คอยให้คำปรึกษากับลูกค้า
-ฝ่ายต้อนรับ
คอยต้อนรับ พนง.ของออฟฟิตเวลาเข้า-ออก
-ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในห้องประชุม
(กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้าค่ะ)
(กรุณาโทรในช่วงเวลาทำการ 09.00 -20.00 น. ของทุกวัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับตั้งแต่ วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ อายุ18-40ปี
3. ขยัน
เวลาทำงาน (Full-time)
จันทร์-ศุกร์ 10.30-18.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์
(Part-time) เลือกวันทำงานเอง3วันต่อสัปดาห์
รับ Full-time
Part-time
รายได้เฉลี่ย : Full time
12000-18,000 บาท/เดือน
Part time : 500-1,000 บาท/วัน
ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18.00 น. ***หยุด เสาร์-อาทิตย์หยุด นักขัตฤกษ์***
**เอกสารที่ต้องนำมา : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา**
*กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพราะต้องแลกบัตรขึ้นอาคาร*
พื้นที่ประฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศห้วยขวาง ถนนรัชดา ซอย 12 ติดถนนใหญ่ และหลักสี่ตรงข้ามราชภัฎพระนคร ข้าง Maxvalu
(ติด MRT สถานีห้วยขวาง ขึ้นประตู 2 ถนนใหญ่ เดินเลี้ยวซ้ายพบโรงแรมสวิสโฮเทล อาคารเลอร์คองคอร์ด)
สายรถเมย์ : 73,136,137,179,185,206,514,517,73ก และ ปอ.529
กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง รัชดา12
(ติด mrt ห้วยขวาง ออกช่องประตูที่2)
สนใจติดต่อคุณ อรวรรณ 0963070036. ฝ่ายบุคคล
line ID: sayframe
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเกาหลี ทองหล่อ

รับสมัครพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเกาหลี ทองหล่อ

- เงินเดือน 9,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ +ทิป
- เพศหญิง
- อาหาร 2 มื่อ
- ใจรักงานบริการ
- หยุดอาทิตยละ 1วัน
สนใจติดต่อ 089-0063680
line : kianikorea
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส,ป.ตรี,ป.โท จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้
1.นักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 512 คะแนน
- คะแนน TOFLE (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
- คะแนน TOFLE (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน
- คะแนน TOFLE (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
- คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
- คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
ทั้งนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร

4.วิศวกรเครื่องกล
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด

5. นายช่างโยธา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website : http://job.drr.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท ปวส จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท ปวส จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 11,850 -  13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ
(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา
2. รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ำตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 13

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราเงินเดือน : 11,850 -  13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ
(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกล ตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนที่ด้วยตนเอง
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลา ขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด
5. รถลากรถพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
7. รถยกแบบทรัคเครน
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบ 150 BHP ขึ้นไป
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 10

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่สมัคร : กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Website : http://www.drr.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 14 กันยายน 2558 ถึง ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 14 กันยายน 2558 ถึง ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคคล สำนักเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 0-4535-3227 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ถึง ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
หรือสมัครทางไปรษณีย์ (ดูรายละเอียดที่ File แนบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนิติกร วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนิติกร วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ


2 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขานิติศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
โทร. 043 267 041-2 ต่อ 704

จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และทางเวปไซต์ http://wb.sirinthorn.net/
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ธนาคารธนชาตรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย ประจำโซนภาคใต้

ธนาคารธนชาตรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย ประจำโซนภาคใต้

ธนาคารธนชาตรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย ประจำโซนภาคใต้

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558ด้วยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในตำแหน่งดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาเคมีประยุกต์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ


2. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

กำหนดการคัดเลือก
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558
- วันสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบรับรองผลการเกณฑ์ทหาร(กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการทำงาน สำเนาเกียรติบัตร

* ผู้ประสงค์จะสมัคร โปรดติดต่อขอรับหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ftu.ac.th และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ในวันและเวลาทำการ เว้นวันศุกร์และวันเสาร์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ด่วนรับบุคคลากรประจำออฟฟิส หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิ ม.3 ขึ้นไปสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

ด่วนรับบุคคลากรประจำออฟฟิส หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิ ม.3 ขึ้นไปสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

รับบุคคลากรประจำออฟฟิส บริษัท MB กรุ๊ป
ด่วน''''''
(เป็นงานในออฟฟิต)
สัมภาษณรู้ผลทันที
ตำแหน่งที่เปิดรับ
-โอเปอเรเตอร์
-ฝ่ายต้อนรับ
-ประชาสัมพันธ์
ทำเกี่ยวกับ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้านความสวยความงามและสุขภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์ พนักงานต้อนรับ
จำนวน : หลายอัตรา
แต่ละตำแหน่งจะมีหน้าที่เป็นของตัวเอง
(ถ้าไม่มีประสบการณ์จะมีการเทรนงานให้)
-โอเปอเรเตอร์
โทรศัพท์คอยให้คำปรึกษากับลูกค้า
-ฝ่ายต้อนรับ
คอยต้อนรับ พนง.ของออฟฟิตเวลาเข้า-ออก
-ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในห้องประชุม
(กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้าค่ะ)
(กรุณาโทรในช่วงเวลาทำการ 09.00 -20.00 น. ของทุกวัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. รับตั้งแต่ วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ อายุ18-40ปี
3. ขยัน
เวลาทำงาน (Full-time)
จันทร์-ศุกร์ 10.30-18.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์
(Part-time) เลือกวันทำงานเอง3วันต่อสัปดาห์
รับ Full-time
Part-time
รายได้เฉลี่ย : Full time
12000-18,000 บาท/เดือน
Part time : 500-1,000 บาท/วัน
ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18.00 น. ***หยุด เสาร์-อาทิตย์หยุด นักขัตฤกษ์***
**เอกสารที่ต้องนำมา : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา**
*กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพราะต้องแลกบัตรขึ้นอาคาร*
พื้นที่ประฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศห้วยขวาง ถนนรัชดา ซอย 12 ติดถนนใหญ่ และหลักสี่ตรงข้ามราชภัฎพระนคร ข้าง Maxvalu
(ติด MRT สถานีห้วยขวาง ขึ้นประตู 2 ถนนใหญ่ เดินเลี้ยวซ้ายพบโรงแรมสวิสโฮเทล อาคารเลอร์คองคอร์ด)
สายรถเมย์ : 73,136,137,179,185,206,514,517,73ก และ ปอ.529
กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง รัชดา12
(ติด mrt ห้วยขวาง ออกช่องประตูที่2)
สนใจติดต่อคุณ อรวรรณ 0963070036. ฝ่ายบุคคล
line ID: sayframe
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