วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บริษัท เสริมสุข ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 11 ตำแหน่งหลายอัตรา ทำงานที่ สำนักงานใหญ่ โรงงานปทุมธานี โรงงานนครสวรรค์ โรงงานนครราชสีมา โรงงานชลบุรี โรงงานสุราษฎร์ธานี รับถึงสิ้นปี สมัครออนไลน์“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำความสดชื่นครบวงจรมาสู่ชาวไทย ทั่วประเทศ “เรา” เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและดำเนินกิจการมายาวนาน “บุคลากร” นับเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วม กันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงาน ว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 451

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
สำนักงานใหญ่ โรงงานปทุมธานี โรงงานนครสวรรค์ โรงงานนครราชสีมา โรงงานชลบุรี โรงงานสุราษฎร์ธานี


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • ประสานงานกับโรงงานเพื่อประมาณการผลิตเพื่อให้ตรงตามยอดขายที่วางไว้

  • วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ประมาณการความต้องการสินค้าและกำหนดประสานงานการผลิตกับโรงงานต่างๆให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


  คุณสมบัติผู้สมัคร :


  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมโลจิสติกส์ , ซัพพลายเชน

  • มีประสบการณ์งานด้านซัพพลายเชน , คลังสินค้า , การวางแผน 1 ปี

  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป (MS Office) ได้ดี

  • มีทักษะการวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • จัดทำเอกสาร / ประสานงาน / ดำเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมส่งเสริมการขายของ Modern Trade ตาม Channel ที่กำหนด

  • จัดเก็บข้อมูลการขายในระบบ Modern Trade เช่น แผนส่งเสริมการขาย / การจัดทำ Promotion ต่างๆ

  • ติดตามจัดเก็บข้อมูลด้านการขายในระบบ Modern Trade เช่น ยอดขายรวม ยอดขายที่ได้จากการจัด Promotion เพื่อนำมาวิเคราะห์ / เปรียบเทียบ

  • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการขายในระบบ Modern Trade

  • จัดเตรียมเอกสาร / ติดต่อประสานงาน / จัดเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ของ Key Account
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมโลจิสติกส์ , ซัพพลายเชน

  • มีประสบการณ์งานด้านซัพพลายเชน , คลังสินค้า , การวางแผน 1 ปี

  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป (MS Office) ได้ดี

  • มีทักษะการวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย

  • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น และติดตามคำตอบตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน

  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตรวจสอบจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

  • มีความละเอียดรอบคอบ, และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  • สามารถขับรถได้พร้อมมีใบขับขี่


 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบ:


  • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท

  • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง  และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก

  • ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ

  • เจรจาต่อรองกับผู้ขาย  ในด้านราคา  คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม

  • ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย  เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ชาย/หญิง   อายุตั้งแต่ 25-40 ปี

  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการ  (Industrial Engineering)

  • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

  • หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ดี  windows    excel     Power point    internet   e-mail    จดหมายตอบ-รับ ภาษาอังกฤษ

  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่านได้พอสมควร  เนื่องจากต้องประสานงานกับบุคคลภายนอก

  • มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน  ทุ่มเท ขยัน อดทน พัฒนางาน พัฒนาคน

  • สามารถประจำที่โรงงานชลบุรี นิคมอมตะนคร


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • วิเคราะห์และปรับปรุงการผลิตด้าน Productivity ,Efficiency, Loss และการประหยัดน้ำ,ไฟฟ้า

  • วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI ในการผลิต

  • พัฒนาบุคลากรและทีมงานผลิต ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตและค้นหาวิธีการใหม่ๆ

  • พัฒนาแผนงานและให้คำแนะนำทางด้านการวิศวกรรม,การผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า

  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน QCC, TPM, PM, Energy consumption อย่างน้อย 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลางขึ้นไป

  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • นำเสนอปรับปรุงเครื่องมือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

  • สนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานกับแต่ละหน่วยงาน

  • ติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้

  • รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

  • งาน HR Project ต่างๆ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ชาย / หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Performance Management System,KPI อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดีโดยเฉพาะ Excel ที่เกี่ยวกับสูตรคำนวณต่างๆ

  • ละเอียดรอบคอบ, มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล, มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการขายตรงและ/หรือการขายล่วงหน้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด วางแผนการขาย และรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามนโยบายที่กำหนด

  • ควบคุมและบริหารงานด้านการขายรวมทั้งการบริหาร

  • ควบคุม shortage และพนักงานขายภายใต้ขอบเขตที่รับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ผลงานการขายรวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อตรวจสอบและพัฒนาการขาย บุคลากรและทีมงาน

  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เขต/ สาขาต่างๆ และตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ

  • รวบรวมข้อมูลและทำรายงานสรุป (ร้านค้าต่างๆ และผลิตภัณฑ์) สำหรับการประชุมวางแผนของแผนกขาย และรายงานความคืบหน้าของยอดขาย รวมถึงเสนอโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการขาย

  • ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและส่งเสริมการขายในพื้นที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบการนำเงินจากการขายเพื่อชำระบัญชี และควบคุมการชำระบัญชีของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์

  • เสนอแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ และการดำเนินงานพัฒนาสายขาย ตลอดจนการจัดพื้นที่การขายต่อ ผู้บริหารฯ/ผู้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

  • พัฒนาและนำทีมขายในเทคนิคและวิธีการขายตลอดจนการพัฒนาตลาดในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย อายุระหว่าง 30 - 45 ปี

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร - การตลาด / ขาย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายขายประมาณ 10 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี (ประสบการณ์ทางด้าน Traditional Trade / Cash Van Sales จะเป็นประโยชน์และตรงกับงาน)

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการขายและการบังคับบัญชา ทักษะการสื่อสารเพื่อกระตุ้นทีมงาน และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้

  •  


  ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสมัครได้ทางจดหมาย อีเมลล์ หรือด้วยตนเองได้ตามที่อยู่โดยตรงที่

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้นที่ 27-28
  252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร.02-6932255-65*451(คุณกู้เกียรติ)

  Email: hr@sermsukplc.com
  Check Our Website: www.sermsukplc.com
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • Responsible for sales Achievement & objectives per channel / customer in terms of total net sales and financial measurements

  • Manage the development of the “Channel Plan” for Modern Trade

  • Handle negotiations at a high level and has considerable discretion to negotiate terms

  • Manage the development of “Customer Plans” to be in line with the company objective and strategy

  • Support Key Account Team for trading terms negotiation with customers based on P&L analysis of each channels to ensure company profits

  • Develop good relationship with key customers to maintain the sound business relationship such as via regular meeting with customer top management, coordinating meetings

  • Lead & coordinate internally with other function concerns (e.g. Trade Marketing, Marketing, Supply Chain, Finance & Accounting) to ensure and unify the best customer management

  • Recommend the implementation of sales and / or marketing in order to initiate sales promotions activities
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • Master Degree in any related field

  • At least 3-5 years experience in managing Modern Trade

  • Good command in both speaking and writing in English

  • Computer Literacy in Microsoft Office program

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย

  • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น และติดตามคำตอบตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน

  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตรวจสอบจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

  • มีความละเอียดรอบคอบ, และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  • สามารถขับรถได้พร้อมมีใบขับขี่


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • Manage and handle all HR & administration functions.

  • Responsible for implementing all aspects of human resources policy.

  • Maintain and provide hands-on support in full spectrum of Human Resources including manpower planning, recruitment, benefit & welfare, HR administrations, employee relation, training, discipline, performance management.

  • Act as a HR Professional, and assist the line managements to understand and implement HR procedures and policies.

  • Plan and organize positive work environment and staff morale

  • Other duties as assigned
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • Bachelor's degree in Human Resources Management or other related fields

  • 5-8 year experiences in HR field (Preferable Manufacturing background)

  • Experience supervisor level in a full range of HR functions

  • Have a strong knowledge in Labor Law

  • Good interpersonal skills, service minded, problem solving skill, consistency and deadline awareness

  • Knowledgeable with ISO is advantaged

  • Able to work in Chonburi (Amatanakorn Industrial Estate)


 • หน้าที่และความรับผิดชอบ :


  • Perform recruitment process in order to have enough number of suited and qualified employees to work for the organization

  • Lead all recruitment process since sourcing, advertising, running selection process, interviewing, and offering the job in order to get the right person in timeline period

  • Prepare employment contract with accurate data and having reference approved document.

  • Coordinate to gather data from HR plants and Department Head of Head Office for manpower planning of each year.

  • Update organization chart for further use and report for status of new hired and recruitment tasks

  • Perform exit interview and report employee’s turnover.

  • Perform as HR business partner to operation and all HR plants

  • Lead orientation program

  • Report, analyze, and prepare manpower planning project / program for company with Management
  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • Bachelor’s Degree in Human Resource Management, Political Science, Laws, Psychology or related field.

  • At least 7 years of experience in Recruitment is required and experience to work in FMCG or retail business is preferred.

  • Good command of English.

  • Computer proficient.

  • Good communication, Strong leadership, and Coaching skills.

  • Creative, Initiative, Proactive, Dynamic & Highly commitment.

  • Highly motivated, with good analytical skills.

อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1, ชั้น 27-28
เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel 0-2693-2255-65
Fax 0-2693-2266
สมัครออนไลน์ที่ http://www.sermsukplc.com/career/