วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

KBANK รับสมัคร ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ RM/ARM ประจำศูนย์ธุรกิจ จ.นครราชสีมา อายุ 25 - 40 ปี ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
ธนาคารกสิกรไทย กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย และเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นองค์กรแห่งการสร้างผู้นำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2554 จากการจัดอันดับโดย Aon Hewitt ร่วมกับนิตยสาร Fortune และ The RBL Group ธนาคารกสิกรไทยขอเสนอโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใครหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ มุ่งมั่น รักการทำงานเป็นทีม และชอบการคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งหมดคือ คุณสมบัติที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพไปพร้อมกับเรา อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ผ่านไป มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงกับธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่ง
ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ RM/ARM ประจำศูนย์ธุรกิจ จ.นครราชสีมา

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร

ศูนย์ธุรกิจ นครราชสีมา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งกำหนดโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ

คุณสมบัติ

· ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
· อายุ 25 - 40 ปี
· ต้องมีประสบการณ์ทำงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี
· มีความรู้ด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อและธุรกิจ
· หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขาย และ
การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
· มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น

หมายเหตุ : หากคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ส่งใบสมัครได้ที่ nantinee.a@kasikornbank.com หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02 - 4706862 หรือ 02 - 4706853

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครทาง Internet ในวันที่ 13-27 ตุลาคม 2557
1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรบุคคล ทางการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางจิตวิทยาองค์การ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

3 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทาง Internet Website http://job.finearts.go.th/ ในวันที่ 13-27 ตุลาคม 2557

ค่าธรรมเนียมสมัคร 230 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635477565087720823.pdf

ปตท. ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 3 ตำแหน่ง เงินเดือน ปริญญาตรี 21,000 บาท ปริญญาโท 26,000 บาท รับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2557ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกาลังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตจัดตั้ง มีกาหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในปี 2558 ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

พนักงานบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง
พนักงานพัสดุและจัดหา 1 ตำแหน่ง
พนักงานบุคคลและงานอำนวยการ 1 ตำแหน่ง


1. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
พนักงานบัญชีและการเงิน
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือการเงิน (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
ผู้มีทักษะและความสามารถในการทาบัญชี มีประสบการณ์ทางด้านการทาบัญชี สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน รวมถึงโปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานพัสดุและจัดหา
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อหรืองานพัสดุ และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน รวมถึงโปรแกรมจัดซื้อ เช่น SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานบุคคลและงานอานวยการ
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2.คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
2.1 สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลาและประจำที่จังหวัดระยองได้
2.2 ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือ ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
2.5 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี

3.เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครทุกตาแหน่งต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
3.1 จดหมายแสดงความจานงการสมัครงาน พร้อมระบุทักษะความชานาญ ผลงาน และข้อมูล ที่แสดงว่าท่านมีศักยภาพและความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจของตาแหน่งที่สมัครได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.2 ชื่อ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง จานวน 2 คน เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการ แจ้งให้บุคคลอ้างอิงทราบว่าท่านได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลอ้างอิง และ โครงการ อาจติดต่อเพื่อขอเอกสารอ้างอิง
3.3 สาเนาบัตรประจำตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.5 เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี)
3.6 ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
3.7 ผู้สมัครงานตาแหน่งพนักงานบุคคลและงานอานวยการกรุณาแนบผลสอบ TOEIC, TOEFL หรือ IELTS

4.การสมัครและการสอบ
ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
4.1 สมัครออนไลน์ทาง Website : www.pttgrp.com/erecru/Default_Apply.aspx
4.2 Scan เอกสารทั้งหมดส่งทางอีเมล์ที่ jittipan.p@pttplc.com (การส่งต่อครั้งขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB)
4.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
สานักงานชั่วคราวโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (PTT Terrace)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่งถึง : คุณจิตติพันธ์ ปรุศุดาเกิง
4.4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
4.5 โครงการจะแจ้งผลการพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานที่ส่งมาให้เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์และ หรือข้อเขียนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ผู้สมัครที่อยู่ในต่างประเทศจะดาเนินการสอบ และสัมภาษณ์ โดยการ Skype
4.6 ผู้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตติพันธ์ ปรุศุดาเกิง อีเมล์: jittipan.p@pttplc.com

