วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Receptionist) วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครถึง 30 มกราคม 2558
สมัครงานกับกรุงศรี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย เรามุ่งมั่นความเป็นธนาคาร ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดโดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในแต่ละประเภทและบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้น ที่จะร่วมเส้นทางแห่งความเติบโตไปข้างหน้าสายนี้ด้วยกัน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Receptionist)

หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อกับธนาคารฯ
รับแลกและคืนบัตรผู้มาติดต่อกับทางธนาคารฯ
จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
บุคลิกภาพ และ หน้าตาดี
สัญญาจ้าง 1 ปี
มีการต่อสัญญาจ้างโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน

สถานที่ทำงาน
N/A

ติดต่อ
Interested persons, please send your resume and recent photo to
Recruitment Center: Strategic Human Resources Department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
9th Floor, 1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : 0 2296 2000 Ext. 11405

E-mail: jidapa.sawangwong@krungsri.com

Only short-listed candidates will be notified.
https://www.facebook.com/mejobthai

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา และ นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 ธันวาคม 2557 ถึง 12 มกราคม 2558
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา และ นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 ธันวาคม 2557
ถึง 12 มกราคม 2558

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ
2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานดานสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานดานสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตรที่ 8 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 16139 โทร 056267289-90 , 08 1680 9979ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635551903684568527.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตราและ นักจิตวิทยา 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตราและ นักจิตวิทยา 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 มกราคม พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ

2 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทางจิตวิทยาคลินิก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9 เลขที่ 138/35 - 36 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โทร 05598 6315 ตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635551913182283249.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.พังงารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 5-9 มกราคม 2558
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจักจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อตรา
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6 ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
7 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
8 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 มกราคม 2558 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pngo.moph.go.th/phangnga/index.php/posanal/1759-2014-12-22-20
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้- 15 มกราคม 2558 (ไม่เสียค่าสมัคร)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้- 15 มกราคม 2558 (ไม่เสียค่าสมัคร)
1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,วิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ,ทางจิตวิทยา

2.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์,ทางจิตวิทยา

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3(อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชั้น 2) ถ.อ่างศิลา-บางแสน ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี สอบถามโทร 038-398-348 ทาง www.dmh.go.th

https://www.facebook.com/mejobthai

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม พ.ศ. 2558
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชหารทั่วไป

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิเทศศาสตร์ หรือ ทางสื่อสารมวลชน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 181/37 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 222818-9 ต่อ 236 หรือ 081-8718985 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2557 ถึง 18 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2557 ถึง 18 มกราคม 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีใจรักงานบริการด้านการศึกษา
- ปฏิบัติงานประจำ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์


2 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
- อายุไม่เกิน 40ปีบริบูรณ์
- สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Internet ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร 02-613-2253,02-613-2195 ปละยื่นใบสมัคร Online ผ่าน http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารยูโอบี รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา จังหวัด พิษณุโลก,ลำปาง,นครสวรรค์,เชียงราย,เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Banker) ประจำพื้นที่โซนภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
•นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
•ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งจัดกิจกรรมการขายทั้งในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา
•ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
ปฏิบัติประจำสาขา

-ถ.ศรีดอนชัย(เชียงใหม่)
-พิษณุโลก
-ลำปาง
-นครสวรรค์
-เชียงราย
-ถ.ไฮเวย์(เชียงใหม่)
-Central Airport Chiangmai
-ห้วยแก้ว(เชียงใหม่)


คุณสมบัติของผู้สมัคร
•ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
•สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน คิดบวก และใจรักงานบริการ
•มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•หากมีประสบการณ์ในงานธนาคาร และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
สนใจสมัครงาน ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ recruitment@uob.co.th
หรือสมัครได้ที่ website ของธนาคาร www.uob.co.th/careers
ติดต่อ ทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-343-4242 โทรสาร 02-343-4261
https://www.facebook.com/mejobthai

เทศบาลเมืองป่าตองรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รวม 61 อัตรา เปิดรับสมัคร 5-13ม.ค.58
เทศบาลเมืองป่าตองรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รวม 61 อัตรา เปิดรับสมัคร5-13ม.ค.58

ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองป่าตอง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยนายเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ใบขับขี่ประเภท 2) จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 26 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งคนงานควบคุมปตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่งคนงานสาธารณูปโภค จำนวน 10 อัตรา
6. ตำแหน่งคนงานสถานที่ และไฟฟ้าสาถารณะ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 5-13 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา http://www.phuketlocal.go.th/files/download/20141224143851kqpme.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 28 มกราคม พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 28 มกราคม พ.ศ. 2558

โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช)
อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา

2 ตำแหน่ง : นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.


