วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 25 พ.ค. - 15 มิ.ย. 58
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก จำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 (ปริญญาตรี) ทั้ง นี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม


ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ (ตามคุณวุฒิที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง)โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่ระบบรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. (e-accreditation.ocsc.go.th) หรือ
2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี(มติก.ศ. ครั้งที่ 1/2558 ) หรือ
3 เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(มติก.ศ. ครั้งที่ 1/2558 )
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) โดย
- กรณีหน่วยงานภาครัฐ ผู้รับรองต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการขึ้นไป
- กรณีหน่วยงานภาคเอกชน ผู้รับรองต้องเป็นตําแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเข้าไปที่ http://ojoc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่บัดนี้ - 27 พ.ค. 2558
เงินเดือนเป็นแสน บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา !! กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่บัดนี้ - 27 พ.ค. 2558

ด้วยกรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษและพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้

1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
บรรจุครั้งแรก 40 อัตราดังนี้

1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการตรวจสอบการปฏิบัติการบิน
บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
เงินเดือน 150,000 บาท

2 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
เงินเดือน 90,000 บาท

3 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบิน
บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
เงินเดือน 90,000 บาท

4 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบิน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน)
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 163,800 บาท

5 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการบิน (การสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์)
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 163,800 บาท

6 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 163,800 บาท

7 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 163,800 บาท

8 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Reciprocating)
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 120,000 บาท

9 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 70,000 บาท

10 ตำแหน่งนักบิน (เครื่องบิน)
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 90,000 บาท

11 ตำแหน่งนักบิน (เฮลิคอปเตอร์)
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 90,000 บาท

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะจำนวน 2 อัตรา
12 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์การบิน
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 42,000 บาท

13 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านช่างภาคพื้น
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 12,950 - 59,750 บาท

14 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท

15 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ


https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเงินเดือน 22,750 บาท เปิดรับสมัคร 22 พ.ค. - 7 มิ.ย. 58
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเงินเดือน 22,750 บาท เปิดรับสมัคร 22 พ.ค. - 7 มิ.ย. 58

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 22750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550 (กรุณาแนบผลคะแนนIELTS หรือ TOEFL มาด้วย หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
6. หากมีประสบการณ์ด้านProject Coordinator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

วิธีสมัคร
สมัครผ่าน Website http://www.si.mahidol.ac.th/
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมสรรพากร เปิดสอบ 153 อัตรา !! บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สมัครออนไลน์วันที่ 2 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

1 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 110 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

3 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

6 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website : http://job.rd.go.th
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมสรรพากร 90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบริษัท 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2558
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบริษัท 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ

1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ และมีพื้นความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
สังกัดฝ่ายจัดระบบบริการ
คุณสมัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- อายุ 18 - 35 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ดังนี้
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0299 ชั้น 1 โซน B โทร 02831-3378
ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการระหว่าง 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยFile แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6,ปวช. เปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ค.-5 มิ.ย. 58
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6,ปวช. เปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ค.-5 มิ.ย. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.5) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3 ตำแหน่ง : ช่างศิลป์ (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปประยุกต์ ทางศิลปกรรม ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 บริเวณเกษตรกลางบางเข กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัคร ญ/ช อายุ 15-55 ปี รับจำนวนมาก แค่ดู TV ก็ได้ เงิน !!! งานเกี่ยวกับ "พฤติกรรมผู้ชมรายการทางช่องดิจิตอลทีวี" ที่ภาคสนามขอนแก่น วันที่ 27 และ 28 พ.ค. 2558
ฝากหน่อยนะคะ ทางบริษัทฯ จะมีการทำวิจัยสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคเกี่ยวกับ "พฤติกรรมผู้ชมรายการทางช่องดิจิตอลทีวี" ที่ภาคสนามขอนแก่น (ซึ่งได้ทำที่กรุงเทพฯพร้อมกันไปด้วย) โดยเราจะมีค่าตอบแทนในการเสียสละเวลาของท่านในการให้ข้อมูลกับทางเราคะ
รายละเอียดตามนี้นะคะ
งานวิจัย "คนชอบดูรายการ TV Digital (ทีวีดิจิตอล)"
...ภาคสนาม "ขอนแก่น" นะคะ
- ญ/ช อายุ 15-55 ปี
- ดูรายการในช่อง"ทีวีดิจิตอล"อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- ต้องเป็นคนที่ดูรายการ"สด"เท่านั้น!!
- สถานที่เข้าวิจัย :
ริมบึงแก่นนคร
ตึกอโรคยา ตึกแฝด
ชั้น 4 วันที่ 27 และ 28 พ.ค. 2558
- เรามีค่าตอบแทนที่ท่านสละเวลามาให้ข้อมูล 700 บาท/ท่านคะ