5. เงินเดือนและสวัสดิการ
สวัสดิการ: อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพนักงานของ ปตท.
เงินเดือน
ปริญญาตรี 21,000 บาท
ปริญญาโท 26,000 บาท
ผู้มีประสบการณ์ในการทางาน หรือมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์หรือผลงาน

สมัครออนไลน์คลิก http://www.pttgrp.com/erecru/Default_Apply.aspx

โครงการแก้ปัญหาความยากจนรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลายอัตรา รับสมัครทาง E-mail ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2557โครงการแก้ปัญหาความยากจนรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลายอัตรา รับสมัครทาง E-mail ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2557

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนตำแหน่ง“อาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข)”เพื่อการบริหารการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ กรอบอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญาหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การรับสมัครงานตำแหน่งอาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข) ปี 2558

ตำแหน่ง
“อาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข)” เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายสนับสนุนเพื่อการบริหารการพัฒนาชุมชน อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2558

คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. ได้รับปริญญาตรี มีถิ่นกำเนิดและ/หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ปฏิบัติงานเต็มเวลาอัตราค่าจ้างเหมารายเดือน 13,300 บาท
3. มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาพื้นที่ มีทักษะการบริหารจัดการ การประสานงาน การดำเนินโครงการ การนำเสนอผลงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยจะต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557

บทบาทหน้าที่
1. ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ ติดตามและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. ประสานความร่วมมือระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ
3. สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินโครงการ
4. ร่วมดำเนินงานการศึกษาข้อมูลชุมชน จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาความเปลี่ยนแปลงและกรณีตัวอย่างที่ดี รวมทั้งแผนการขยายผลความรู้ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
5. ร่วมจัดการประชุม ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความตระหนัก ผู้นำเกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่น
6. ร่วมติดตาม ประเมินผล และการสรุปบทเรียนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอโครงการ
8. จัดระบบข้อมูลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่และร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
9. ช่วยรวบรวมเอกสารด้านการเงินและสรุปค่าใช้จ่าย
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อรับและยื่นใบสมัครได้ทางอีเมลที่ นางมารยาท พุ่มไพบูลย์ (maraph@kku.ac.th) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 10 ตุลาคม 2557 (แจ้งทางอีเมล)
2.กำหนดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 14 ตุลาคม 2557
3. สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 16 ตุลาคม 2557
3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 17 ตุลาคม 2557

โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ม ต้น ปวส และ ปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครถึงวันที่ 2 ตุลาคม 25571 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิคหรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวภาพ ทางฟิสิกส์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

4 นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

5 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาทางเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

6 เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ปวส.ทางเวชกิจฉุกเฉิน

7 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ สารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา

8 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ปวส สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

9 นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ปวส เครื่องกล สาขาเทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ฟิลิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์

10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,530 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
คุณสมบัติ ม ต้นหรือเทียบเท่า

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการ ชั้น 3) โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044 837-100-3 ต่อ 1320 ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 3 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครที่ http://cph.moph.go.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 58 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2557
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 58 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2557