4 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านงานวิจัยพืชสวน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


5 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านการจัดการศัตรูพืช)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางกีฏวิทยา ทางการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางอารักขาพืช หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครทาง Website : http://job.doa.go.th ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635550964135385949.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมธนารักษ์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 5 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558


กรมธนารักษ์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 5 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558

1 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก

2 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาวิชาการสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง
ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครผ่าน Website : http://www.treasury.go.th ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635550355013006043.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 120 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558 ( ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ. จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี ทางการแพทย์)
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 120 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสัมคร
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 101 อัตรา
3.เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
5.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6.นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
7.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติฯ จำนวน 1 อัตรา
8.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกฯ จำนวน 2 อัตรา
9.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dms.moph.go.th/ หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ 16 มกราคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635550165738382590.pdfhttps://www.facebook.com/mejobthai

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รับเยอะ 126 อัตรา เปิดรับสัมครออนไลน์วันที่ 25 ธันวาคม 57 ถึง 13 มกราคม 58
รับเยอะ 126 อัตรา การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสัมครออนไลน์วันที่ 25 ธันวาคม 57 ถึง 13 มกราคม 58

กปน. มีกำหนดการการสอบคัดเลือกฯ อย่างไรบ้าง ?
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ :: 25 ธ.ค. 57 - 13 ม.ค. 58
2. เปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา :: 25 ธ.ค. 57 - 14 ม.ค. 58
3. เปิดระบบรับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th :: 25 ธ.ค. 57 - 22 ก.พ. 58
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน :: 30 ม.ค. 58
5. สอบข้อเขียน :: 22 ก.พ. 58
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1. วิศวกร จำนวน 82 อัตรา
1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 50 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา

1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 20 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม วัดคุม หรือระบบเครื่องมือวัด

1.3 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.4 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ หรือแหล่งน้ำ

1.5 วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือไฟฟ้าสื่อสาร

1.6 วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้สมัครสอบในคุณวุฒิ วศ.ม. ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ วศ.บ. สาขาเดียวกับวุฒิ วศ.ม.
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกรสาขาที่สภาวิศวกรกำหนดเป็นสาขาวิศวกรรมควบคุม จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกันกับสาขาที่สมัครในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้สำเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. แทนได้ และจะต้องนำใบ ก.ว. มายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา นักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


3. นักบัญชี จำนวน 28 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการบัญชี

4. นักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, Open Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5 นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ กปน. (หากมีความรู้ความสามารถด้าน Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

6 นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากสามารถใช้งานโปรแกรม SAP: Material Management Module จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

8. นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรืปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน Website http://job.mwa.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 ( ทุกวัน )


ที่มาของประกาศ วิธีสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job.mwa.co.th/mwa-2015.pdf

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง
ตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม 
[ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ 
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

https://www.facebook.com/mejobthai

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินเดือน 22,750.00 บาท เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินเดือน 22,750.00 บาท เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558

ลักษณะของตำแหน่งงาน
บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เช่น บริหารจัดการระบบการคัดเลือกแพทย์เพื่อศึกษาต่อ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ จัดทำทำเนียบแพทย์ จัดปฐมนิเทศ และประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม เป็นต้น บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมพิเศษต่างๆ สำหรับแพทย์ และงานเลขานุการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และรัฐศาสตร์
2.ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553


วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.si.mahidol.ac.th/jobs/viewjobdetail.asp?job_ID=B58/9
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงาน 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา ด่วน!!
# ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ เงินเดือน
1 ธุรการแผนกจัดเลี้ยง 1 เพศ : หญิง
อายุ : 25-35ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี,มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ตามโครงสร้าง 
2 พนักงานต้อนรับ 2 เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาภาษาต่างประเทศ,การโรงแรม
คุณสมบัติอื่นๆ : มนุษยสัมพันธ์ดี,มีวาทะศิลป์ในการเจรจา,ทำงานเป็นกะได้ สูง0160ซม.ขึ้นไป
ตามโครงสร้าง 
3 พนักงานเสิร์ฟ 5 เพศ : ชาย
อายุ : 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : ทำงานเป็นกะได้ สูง 165 ซม.ขึ้นไป
9,000
4 มาร์คกี้(นับแต้มสน้กเกอร์) 4 เพศ : หญิง
อายุ : 18-25ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : ทำงานเป็นกะได้,มนุษยสัมพันธ์ดี,สูง160ซม.ขึ้นไป
10,000
5 พนักงาน ร.ป.ภ. 4 เพศ : ชาย
อายุ : 25-45ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : ทำงานเป็นกะได้,มีความซื่อสัตย์,ขยัน
11,000
6 บาร์น้ำ 2 เพศ : ชาย
อายุ : 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรู้ในด้านเครื่องดื่ม,ทำงานเป็นกะได้
9,000
7 หัวหน้ากุ๊กเบเกอรี่ 1 เพศ : ชาย
อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะผู้นำ,มีความคิดสร้างสรรค์,รับผิดชอบต่องาน,ตรงต่อเวลา
ตามโครงสร้าง
8 ผู้ช่วยกุ๊กครัวไทย 3 เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 25-45ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรู้ในด้านอาหาร
ตามโครงสร้าง
9 หัวหน้าช่างศิลป์ 1 อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะผู้นำ,มีประสบการณ์งานศิลป์อย่างน้อย3ปี
ตามโครงสร้าง
10 ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเฟอร์นิเจอร์ 4 เพศ : ชาย
อายุ : 25-45ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง/งานเฟอร์นิเจอร์
ตามโครงสร้าง
รวมจำนวน 27


ข้อมูลการติดต่อรับสมัคร
โรงแรมโฆษะ 250-252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 043-320320 ต่อ 2177,2172
คุณอัด,คุณแวร์ 081-0603773 Email :: tao.hrkosa@gmail.com
Website : http://www.kosahotel.com
https://www.facebook.com/mejobthai

ห้างสรรพสินค้า. โรบินสัน เซ็นทรัลอุบลราชธานี. เปิดรับสมัครพนักงานแคชเชียร์. 1 อัตรา ปิดรับสมัคร. วันที่. 30 ธันวาคม 2557
ห้างสรรพสินค้า. โรบินสัน เซ็นทรัลอุบลราชธานี. เปิดรับสมัครพนักงานแคชเชียร์. 1 อัตรา
คุณสมบัติ.
- เพศ. หญิง. อายุ. 23-30 ปี
- วุฒิ. ม.6 ปวช ปวส
- สามารถทำงานเป็นกะได้. (09.30 - 19.00 / 12.00-21.30)
- ความจำดี. ระเอียด. รอบคอบ
- ยิ้มแย้ม. บุคคลิกดี เดินทางทำงานได้สะดวก
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน.+ ค่านั่งเครื่อง + เบี้ยขยัน

สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานในวันถัดไปได้เลย
สนใจติดต่อ. 081-8498927 คุณวิทย์
ติดต่อสมัคร. จันทร์ - ศุกร์. 10.00-17.00 น เท่านั้น
ปิดรับสมัคร. วันที่. 30 ธันวาคม 2557

ที่มา Facebook สมัครงาน โรบินสัน เขตภาคอีสาน
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 57 - 30 ม.ค. 58
สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา ระหว่างวันที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ตําแหน่งกลุมงานเทคนิค
- ตําแหน่งกลุมงานบริการ
ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 57 - 30 ม.ค. 58

1ชื่อตำแหน่ง : พนักงานถ่ายรูป กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


2ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


3ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๓. มีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๒๐ ขึ้นไป

4ชื่อตำแหน่ง : ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

5 ชื่อตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและแผ่นโลหะช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โลหะอุตสาหกรรม


6ชื่อตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

7ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล (สาขางานยานยนต์)


8ชื่อตำแหน่ง : ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงานช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


9ชื่อตำแหน่ง : ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน

10 ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง


11 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลังคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


13 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

14 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเลขานุการ การจัดการ การตลาด พาณิชยกรรมการบริหารธุรกิจ บัญชี สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์


15 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาพณิชยการ การบัญชี การขาย บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การเงินการธนาคาร


16ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์


17ชื่อตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

18ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธีสมัคร สมัครผาน Website
http://opsd.thaijobjob.com/