*ใครมีคนรู้จักหรือญาติที่อยู่ขอนแก่น แนะนำมาได้นะคะ
LINE : Moneahz
- G1 ช/ญ 23-55 ปี เข้างานวันที่ 27.05.58
- G2 นร.นักศึกษา 15-22 ปี เข้างานวันที่ 27.05.58
- G3 ช/ญ 23-55 ปี เข้างานวันที่ 28.05.58
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 153 อัตรา รับสมัครวันที่ 2 - 22 มิ.ย. 58
กรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 110 อัตรา
2. นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 20 อัตรา
3. นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
4. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 10 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 อัตรา
6. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

ข้อสอบ 100 ข้อ
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามตำแหน่งที่สมัครสอบ 70 ข้อ
2. ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 30 ข้อ

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website http://job.rd.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร 2- 22 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการค้าภายใน เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 2 - 22 มิถุนายน 2558
ด้วยกรมการค้าภายในจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสำหรับติดที่นั่งสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dit.go.th หัวข้อ“การสอบเข้ารับราชการ”และกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสำหรับติดที่นั่งสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเองพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขากระทรวงพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมสมัครสอบกรมการค้าภายในบัญชีเลขที่ 385-0-09638-6 โดยชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อผู้สมัครสอบเท่านั้น (ในกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไม่ครบตามที่กำหนดจะไม่รับสมัครสอบ และกรณีที่ส่งค่าธรรมเนียมสอบเกินจำนวนที่กำหนดไว้ กรมการค้าภายในจะไม่คืนเงินที่เกินให้ แต่จะนำเงินส่วนที่เกินส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินรวมกับค่าธรรมเนียมสอบทั้งหมด) และให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้
1 ใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสำหรับติดที่นั่งสอบ
2 สำเนาใบโอนเงิน
3 หลักฐานเอกสารต่างๆ 
สำหรับการรับสมัครสอบ
โดยส่งเอกสารตามข้อ 1 – 3 ไปยัง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โดยเขียนที่มุมซองด้านขวาให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน” ทั้งนี้ จะถือวันที่
ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร เอกสารตามข้อ 1 – 3
ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และหลังวันที่ 22 มิถุนายน 2558
จะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 2- 12 มิ.ย. 58
ด้วย โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชี)
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,150.-บาท

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,740 บาท

3. ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,740 บาท

4. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 30พร00448
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
อัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 30พร00449 – 30พร00452
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,740 บาท (หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงพยาบาลแพร่ ที่จ้างต่อเนื่องตำแหน่งเดิม กำหนดให้ได้รับอัตราค่าจ้างเท่าเดิม)

6. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560 บาท

7. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
อัตราว่าง จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,740 บาท

8. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
อัตราว่าง จำนวน 19 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560 บาท

9. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราว่าง จำนวน 10 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560 บาท

10. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราว่าง จำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานเปล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560 บาท


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติมFile แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร8 - 12 มิ.ย. 58
เงินเดือน 21,000 บาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร8 - 12 มิ.ย. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 58 ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรงส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 - 29 พ.ค. 58
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 พ.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
เงินเดือน 18,000 บาท
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
(ดูรายละเอียดที่ file แนบ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พ.ค. 58 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 มิ.ย. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค รับสมัคร นิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 29 พ.ค - 5 มิ.ย 58
สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค รับสมัคร นิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 29 พ.ค - 5 มิ.ย 58

