วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ รับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และ ฝ่ายช่างกลเรือ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 58
รับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และ ฝ่ายช่างกลเรือ
+++มีทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา+++
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า,ทุกสาขา
1.2 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
1.3 เป็นชาย สัญชาติไทยมีอายุ 18-25 ปี
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.5 ต้องเป็นผู้มีสายตาไม่บอดสี
1.6 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3. ระยะเวลาในการเข้าศึกษา
หลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น
3.1 เรียนในโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 1 ปี
3.2 ฝึกปฎิบัติงานในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ 1 ปี (ระหว่างฝึกงานจะมีรายได้ประมาณ 10,000-15,000บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆ)
4. สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษา
4.1 ได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนายประจำเรือและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรนายประจำเรือ จากกรมเจ้าท่า
4.2 วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา Logistic สำหรับฝ่ายเดินเรือ
4.3 วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างยนต์ สำหรับฝ่ายช่างกลเรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 150,000บาท (แบ่งจ่ายเป็นงวด , มีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
(ราคารวมค่าธรรมเนียมหลักสูตรฝึกอบรมค่าฝึกนอกสถานที่และค่าเครื่องแบบการศึกษาแล้ว)
(นักเรียนจะต้องหาหอพักเองเนื่องจากเป็นการเรียนประเภท ไป-กลับ)
วิธีการสมัคร
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 58
• สอบข้อเขียน 26 มีนาคม58
• สอบพละ และสัมภาษณ์ 27 มีนาคม 58
• ประกาศผลสอบ 30 มีนาคม 58
• มอบตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา 6 เมษายน 58
* เปิดเรียน 11 พฤษภาคม 58
o สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์)
หรือ สามารถขอใบสมัคร ได้ที่ contact@cns.ac.th
โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ
21/219 ซอยบางนาตราด 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
สอบถามเพิ่มเติม 0843221900,0811548351,0817202218, 02-3992860-5 contact@cns.ac.th www.cns.ac.th

ที่มา Facebook Chemstar Nautical School
https://www.facebook.com/mejobthai