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ ทาง สวทช. ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้
หมดเขตรับสมัคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน คุณสมบัติผู้สมัคร
31 ตุลาคม 57 ผู้จัดการ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรม
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด
31 ตุลาคม 57 ผู้จัดการ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ
31 ตุลาคม 57 ที่ปรึกษา/งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา 1 อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารเทคโนโลยี
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การตลาด หรือการจัดการธุรกิจ หรือการจัดการเทคโนโลยี
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด การบริหารเทคโนโลยี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : การพัฒนาบุคลากรหรือการบริการด้านฝึกอบรม
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด การบริหารเทคโนโลยี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : การพัฒนาบุคลากรหรือการบริการด้านฝึกอบรม
31 ตุลาคม 57 ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม สื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ (ญ) 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานสนับสนุนทางการตลาด ดูแลบริหารจัดการองค์กร
31 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด บริการลูกค้า
31 ตุลาคม 57 ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : ในการวางแผน ประเมินผลงาน การทำแผนกลยุทธ์ หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐที่คล้ายกับ สวทช. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
31 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายความร่วมมือภาครัฐ 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
31 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานวิศวกรรมและบริการอาคาร 1 อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การประเมินผลกระทบโครงการในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 1 อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การคัดแยก การเก็บรักษา และ การจำแนกชนิดแอคติโนมัยสีท
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์อาวุโส/ฝ่ายกลยุทธ์ 1 จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
31 ตุลาคม 57 ผู้อำนวยการฝ่าย/ฝ่ายประเมินผลองค์กร 1 อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี
ด้าน : งานบริหารจัดการ การประเมินผลงาน บริหารโครงการ
31 ตุลาคม 57 นักวิชาการ/ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทุกสาขา
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
31 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานบริหารอาคารสถานที่ 1 อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : งานซ่อมบำรุง ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร งานด้านการจัดการพลังงาน
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผล 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Administration
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
31 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ 1 อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Engineering, Bioinformatics
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : sequence analysis, database, software development
31 ตุลาคม 57 ผู้จัดการ/งานสื่อสารภายในองค์กร 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจและการจัดการ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 4 ขึ้นไป
ด้าน : การวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ
31 ตุลาคม 57 ผู้อำนวยการฝ่าย/ฝ่ายพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน 1 อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยาโมเลกุลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์โครงการวิจัย และการบริหารจัดการสนับสนุนงานวิจัยระดับโปรแกรมวิจัย การวงาแผนงานและงบประมาณระดับโปรแกรมวิจัย รวมไม่น้อยกว่า 10 ปี และ / หรือ มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
31 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการ Information Systems 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Engineering, Information Systems, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล วิศวกรรม Automation หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์โครงการด้านเครื่องจักรกล วิศวกรเครื่องกล
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย(พืชและสัตว์) 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular Biology (ด้านสัตว์),Genetic (พันธุศาสตร์),ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านการเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์(พืชและสัตว์)
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (พืช) 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ด้านโปรแกรมทรัพยากรฯ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Microbial trial
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านโปรแกรมทรัพยากรฯ
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานธุรการ, งานบริหารทั่วไป, การจัดการประชุม / สัมมนา
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular Biology (ด้านสัตว์),Genetic (พันธุศาสตร์),ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านการเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์(พืชและสัตว์)
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Microbial trial
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านโปรแกรมทรัพยากรฯ
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานธุรการ, งานบริหารทั่วไป, การจัดการประชุม / สัมมนา
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช 1 อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : Plant molecular biology
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : ระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 2 ปี
31 ตุลาคม 57 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ(ญ) 1 อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการ หรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ / ชาวต่าประเทศ
28 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย/ฝ่ายวิจัยนโยบาย 1 อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานมาแล้ว 3 ปี ปริญญาเอกในสาขา Policy Research
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ด้านการศึกษาวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ / การวิจัยเชิงนโยบาย
27 ตุลาคม 57 นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร 1 อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การคำนวณและสถิติ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและหลักการในการพัฒนาองค์กร เช่น 5ส /ISO / Productivity/มอก. / TQM /ทักษะการถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอ มีความรู้ด้านระบบ IT สำนักงาน
22 ตุลาคม 57 วิศวกร/ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย(ช) 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล เน้น Material
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง
18 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุการแพทย์ หรือชีววิทยา
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : การสงเคราะห์การปรับปรุงทางเคมีของสารอินทรีย์หรือพอลิเมอร์ หรืองานทางด้านชีววิทยาโดยเฉพาะงานด้านเซลล์หรือแบคทีเรีย
15 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการวิจัย 1 อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการหรือ การวิเคราะห์โครงการ
15 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.8
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การพัฒนาโปรแกรม
15 ตุลาคม 57 วิศวกร/ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมโทรคมนาคม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
15 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ Window / Linux / Redhat ระบบบริหารจัดการ Cloud / VM การใช้งานและการ Configuration Server/Network Technology การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอซีที (ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย)
15 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานบริการระบบสารสนเทศ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือระบบเครือข่าย หรือระบบเครื่องแม่ข่าย สามารถที่จะตรวจเช็คช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์การถูกบุกรุกจากภายนอกหรือภายใน
15 ตุลาคม 57 นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ธุรกิจ การขาย และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
15 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
15 ตุลาคม 57 โปรแกรมเมอร์/งานประชาสัมพันธ์ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.8
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การจัดทำและออกแบบเว็บไซด์
15 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานบริการระบบสารสนเทศ 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ความรู้ความเชี่ยวขาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือระบบเครือข่าย หรือระบบเครื่องแม่ข่าย สามารถที่จะตรวจเช็คช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์การถูกบุกรุกจากภายนอกหรือภายใน
15 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย 1 อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
15 ตุลาคม 57 วิศวกร/งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต 1 อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
15 ตุลาคม 57 ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ 1 อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินและอวกาศ, คณิตศาสตร์, เครื่องกล, ทรัพย์กรน้ำ, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

