วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สสจ.เชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 174 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 135 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
2 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
3 นักกายภาพบำบัด จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
4 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
5 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
6 นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
7 แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
7 เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,800 - 17,380 บาท
เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
10 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

กำหนดการรับสมัคร
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่รับสมัคร : 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา งานราชการ (วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558งานราชการ (วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช) กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานธุรการ, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า และช่างไม้

อัตราเงินเดือน : 10430, 11280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
2. ผู้สมัครตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3. ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
1.1 จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
1.4 ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
1.5 รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่จ่ายเฉพาะในหน้าที่ ของตน
1.6 ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
1.7 เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
1.8 ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
1.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
2.2 รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์
การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.2 ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
3.4 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ช่างไฟฟ้า
4.1 ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.2 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ
4.3 ชุบเคลือบผิวโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี-ไฟฟ้า
4.4 ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
4.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
4.6 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. ช่างไม้
5.1 สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
5.2 ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
5.3 ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5.5 ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
5.6 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน รวม 63 อัตรา เปิดรับใบสมัครตั้งแต่ 22 - 29 ตุลาคม 2558ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2558 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) วุฒิปริญญาตรี
- กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 20 อัตรา
- กศน.อำเภอกระนวน จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 3 อัตรา
- กศน.อำเภอชุมแพ จำนวน 6 อัตรา
- กศน.อำเภอบ้านฝาง จำนวน 3 อัตรา
- กศน.อำเภอสีชมพู จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอหนองเรือ จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 8 อัตรา
- กศน.อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 2 อัตรา
- กศน.อำเภอภูผาม่าน จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 5 อัตรา
- กศน.อำเภอบ้านแฮด จำนวน 1 อัตรา
- กศน.อำเภอเวียงเก่า จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี
มีใบประกอบวิชาชีพครู

วิธีสมัคร : รับสมัครสอบด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-224973
วันที่เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติและที่ กพ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้อง
ได้รับอนุญาตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา
13.00 น. ถึง 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(โคราช) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุย 02-357-1931 ,086-3367255 คุณนภชนก เนื้อนิ่ม (วุ้นเส้น)รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม " (ประจำพื้นที่โคราช)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานเป็นทีม รักในงานที่ท้าทายไม่จำเจ และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย และโลกของเรา
…….เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทยในตำแหน่ง
“เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” (Direct Dialogue Campaigner-DDC)

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในจังหวัดนครราชสีมา-โคราช(ไม่ประจำ office)

รายละเอียดงาน:
• ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่
•เพื่อประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
• พร้อมทั้งระดมเงินทุนสนับสนุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
• โดยการตั้งบูธ ตามห้าง สำนักงาน หรือทำงานในพื้นที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาติ
• เน้นทำงาน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 5-8 ชั่วโมง
คุณสมบัติ:
1. อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
3. ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา กระตือรือร้น
4. สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
5. รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
6. มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม มีทักษะด้านการขายหรืองานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถเดินทางในโคารชได้ และมีรถส่วนตัวจะสะดวกต่อการเดินทาง
*** พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ:
• รายได้รวม 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป
• โบนัส( ตามความสามารถ )
• ฟรี!!!ค่าเดินทาง+ ที่พัก + เบี้ยเลี้ยง( กรณีออกต่างจังหวัด )
• ฟรี!!!โปรแกรมฝึกอบรม(เจ้าหน้าที่ใหม่)– พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ
• ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์ทำงาน
• ประกันชีวิต AXA ( กรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ)
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• กิจกรรมสัมพันธ์Team Building

งานนี้ คือ โอกาสที่คุณจะได้ปกป้องโลกของเรา
ทำงานกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก
ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน “เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุย 02-357-1931 ,086-3367255 คุณนภชนก เนื้อนิ่ม (วุ้นเส้น)

สมัครงาน
https://secured.greenpeace.org/seasia/th/getinvolved/DDC/apply_now/

#สมัครงาน #หางาน #งานระดมทุนภาคสนาม #งานประจำ #งานในโคราช #งานในนครราชสีมา #โคราช #งานดีๆ #ว่างงาน #งานขาย #งานภาคสนาม #งานลงพื้นที่

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ปวส.-ป.ตรี) เปิดรบสมัคร 10 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ปวส.-ป.ตรี) เปิดรบสมัคร 10 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และทาง ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2 ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


ช่องทางการรับสมัคร : สมัครทาง Website http://ldd.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 147 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 147 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mea.or.th/upload/register/job/58009.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ ตำแหน่ง "ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ" เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 20 พฤศจิกายน 2558สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
* ผ่านภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website https://ago.job.thai.com
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน
………………………………
ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ดังนี้
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ พยาบาล เภสัช ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี และด้านบริหารไม่น้อยกว่า 4 ปี (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ต้องมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม หรือด้านกระบวนการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
กรณีเป็นข้าราชการมาก่อน ต้องเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการ ฝ่ายจัดการความรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายจัดการความรู้ ดังนี้
อายุ 30 ปี ขี้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุข พยาบาล เทคนิคการแพทย์ การบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Lotus Note และจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการจัดทำการวิจัย การวิเคราะห์ผลทางสถิติ และการใช้ software เพื่อการประมวลผล พร้อมทั้งสามารถจัดทำเป็นชุดองค์ความรู้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านการจัดการความรู้ การวิจัย การบริหารจัดการโครงการ หรือการพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง ดังนี้
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และความเข้าใจมาตรฐาน HA, แนวคิดคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ ระบบบริการสาธารณสุขไทย
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล
มีทักษะการสื่อสาร การเป็นโค้ช มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ สำนักส่งเสริมการพัฒนา ดังนี้
อายุ 30 ปีขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ พยาบาล เภสัช ด้านการบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล หรือ ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ดังนี้
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS-SQL, Crytal Report, SQL Reporting, net, Java, JavaScript, ERP และอื่นๆ
มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่ 6 ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้ ดังนี้
อายุ 25 - 35 ปี หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office พร้อมทั้งมีทักษะในการนำเสนอผลงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านจัดการความรู้ งานวิจัย หรือการประสานงานวิชาการ
หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐาน มาที่
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6)
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ก่อนวันปิดรับสมัคร
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558

