วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครฯ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก), เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ที่มา http://cado.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2137

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ที่มา :http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ที่มา:http://www.tbs.tu.ac.th/

กรมหม่อนไหม รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ป.โท เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ที่มา :http://qsds.go.th/newqsds/file_news/2275.pdf

กรมปศุสัตว์ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/636351179516437752.pdf
ที่มา:http://pvlo-kpp.dld.go.th/index.php/th/news-menu-2/apply-job-menu/52-2017-03-01-04-44-30