สมัครออนไลน์ที่ https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/regisForm.php

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงาน 17 ตำแหน่ง มากกว่า 100 อัตรา สมัครออนไลน์
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่างๆ ให้กับธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เนื่องจากในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังมีการขยายการให้บริการกับธนาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

1 Team Leader  จำนวน 4 อัตรา

* เพศชาย / หญิง
* วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
* อายุไม่เกิน 40 ปี
* มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับลูกทีมได้
* มีทักษะและประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone skill)
* มีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนะคติเชิงบวก
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
* สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office (Excel & Word), Internet ได้
* มีทักษะและประสบการณ์ในด้าน งาน Call Center, งานลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

2 หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา


- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี (Microsoft Word , Excel , Power point)
- มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center ในระดับหัวหน้างาน (Supervisor หรือ Team Leader) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทีม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
- มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team Work)  
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ       


 

3 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
* หากเคยผ่านธุรกิจด้านการโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

4 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา


* เพศชาย /หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน (Cash in Transit)                                                                    
   ให้กับสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
* มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ATM เป็นอย่างดี                                                                             
* หากเคยผ่านธุรกิจด้านขนส่งเงินสดและดูแลระบบATMจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

5 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
* มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน รปภ. แม่บ้าน และพนง.ขับรถ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
* มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี  
* หากเคยผ่านธุรกิจ Outsourcing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

6 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสารสนเทศ, Logistic, ด้านบริหาร หรือด้านการตลาด
* มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Printing & Mailing. ด้าน Logistic หรือ ด้าน IT อย่างน้อย  5 ปี
* หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

7 รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการตลาด, ด้านการบริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการวางแผนและกลยุทธ์การตลาด อย่างน้อย 5 ปี
* หากเคยผ่านธุรกิจด้านการให้บริการลูกค้าสถาบันการเงินได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

8 พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit
*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี
*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ
*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้
*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี


 

9 บริการ (คลังเอกสาร) จำนวน 5 อัตรา


* เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3 ขึ้นไป
* พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร
* ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

10 พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม จำนวน 10 อัตรา


* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไป


 

11 Call Center Agent จำนวน 20 อัตรา


* เพศชาย / หญิง อายุ22 – 28 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
* น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
* หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

12 พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร จำนวน 10 อัตรา


เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน   40ปี
วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป
* มีความละเอียดรอบคอบ
ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม
* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน


 

13 พนักงานขนส่งทรัพย์สิน  ไม่จำกัดจำนวน อัตรา


* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม
* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน


 

14 พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา


* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป


 

15 พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 10 อัตรา


*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป


 

16 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ไม่จำกัดจำนวน อัตรา


* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป


 

17 พนักงานทำความสะอาด  ไม่จำกัดจำนวน อัตรา


* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 0-2791-9863 - 4 หรือ hrm@ktbgs.co.th