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ บัญชีตำแหน่งสำหรับรับสมัครบุคคล
เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขานันทนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
-หากมีความรู้และประสบการณ์ในด้านกีฬาว่ายน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมะครสามารถขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมพัฒนาที่ดินรับสมัครพนักงานราชการ รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 10 อัตรา สมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มกราคม พ.ศ. 2558
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมกำรบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2 ตำแหน่ง : วิศวกร (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครผ่าน Website http://ldd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม Download....
https://www.facebook.com/mejobthai

เทศบาลตำบลกุดประทาย จ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 15 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 ธ.ค. 57 - 19 ม.ค. 58
เทศบาลตำบลกุดประทาย จ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 15 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 ธ.ค. 57 - 19 ม.ค. 58


ด้วยเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 15 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรา

เทศบาลตำบลกุดประทาย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) จำนวน 15 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
2) ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
1) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
2) เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
5) นายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
6) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1) นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
2) วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการพัสดุระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
5) นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
6) สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา


เงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,880 บาท
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,510 บาท
3) เงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,060 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.kudprathay.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร.0-4531-8925

https://www.facebook.com/mejobthai

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จ.ศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ (ครูภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยารับสมัครพนักงานราชการ (ครูภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
อัตรำว่ำง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานราชการ ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
(1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ครูผู้สอนในกลุ่มหรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู


*** หมายเหตุ ต้องเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานวิชำชีพค รูไม่น้อยก ว่ำ 15 หน่วยกิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2536 หรือไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเ ร็จกำ รศึกษำตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน ในวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 200 บาท และเมื่อสมัคร แล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 ตั้งแต่ 12 - 16 มกราคม พ.ศ. 2558
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 12 - 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(๒) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(๑) การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการตามนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัด
(๒) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน และประสานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประมวลผลข้อมูลและผลดำเนินงานของแผนงานโครงการตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
(๓) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ทั้งแผนงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัด
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ
โทรสอบถาม 03233 7041 ต่อ 101

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635549318895779975.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร เขต 1 ทำงานที่ ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 13 มกราคม พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สถานที่ปฏิบัติงาน ลำปาง
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 1)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืชทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง วิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรวัตถุมีพิษและปุ๋ย

วัน เลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิชาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา http://job.ocsc.go.th/images/Job/635549265049813280.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี รับสมัคร จป. วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่อาชีวะอนามัย
รับสมัคร จป. วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่อาชีวะอนามัย ถ้าผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็พิเศษคะ ประสบการณ์ 2-3 ปี
คุณสมบัติ จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
เกรดเฉลี่ย 2.50
ค่าตอบแทน สามารถต่อรองได้ (ค่าตอบแทนสูง)
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี

ทางโรงพยาบาลมีสวัสดิการ ดังนี้
1. ค่ารักษาให้ทั้ง OPD และ IPD ฟรีตลอดปี
2. สิทธิค่ารักษาพ่อ แม่ บุตร สามี ภรรยา
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสังคม
5. ส่งเสริม ทุนบุตร
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ให้ค่าจัดงานสมรส และงานศพ
8. วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ และหยุดพิเศษ

สนใจติดต่อ แผนกบุคคล ชั้น 8 เวลา 8.30 -17.00 น. จันทร์-ศุกร์
หริอโทรสอบถามรายละเอียด 02-596-7888 ต่อ 2547 ,2553
https://www.facebook.com/mejobthai

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘๔๐ อัตรา วุฒิ ปวช.,ปวส.,ปวท.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘๔๐ อัตรา [ประกาศยังไม่เป็นทางการ]

กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๘๔๐ อัตรา แบ่งเป็นระดับปริญญา ๕๒๓ อัตรา และระดับ ปวช. – ปวส. ๓๑๗ อัตรา พร้อมเปิดให้มีการรับสมัคร ๒ ช่วง โดยช่วงแรก สำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ และช่วงที่ ๒ สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๘ จะมีการเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการเข้ารับสมัครตรงเฉพาะอัตราภูมิภาค ในบางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และเขื่อนบางลาง โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงแรก สำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ และช่วงที่ ๒ สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัครงาน เว็บไซต์ www.egat.co.th

ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1045519488798910&set=a.371531656197700.109860.100000226070559&type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/mejobthai