ตำแหน่ง : นิติกร ของสถาบันราชประชาสมาสัย
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ้ดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02386 8153 ต่อ 214 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา รับสมัครนักวิชาการประมง 2 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 2 - 10 มิ.ย. 58
ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา รับสมัครนักวิชาการประมง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 10 มิ.ย. 58

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศษสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตว์วิทยา ทางพันธุศาสตร์
สาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโ,ยีการผลิตสัตว์น้ำ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยประมงชายฝั่ง) เลขที่ 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กศน. เปิดสอบ !! เข้าบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 59 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 26 มิ.ย. 58
ประกาศ อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงาน กศน. จังหวัด กทม สังกัดสำนักงาน กศน.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ก. พื้นที่ทั่วไป
1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ที่ ก.ค.ศ รับรอง [ ตรวจสอบวุฒิ ]

2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 23 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ที่ ก.ค.ศ รับรอง[ ตรวจสอบวุฒิ ]

3 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
จำนวน 21 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศษสตร์ ทางบรรณารักศษสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางนิเทศศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ รังรอง

ข. พื้นที่ 3 จ. ชายแดนใต้
- บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศษสตร์ ทางบรรณารักศษสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางนิเทศศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ รังรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 - 26 มิ.ย. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมหม่อนไหม จ.มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท กรมหม่อนไหม จ.มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ และสาขาส่งเสริมการเกษตร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ จ.มุกดาหาร เลขที่ 93 ถนนเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร 042-611171 ได้ตั้งแต่

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18,000 วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 25 - 29 พ.ค. 58
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18,000 วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาใดสาขาหนึ่งข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2598-8888 ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พ.ค. 58 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปิดรับสมัคร 28 พ.ค. - 23 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2558

ตำแหน่งที่จะบรจุแต่งตั้ง
1 ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

2 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

3 ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

4 ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือนและคุณสมบัติดูที่ File แนบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966
ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 23 มิ.ย. 58 ในวันเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6,ปวช.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 27 พ.ค. - 3 มิ.ย 58
กรมวิชาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6,ปวช.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 27 พ.ค. - 3 มิ.ย 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6)

2 ตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างกลเกษตร

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบริหารรัฐกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครครู 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครครู 1 อัตรา

ตำแหน่งงาน
ครูช่างกลโรงงาน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีใบประกอบวิชาชีพ/ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : งานสอน , งานเอกสาร
ติดต่อ: อาจารย์นิชาภา โกจารย์ศรี โทร 081 669 9804
Website : http://www.tkk.ac.th
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบ !!! รับจำนวน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร Online วันที่ 23 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการธุจริต
เปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนและปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต
จำนวน 50  อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
+ ค่าตอบแทนข้าราชการพิเศษ 6,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัญฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
2.มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือดำเนินการคดีในศาล หรือการให้ความเห็นทางกฏหมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3.เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิธีสมัคร
สมัครผ่าน Website http://job.nacc.go.th/
เปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 29 พ.ค. - 19 มิ.ย. 58
รับ 4 อัตรา เงินเดือน 18,750 - 29,400 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ดังรายการต่อไปนี้

1 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ประจำหลักสูตร ค.บ.ภาษาไทย)
สังกัด คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 29,400/24,500 บาท

2 ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 29,400/24,500 บาท

3 ตำแหน่ง อาจารย์ / ครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สังกัด สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,500 / 18,750

คุณสมบัติผู้สมัครดูที่ File แนบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 วันที่เปิดรับสมัคร 29 พ.ค. - 19 มิ.ย. 58 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัคร Online 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2558
ไม่ต้องผ่านภาค ก. !! รับ 10 อัตรา วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี ปริญญาโท ทำงานที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัคร Online 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2558

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท สาขาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศษสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

วิธีสมัคร
สมัคร Online ที่ Website : http://job.onep.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม 2558
ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint และการใช้ Internet)

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การปฏิบัติ
- สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 29 พฤษภาคม 2558
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 29 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสหกรณ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทาง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือการสหกรณ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ถนนขยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่ 20 - 29 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Exaclutive สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล Thin Solution Systems Co., Ltd. 449, 559 Bldg., 1st Fl., Bond Street Rd.,Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120