KBANK รับสมัครหลายอัตรา อายุ 22 - 34 ปี ป.ตรีทุกสาขา เกรด 2.3+ ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - ภาษาไทย หลายอัตรา สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที *** ไม่มีใช่งานขาย
***เปิด Walk In Interview ที่ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ ชั้น 9 เวลา 9:00-16:00 เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - ภาษาไทย (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย) ทราบผลทันที

***เปิด Walk-In Interview วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 ที่ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะเมืองทองธานี ชั้น 9***

หน้าที่รับผิดชอบ
- ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์รับฟังปัญหาข้อข้องใจและข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร ( ไม่มีใช่งานขาย)


คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 22 - 34 ปี
- วุฒิปริญาญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป (ยกเว้นมีประสบการณ์ด้านการบริการ เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป)
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร พร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกระดับ
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ (กะเช้า เริ่ม 6.30 น. กะบ่าย เริ่ม 13.00 น. กะดึก เริ่ม 21.00 – 6.30 น.)
- หากเป็นกะดึก มีค่ากะให้ และหากเลิกงานหลัง 22.00 น. มีค่าเดินทางให้
- ทำงานเฉลี่ย 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์)
- ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน
- สามารถปฎิบัติงานที่ ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) ได้

วิธีการสมัคร: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

- ผู้สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ คุณทศพร (พี่พุด) Email: tosaporn.d@kasikornbank.com Tel.02-562-7384, คุณพรรณวรส (พี่ซี )Email: phanwarot.c@kasikornbank.com Tel.02-470-5421

- สถานที่ปฏิบัติงาน: ชั้น 9 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี เลขที่ 47/7 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท พานาโซนิค ที่น้ำพอง ขอนแก่น รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Foreman) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี มาสมัครเลยบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Foreman) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี มาสมัครเลย

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร
1. หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Foreman)
- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหการ / สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำงานกะกลางคืนและทำงานล่วงเวลาได้

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อ บุคคลที่ติดต่อ : นายยงยุทธ บุญทอง
e-mail : yongyuth.boontong@th.panasonic .com โทรศัพท์ : 043-240888 ต่อ 2031 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นสพ.มติชน รับสมัคร ปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สุโขทัย,ลำพูน,มุกดาหาร,เลย,ชัยภูมิ,ร้อยเอ็ด,อุทัยธานี,ขอนแก่น,สกลนคร,กำแพงเพชร,สุโขทัย,นครนายก,สมุทรสงคราม,จันทบุรี,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,พังงา,แม่ฮ่องสอน,กระบี่และอ.เบตง
รับสมัครด่วน

ผู้สื่อข่าวภูมิภาค“มติชน”ประจำจังหวัดดังนี้ อ.ปาย (แม่ฮ่องสอน) , สุโขทัย,ลำพูน,มุกดาหาร,เลย,ชัยภูมิ,ร้อยเอ็ด,อุทัยธานี,ขอนแก่น,สกลนคร,กำแพงเพชร,สุโขทัย,นครนายก,สมุทรสงคราม,จันทบุรี,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,พังงา,กระบี่และอ.เบตง(จ.ยะลา)

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง เขียนข่าว บทความ และถ่ายภาพ
3. มีความรู้ และสนใจข่าวต่าง ๆ ทั้งอาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ ภูมิภาค และท้องถิ่นเป็นต้น
4. มียานพาหนะ และอุปกรณ์สื่อสารพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน


สนใจส่งใบสมัคร (ประวัติส่วนตัวและการทำงานอย่างละเอียด สำเนาบัตรประชาชน และภาพถ่ายหน้าตรง) ที่ฝ่ายข่าว ภูมิภาค กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ที่มา
รับสมัครด่วน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค “มติชน” หลายจังหวัด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 สมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 สมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 ตุลาคม 2557

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตราดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 20,540 บาท

2 พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

3 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

4 แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

5 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

6 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Tel.075-340250 Fax. 075-343066 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
Download รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

โรงพยาบาลสกลนครรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 10 ตุลาคม 2557โรงพยาบาลสกลนครรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 10 ตุลาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
1 วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
2 วุฒิปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
3 ได้รับปริญญาหรือวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