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานสาธารณสุขจำนวน 93 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธันวาคม 2557
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธันวาคม 2557 ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1 พยาบาลวิชาชีพ 53 อัตรา
2 เภสัชกร 1 อัตรา
3 นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา
4 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
5 นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
6 เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
7 พนักงานประจำตึก 16 อัตรา
8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา
9 นายแพทย์ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม ถึง 24 ธันวาคม 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vachiraphuket.go.th/UserFiles/File/2558/jobs_16122557.pdf


https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15-26 ธันวาคม 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชายและหญิง
2 อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อานามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาชีพใดสาขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

วัน เวลาและสุานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 15-26 ธันวาคม 2557 ในวันเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม http://kolokhospital.com/wp-content/uploads/2014/12/J16122014.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม 2558
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม 2558

ระกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
รหัสวิชา 201 สาขาวิชาเครื่องกล

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสวิชาสาขาเครื่องกล
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย) ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ รับสมัครพนักงานจำนวน 144 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 02 - 242-4000
แฟกซ์ 02 - 242-1740
เวลางาน 08:30 - 16:30
ที่อยู่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
โทร. 02 - 242-4000
แฟกซ์ 02 - 242-1740
เวลางาน 08:30 - 16:30
ที่อยู่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
โทร. 02 - 659-2000
แฟกซ์ 02 - 669 4261, 669 - 5456
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 1003 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 02 - 636 - 9600-2
แฟกซ์ 02 - 669- 4261 , 669 -5456
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 83 ถ.อำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 02 - 2424000
แฟกซ์ 02 - 2424107
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 043 - 346-556-80
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 333 หมู่ 19 ถ.208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 02 - 598-2060-95
แฟกซ์ 02 - 581-5221
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 2 หมู่ 9 ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด
โทร. 036 - 599526-30 , 036-598196-8
แฟกซ์ -
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 196 หมู่ 5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
โทร. 053 - 321-959, 420-639-41 , 420-6400-1
แฟกซ์ 053 - 321-960 , 963-090
เวลางาน 08.30 - 16.30
ที่อยู่ 33/1 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140


บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
โทร. 077 - 254-072-3 , 254-079
แฟกซ์ 077 - 254-072
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 139 หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130


บริษัท สิงห์ เบเวอเรซ จำกัด
โทร. 034 - 245600
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
โทร. 02 - 6935100
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. MIS & BI Analyst    31 ธันวาคม 2557 1
   2. Software Specialist (Basis Administrator)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. Software Specialist (ABAP Programmer)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 2
   5. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   7. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 ธันวาคม 2557 1
   8. MIS & BI Developer    31 ธันวาคม 2557 1
   9. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 ธันวาคม 2557 1
   10. IT Support    31 ธันวาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ธันวาคม 2557 1
   13. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 4
   14. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 ธันวาคม 2557 3
   15. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    31 มกราคม 2558 1
   16. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    31 มกราคม 2558 1
   17. วิศวกรควบคุม    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   7. ผู้บริหารงานธุรการ    31 ธันวาคม 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ARM    31 ธันวาคม 2557 1
   9. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 6
   10. เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เบียร์สด    31 ธันวาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 ธันวาคม 2557 2
   12. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางขายส่ง    31 ธันวาคม 2557 1
   13. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   14. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   15. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 2
   16. ผู้จัดการสาขา    31 มกราคม 2558 1
   17. Merchandiser Manager    31 มกราคม 2558 1
   18. Key Account Manager/Supervisor / Executive    31 มกราคม 2558 3
   19. Regional Key Account Officer    28 กุมภาพันธ์ 2558 10
   20. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   21. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   22. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    31 มกราคม 2558 1
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า (จ.ขอนแก่น)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30
   2. เจ้าหน้าที่บัญชี    31 ธันวาคม 2557 2
   3. พนักงานขายเครดิตประจำจังหวัด    31 ธันวาคม 2557 3
   4. หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริหารช่องทาง    31 ธันวาคม 2557 1
   5. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 มกราคม 2558 2
   6. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 มกราคม 2558 1
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนก Water Resource    31 ธันวาคม 2557 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    31 ธันวาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative TV Program    31 มกราคม 2558 1
   2. Producer TV Program    31 มกราคม 2558 1
   3. Coordinator TV Program    31 มกราคม 2558 1
บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 มกราคม 2558 1
บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน (พระราม 3)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.มหาสารคาม)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1


รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มาของตำแหน่งงานสามารถดูได้ที่
http://recruit.boonrawd.co.th/job_list.php
https://www.facebook.com/mejobthai