*รายละเอียดของงาน*
• ขาย Thin Client และระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
• ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ทางบริษัทฯ กำหนด
• รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

*คุณสมบัติ*
• ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที
• มีประสบการณ์ขายระบบไอที อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเข้าใจระบบไอทีในองค์กร
• ทนแรงกดดันได้ดี
• มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงานของตนเองได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่
-----------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล
Thin Solution Systems Co., Ltd.
449, 559 Bldg., 1st Fl., Bond Street Rd.,Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120
T: 02960031113 Ext. 401
F: 029600314
M: 0833019007

https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครงาน ตำแหน่ง System Engineer สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล Thin Solution Systems Co., Ltd. 449, 559 Bldg., 1st Fl., Bond Street Rd.,Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120ลักษณะงาน
1.ออกแบบและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบให้กับลูกค้า
2.ออกแบบและติดตั้งระบบให้กับลูกค้าตาม Requirement
3.จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนองาน (Proposal) และปิดงาน (Document Configuration)
4.เข้าดำเนินการ On-Site MA กับลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
5.Training วิธีการใช้งานระบบให้กับลูกค้าเพื่อปิดงาน
6.ควบคุมและดูแล ระบบคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติ
1.เพศชาย / หญิง
2.อายุระหว่าง 27 ปี ขึ้นไป
3.จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS Server 2003/2008/2012
5.มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบโปรแกรมเสมือน VMware/Hyper-V/XenServer
6.มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล Oracle/MySQL/Microsoft SQL Server/IBM DB2
7.มีความรู้ในระบบโครงสร้างเครือข่าย
8.ผ่านการทดสอบ MCSE, MCSA, CCNP หรือ CCDP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล
Thin Solution Systems Co., Ltd.
449, 559 Bldg., 1st Fl., Bond Street Rd.,Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120
T: 02960031113 Ext. 401
F: 029600314
M: 0833019007
https://www.facebook.com/mejobthai

Facebook ประกาศรับสมัคร Head of Thailand (หัวหน้าการตลาด ในประเทศไทย)
Facebook ประกาศรับสมัคร Head of Thailand (หัวหน้าการตลาด)

เฟซบุ๊ก (Facebook) ประกาศรับ "Head of Thailand" หรือหัวหน้าสำนักงานในประเทศไทย โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ
1 10+ years of Marketing, Media Sales and/or Online Advertising experience
2 3+ years of management, leadership experience BA or BS degree or equivalent experience preferred
3 Knowledge of social media, agencies and direct response a plus
4 Ability to win the support of key stakeholders
5 Relationships with top marketing decision makers
6 Proven track record of reaching and exceeding sales revenue goals
7 Demonstrated success as a leader of change, achieving operational excellence by introducing new performance measures, processes and systems
8 Ability to perform well in a highly dynamic, rapidly changing environment
9 Understanding of user behavior and how technology works and the ability to explain each in ordinary terms
10 Excellent communication and presentation skills
11 Great team player
12 Passion for Facebook, marketing and social media
13 Fluency in English and Thai.

ลักษณะงาน
โดยหน้าที่หลักของ "Head of Thailand" คือ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับประเทศไทย และให้สนับสนุนบริษัทแม่ รวมถึงให้การดูแลลูกค้าทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาบริการขาย และบริการสำหรับเฟซบุ๊ก และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านโฆษณาและเอเจนซี่สูง ต้องมีสัมพันธ์อันดีกับบรรดานักการตลาดระดับบนด้วย การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และเข้าใจว่าเทคโนโลยีทำงานอย่างไร และความสามารถทางการสื่อสารที่ดี ทั้งไทย และอังกฤษ รวมถึงความสามารถในการนำเสนองาน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/careers

สมัครงานตำแหน่งนี้
https://www.facebook.com/mejobthai

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อบต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ 0819451774 นุชอบต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ 0819451774 นุช
https://www.facebook.com/mejobthai

แขวงทางหลวงชนบทระนอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัด ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤษภาคม 2558
แขวงทางหลวงชนบทระนอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัด ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างโยธา
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ ช่างสำรวจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงชนบทระนอง เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โ?ร 07786-2096 ตั้งแต่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ Download ใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 58
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ ศูนย์รังสิต
สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,190 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมในกลุ่ม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
4. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. หากมีความรู้ความสามารถทางด้านร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการสมัครสอบ
สมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2558 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 0900 - 1530 น.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน เปิดรับสมัคร 27 พฤษภคม – 3 มิถุนายน 2558
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน เปิดรับสมัคร 27 พฤษภคม – 3 มิถุนายน 2558


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ (หรือเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่ากว่า 30 หน่วยกิต)
2 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านแรงงาน อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดชลบุรีกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดชลบุรีจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89 / 2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภคม – 3 มิถุนายน 2558
ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัคร คัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน

จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
และทางเว็บไซต์ http://www.chonburidoe.com

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2558
ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ทุกสาขาวิชาและวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ยางตลาด ที่ว่าการอำเภอยางตลาด (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2558
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 เภสัชกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 22,750 สำหรับหลักสูตรที่กำหนดระยะเวลา 6 ปี
เงินเดือน 20,450 สำหรับหลักสูตรที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2 นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัด

3 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4 นักรังสีการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์

5 พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีในสาขาวาชาการพยาบาลศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ขอนแก่นบริวเวอรี่ รับสมัครนักบัญชี (จ.ขอนแก่น) เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558
รายละเอียดตำแหน่งงาน นักบัญชี (จ.ขอนแก่น)

ช่วงเวลาเปิดรับ : 18 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับ : 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
จัดทำงบการเงินทั้ง Managirial และ Financial
ประกอบด้วย
- Operating Statement
- งบการเงิน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการด้านงานบัญชีอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Oracle, SAP
มีทักษะภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ : 333 หมู่19 ถนน 208(ขอนแก่น-มหาสารคาม)
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์: 043-346567, 088-5711351 คุณสุดา สีดาเคน
โทรสารกลาง : 043-261400, 043-261406
Website : www.khonkaenbrewery.co.th

สมัครงานตำแหน่งนี้
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวาชาระบบสารสนเทศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารบำบัดและส่งเสริม ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ในวัน เวลา ราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558
เงินเดือน 18,000 วุฒิ ป.ตรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
1 นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2 นักกีฎวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีสาขาทางกีฏวิทยา หรือสาขาอื่นที่มีวิชาทางกีฏวิทยาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ
1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัทฟินิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์และราชการสัมพันธ์
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์และราชการสัมพันธ์

สถานที่ทำงาน
SCG Paper Public Company Limited
บริษัทฟินิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

คุณสมบัติ
-การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
-มีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่น (อีสาน) ได้

ลักษณะงาน
1.วางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับนโยบายของบริษัท ตลอดจนเจรจาต่อรองกับผู้ร้องเรียน และผู้ได้รับผลกระทบจ
2.วางแผนกลยุทธ์รองรับการดูแลการดูแลและสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มผู้นำชุมชน และผู้นำทางความคิดในเขตพื้นที่ EIA ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบริษัท
3.วางแผนกลยุทธ์โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนของชุมชน

วิธีสมัคร / ข้อมูลติดต่อ
E-mail : paper_rc@scg.co.th
Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present , transcript , Toeic Score and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :
SCG Paper Public Company Limited
1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel : (+66) 02-586-1380 , (+66) 02-586-6696
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขัน วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขัน วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับบุคคลเข้ารับราชการมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นิติกรปฏฺิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.


2 ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
ของ ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ทาง http://job.pcd.go.th/ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 20,540 บาท สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท
+ เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000 บาท
(ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด)

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 7184, 0 2590 7241 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - 5 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2558
เงินเดือน 18,000 วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา !!! กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2558

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอน ย้ายข้าราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Internet ที่ http://job.pcd.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในเวลราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พค. - 5 มิย.58
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ครั้งที่ 3/2558


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล
เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 14 อัตรา ดังนี้