3 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขากายภาพบำบัดทากายภาพบำบัด แะมีใบประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2 ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขากายภาพบำบัดทากายภาพบำบัด แะมีใบประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
3 ได้รับปริญญาหรือวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัดโรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Download รายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท บาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ประกาศรับสมัคร :พนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
อัตราเงินเดือน :ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท บาท
ประเภท :สายวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาการตลาดจำนวน 1 อัตรา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :อาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน
วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สอบทดลองสอน 50 คะแนน
รวม 250 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ :- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถอุทิศเวลานอกราชการได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
- มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
เงื่อนไข :ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website :http://department.kru.ac.th/kru_person/index.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ ตำแหน่ง : อาจารย์ ปริญญาเอก เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ประกาศรับสมัคร :ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์
อัตราเงินเดือน :- บาท
ประเภท :-
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษะ/สมรรถนะ :ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เงื่อนไข :ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
Website :http://www.bsru.ac.th

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กรณีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศกำหนด จะให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
เป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อนหรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทานแก้ไข ข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
(๓) ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
(๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายวิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
(๑.๑) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว (๑.๒) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา (๑.๓) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint และ Internet) (๑.๔) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จำนวน 50 ข้อ

- ทักษะ
(๒.๑) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง (๒.๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ การรักษาความลับทางราชการ งานปกครองท้องที่ กิจการอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (๒.๓) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย จำนวน 30 คะแนน และ แบบอัตนัย ๒0 คะแนน

- สมรรถนะ
ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล

เกณฑ์การประเมิน :
๑. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ๒ . ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง ๒ ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง จะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :อ่านประกาศ

SCG รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ทำงานที่ บางซื่อ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ฯลฯ เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2557
SCG รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ทำงานที่ บ่างซื่อ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ฯลฯ เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2557


ที่มา SCG CBM - Domestic Market_Recruitment

SCG เปิดรับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ทำงานที่ ภาคใต้ ภาคอีสาน บางซื่อ ต่างจังหวัด หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2557SCG เปิดรับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ทำงานที่ ภาคใต้ ภาคอีสาน บางซื่อ ต่างจังหวัด หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2557

ที่มา SCG CBM - Domestic Market_Recruitment

TRUE ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน Event ประชาสัมพันธ์ TMH 3G+ และสินค้าในกลุ่ม true จำนวน 1 อัตรา รายได้ 12,000 - 20,000
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ นำเสนอบริการและโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด (เครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ) รับสมัคร พนักงาน Event ประชาสัมพันธ์ TMH 3G+ และสินค้าในกลุ่ม true จำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!

ลักษณะงาน
- ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์)
- ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น
- โฟน ประชาสัมพันธ์สินค้า True move H / จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- มี ยูนิฟอร์ม ให้
- เบี้ยขยัน


คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ หญิง
อายุ ไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ
- มีใจรักงานบริการ
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
- ถ้ามีประสบการณ์ ด้านการโฟน พิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอใบสมัครได้ที่ คุณสุดาพร บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด (เครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ) 348 CP Tower 2 ชั้น 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทรศัพท์ 095-669-1996 แฟกซ์ 02-6994460
Email sudaporn_khu@truecorp.co.th

ปูนซีเมนต์ไทยบางซื่อ รับวุฒิ ปวส 11 อัตรา ทำงานที่ นครสวรรค์ เชียงราย เชียงใหม่ บางซื่อ ต่างจังหวัด หมดเขต 31 ตุลาคม 2557
ปูนซีเมนต์ไทยบางซื่อ รับวุฒิ ปวส 11 อัตรา ทำงานที่ นครสวรรค์ เชียงราย เชียงใหม่ บางซื่อ ต่างจังหวัด หมดเขต 31 ตุลาคม 2557

ที่มาSCG CBM - Domestic Market_Recruitment

SCG CBM - Domestic Market_Recruitment รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2557ข่าวดี SCG CBM - Domestic Market_Recruitment รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2557