๑. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ๕ อัตรา
๑.๑ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ครุศาสตร์ หรือ ทางด้านการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์ หุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๒ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ส.ด.) หรือระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม) สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หรือสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/ทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) หรือด้านพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุหรือผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๓ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เกมเทคโนโลยีเกม คอมพิวเตอร์อาร์ต แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสนใจหรือมีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์เกม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. มีใจรักในงานสอน รับผิดชอบในงานสอนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อุทิศและเสียสละตนในการปฏิบัติงาน


๑.๔ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จำนวน ๒ อัตรา
๑.๔.๑ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก สำขำคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ
๒. มีใจรักในการสอน และมีประสบการณ์สอน ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

๑.๔.๒ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก หรือ สำขำบริหำรธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
๒. มีใจรักในการสอน และมีประสบการณ์สอน ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี


๒. สังกัด คณะวิทยำกำรจัดกำร จำนวน ๓ อัตรา
๒.๑ ตำแหน่งอาจารย์ สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ(หลักสูตรนำนำชำติ) จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นหลักสูตรนำนำชำติหรือหลักสูตรภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดีมาก
๒.๒ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบัญชีจำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบัญชี(บัญชีมหาบัณฑิต) ด้านบริหารธุรกิจ (การบัญชี)ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
๒. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดีมาก

๒.๓ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. สามารถดูแล และควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ และสำนักงานด้าน Hardware,Software, และ Network
๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๕ อัตรา
๓.๑ ตำแหน่งอาจารย์ สำขำรัฐประศำสนศาสตร์จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาตร์
๒. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๒ ตำแหน่งอาจารย์ สำขำนำฏยศิลป์จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานาฏยศิลป์ ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานาฏยศิลป์ มีผลการเรียนในระดับดีมาก
๒. มีประสบการณ์ในการสอนภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบหลักฐาน)
๓. มีความรู้ในด้านกฎหมายธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการในด้านการแสดงและควบคุมการแสงระดับชาติหรือนานาชาติได้
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๕. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย


๓.๓ ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ สังกัดวิทยำลัยกำรดนตรีจำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

๓.๔ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ เช่น Microsoft Office โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร การจัดตารางสอน การวัดผล ในรายวิชาดนตรี
๔. มีความรู้ความสามารถในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทาง ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


๔. สังกัด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา
๔.๑ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. อายุ ๒๑ – ๓๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะ Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
๔. สามารถสื่อสาร ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง ตลอดจนมีบุคลิกภาพเหมาะสม กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
๖. หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสืบค้น จัดเก็บ จัดทำ และนำเสนองานทางด้านวัฒนธรรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


อัตราค่าจ้าง
สายสอน
วุฒิปริญญาโท ๒๖,๒๕๐.- บาท
วุฒิปริญญาเอก ๓๑,๕00.- บาท
สายสนับสนุน
วุฒิปริญญาตรี ๑๙,๕00.- บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอ หรือ download ใบสมัครได้ที่ www.bsru.ac.th
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ (อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
๑๐๖๐๐ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภำคม ถึงวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านสถิติ)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศษสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศษสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารจัดการ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี กฏหมาย
มนุษยศษสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิจัย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การวิจัย สถิติ ภาษาอังกฤษ

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านนโยบาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่า

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและกรสื่อสาร นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

8.เจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ สถิติ เกษตรกรรม หรือในสาขาวิชาอื่นที่เหมาะสมกับงาน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครที่ www.oae.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ชั้น 3 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มข.รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 18 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

มข.รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 18 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
อายุ 30 - 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

วิธีสมัคร
สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้
เริ่มสมัคร: 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ปิดรับสมัคร: 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์ เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์ เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
2.กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
4.เพศชาย หรือเพศหญิง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th
หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์สุขภาพจิตที่๑ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา เงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัคร ๑๔ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ศูนย์สุขภาพจิตที่๑ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท
จำนวน ๒ อัตรา
เงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาศาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ
มีประสบการณ์ ๑ ปี ขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่๑ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น๒
โรงพยาบาลศรีธัญญา โทร ๐๒ ๕๒๗ ๗๖๒๐ ต่อ ๑๖
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ
(ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mhcr1.go.th/
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558

1 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก.

สมัครทาง internet http://job.ipthailand.go.th หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน”
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
https://www.facebook.com/mejobthai