วุฒิ ปวส รับเยอะ 21 อัตรา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ SCG CBM - Domestic Market_Recruitment ประกาศรับสมัครงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557

ที่มา SCG CBM - Domestic Market_Recruitment

SCG รับสมัคร พนักงานขาย PC 10 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 10,000 - 15,000 ++ ประจำร้านค้าวัสดุก่อสร้าง Global House สาขา นครสวรรค์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ฯลฯ หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2557เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง พนักงานขาย PC ประจำร้านค้าวัสดุก่อสร้าง Global House สาขาที่ต้องการรับด่วน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่ คุณพีท คุณยุ้ย ได้ตามรายละเอียดในรูปภาพครับ

ที่มา SCG CBM - Domestic Market_Recruitment

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง นิติกร , นักกีฏวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 10 ตุลาคม 2557ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังรายละเอียด
ดังนี้
1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตําแหน่งนักกีฏวิทยา จํานวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา
หรือทางการจัดการศัตรูพืช


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168
ถนนสงขลา-นาทวีต.เขารูปช้างอ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 075 - 366075 ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2557
ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635475937512682138.pdf

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ (ญ) 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 13 ตุลาคม 2557คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ (ญ) 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 13 ตุลาคม 2557


ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน: 19,500 บาท

ลักษณะของตำแหน่งงาน
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ตรวจเชื้อคัดเชื้ออสุจิ เตรียมน้ำยาและทำความสะอาดล้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ช่วยตรวจสารพันธุกรรมตัวอ่อนด้วยเทคนิค FISH และ PCR ตรวจสอบ QC ห้องปฏิบัติการ ลงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
มีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB

ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล


สมัครออนไลน์

โรงพยาบาลแม่ออน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2557ด้วย โรงพยาบาลแม่ออน จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงพยาบาลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา ดังรายการต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ออน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ถึง 7 ตุลาคม 2557

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
http://www.maeonhospital.go.th/Download

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 กันยายน 2557 - 10 ตุลาคม 2557
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 775 หมู่ 19 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น ในวันที่ 29 กันยายน 2557 - 10 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.tyrkk.go.th

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
โทรศัพท์ :: 043-345391ต่อ 105
แฟกซ์ :: 043-246067
Website : http://www.tyrkk.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.tyrkk.go.th/center/media/kunena/attachments/583/Acceptingapplicationsforservicestaffarmpanheads.pdf

ธนาคารธนชาต อาคารวงศ์สว่าง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Call Center / Telesales จำนวนมาก วันที่ 1,8,15,21,29 สมัครและสัมภาษณ์ทันที

ธนาคารธนชาต อาคารวงศ์สว่าง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Call Center / Telesales จำนวนมาก วันที่ 1,8,15,21,29 สมัครและสัมภาษณ์ทันที

SCG ประกาศรับสมัคร 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา Analyst,Strategic Procurement Engineer,Assistant HR Manager(HRM),Mechanical Engineer - Chemicals Business จำนวน 2 อัตรา ทำงานที่ระยอง TOEIC 550 ++1 Position : Strategic Procurement Engineer ,No.: 2 positions
Section : Strategic Procurement , Department : Procurement & Material Management
Division : - , Company : SCG Chemicals Co.,Ltd.
Businss : SCG Chemicals
Location: Rayong

Brief job description :
-
Job Summary :
Responsible to analyze supply segmentation and coordinate with users to find opportunity to do global sourcing and design methodology to do strategic procurement for critical & specializes items under price competitiveness and plant reliability.
Key responsibilities:
1.Analyze and make strategy for global sourcing and procurement focus on critical & specialized items.
2.Find opportunity to male business partnership and long-term agreement that meet service level agreement and optimum cost.
3.Make Sustainable suppliers Development follow strategy to enlarge SD partnership.

Qualifications:
-
- Bachelor's or Master Degree in Engineer/science.
- Bachelor Degree : Graduated with GPA >= 2.70
- Master Degree : Graduated with GPA >= 3.30
- At least 3 years’ experience in procurement filed, strategic procurement, sourcing
- Good command of written and spoken English is an advantage. (TOEIC >= 550 points)
- Able to work in a team environment , Having good decision making abilities, competent planning and organizing skills, good communication skills, paying attention to details, and being a leader ship.
- Able to relocate to upcountry.


2 Position : Strategic Procurement Engineer ,No.: 2 positions
Section : Strategic Procurement , Department : Procurement & Material Management
Division : - , Company : SCG Chemicals Co.,Ltd.
Businss :  SCG Chemicals
Location:  Rayong
Brief job description :
-
Job Summary : 
Responsible to analyze supply segmentation and coordinate with users to find opportunity to do global sourcing and design methodology to do strategic procurement for critical & specializes items under price competitiveness and plant reliability.
Key responsibilities:
1.Analyze and make strategy for global sourcing and procurement focus on critical & specialized items.
2.Find opportunity to male business partnership and long-term agreement that meet service level agreement and optimum cost.
3.Make Sustainable suppliers Development follow strategy to enlarge SD partnership.
Qualifications:
-
- Bachelor's or Master Degree in  Engineer/science.
- Bachelor Degree : Graduated with GPA >= 2.70
- Master Degree : Graduated with GPA >= 3.30
- At least 3 years’ experience in procurement filed, strategic procurement, sourcing
- Good command of written and spoken English is an advantage.  (TOEIC >= 550 points)
-  Able to work in a team environment , Having good decision making abilities, competent planning and organizing skills, good communication skills, paying attention to details, and being a leader ship. 
- Able to relocate to upcountry.


3 Position : Assistant  HR Manager(HRM) - Chemicals Business
Work location : Rayong
Vacancy : 1 position
Salary : N/A
Brief job description :
- Handle routine HR Operations for Supervisory and Operator levels
- Coordinate with line managers in HR Planning and Management in the scope of Manpower Planning Rotation, Career Planning, Performance Management   and Compensation Management
- Maintain HR databases both in e-HR and related databases
- Initiate and implement Employee activity plans as well as encourage employees to participate such activates
- Contribute to strategic and business unit planning to ensure that the Human Resources team continues to design, introduce, maintain, and monitor HR systems, processes, and policies.
- Actively promote and monitor the performance management process to ensure that it is aligned with the organization’s strategic objectives.
- Responsible for all human resource functions; recruiting, welfare & remuneration, employee relations, training & development
- Occupational Health Safety and hazardous awareness and participate in activity of the company
Qualifications:
- Bachelo's or Master Degree in MBA, HRM, Economic, Labour Economics, Business Admin, HR & Organization Management, Political Science, Industrial Organization Psychology or other related fields.
- Bachelor Degree : Graduated with GPA >= 2.70
- Master Degree : Graduated with GPA >= 3.30
- Experience of 1-3 years
- Good command of written and spoken English is an advantage.  (TOEIC >= 550 points)
- Good Human Relation and communication skill
- Pleasant personality with positive attitude, and strong communication, Interpersonal and presentation skills
- Able to relocate to upcountry

4 position : Mechanical Engineer - Chemicals Business
Experince : 0-3 years
Location : Rayong
Brief job description :
- Plan the maintenance and overall inspection schedules.
- Preventive maintenance.
- Analyse the problems to find the solutions of root cause.
- Controlling, Planning and follow up about machine installation, operating, and maintenance.
- Monitoring the maintenace costs to the operation exellent. 
- Support occupational health, environmental, safety and quality system activity and TPM concept.
Qualifications :
- 0-3 years experience of maintenance, engineering, construction or related fields is a plus.
- Master''s Degree or Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
- GPAX: >3.30 (Master) and >2.70 (Bachelor) .
- Good Command of both spoken and written English (TOEIC >450 for interviewing)
- Excellent in initiation, self direction, problem solving and achievement orientation.
- Mature character and Excellent service minded
- Able to get along with others strong loyalty and good personality.
- Flexible in traveling in upcountry.(Rayong)
Apply Job :
-
www.scg.co.th
and together with send your resume and transcript to e-mail : niwathmu@scg.co.th

Contract Person :
-
www.scg.co.th
SCG Recruitment Center
e-mail : niwathmu@scg.co.th
Tel. 02-5863534
Fax. 02-5863549