1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรีสาขาการบัญชี

2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรพยากรบุคคล สสจ.เชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 - 30 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น รับสมัคร

บุคลากรทางการศึกษา 1 ตำแหน่ง
ครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

-คุณสมบัติ อายุ 22-35 ปี
-จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์สอนหรือมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อรับสมัคร 323 หมู่ 12 ถ.มลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทร 043255344
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 พฤศจิกายน 2558กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง) พนักงานวิชาการพัสดุ พนักงานเครื่องกล พนักงานเขียนแบบ

1 พนักงานสถาปนิก
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 - 20,540 บาท
ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 พนักงานวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี

3 พนักงานเครื่องกล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส สาขาวิชาเครื่องกล หรือช่างยนต์

4 พนักงานเขียนแบบ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,010 - 13,800 บาท
ปวท เทคนิคสถาปัตยกรรม
ปวส สาขาก่อสร้างโยธา หรือสถาปัตยกรรม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 - 6 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 56 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 29 ตุลาคม 2558ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศษสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ดังนี้
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบติการ
จำนวน 36 อตรา

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศษสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ File แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ขอนแก่น โทร 0 4322 1125 ต่อ 116,157
ระยะเวลา : 22 - 29 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 37 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 37 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ป.ตรี ป.โท จำนวน 23 อัตรา สมัครทาง Internet เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2558สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2558)

1 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website : http://job.fpo.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงาน ธกส จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 ต.ค.2558สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. อายุตั้งแต่ 18-30ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาตนเอง คู่สมรสหรือบิดามารดาอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 ต.ค.2558 ณ สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ชั้น2 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ พนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวชเปิดรับสมัคร 4 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ด้วยกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัคร เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ค่าครองชี 2,000 บาท

2 พนักงานเกษตร จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ค่าครองชี 2,000 บาท

3 พนักงานสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ค่าครองชี 2,000 บาท

4 พนักงานตัดผม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ค่าครองชี 2,000 บาท

5 พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ค่าครองชี 2,000 บาท

6 พนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน 10,430 บาท
ค่าครองชี 2,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครดูที่ File แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-534-6000 http://www.welfare.rtaf.mi.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมสรรพสามิตรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2558ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

2 ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

5 ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

8 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

9 ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

10 ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล
จำนวน 2 อตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดูที่ File แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : ส่วนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักบริหารและทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิตร ชั้น 4
วนที่เปิดรับสมัคร : 19 - 26 ตุลาคม 2558

เลขที่ 1488 กรมสรรพสามิต ชั้น 4, ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 10300

โทรศัพท์:+66 2 241 5600


https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รับ วุฒิป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558รับ วุฒิป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย(30 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 26 ต.ค. 2558 ถึง 13 พ.ย. 2558ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 นักบัญชี 6 (ภูมิลำเนา เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์)
จำนวน 1 อตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

2 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนกการท่าและสินค้า ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12690 บาท
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
สาขาวิชา: สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างยนต์ วิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 (ภูมิลำเนา กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงชลา สุราษฏร์ธานี ยะลา)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด

4 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนกการท่าและสินค้า ท่าเรือระนอง (ภูมิลำเนา กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงชลา สุราษฏร์ธานี ยะลา)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12690 บาท
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
สาขาวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล วิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 พยาบาล 6
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6 ช่างเทคนิค 6
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาการก่อสร้าง หรือสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม

7 ช่างเทคนิค 4
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช สาขาการก่อสร้าง หรือสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม

8 พนักงานพัสดุ 6
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินการธนาคาร

9 ช่างเทคนิค 6 (ก่อสร้างชั้น 1 )
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาวิชาการก่อสร้าง

10 ช่างเทคนิค 6 (ช่างเขียนช้น 1 )
จำนวน 3 อตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาวิชาสำรวจ เทคนิคสถาปตยกรรม เขียนแบบ ก่อสร้าง โยธา

11 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล)
จำนวน 1 อตรา
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
ปวช ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

12 ช่างฝีมือ 5 (ช่างฝีมืออาวุโส)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
ปวช ช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะการ ช่างท่อและประสาน (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

13 ช่างเทคนิค 4 (ช่างเขียนชั้น 2 )
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม

14 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 4
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช ช่างยนต์ (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

15 ช่างเทคนิค 4
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช ก่อสร้าง (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

16 พยาบาล 4
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,750 บาท
ประกาศนียบัตรพยาบาลระดับต้น หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

17 พนักงานช่างกลเรือ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
วุฒิ ม.3 ว่ายน้ำเป็น

18 ช่างฝีมือ 3 (ช่างฝีมือ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
ม.3 ว่ายน้ำเป็น มีหังสือรับรองการปฏิบัติงานด้าน ช่างไม้ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างโลหะ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างสี อย่างน้อย 6 เดือน


วิธีสมัคร : สมัครทาง website : http://job.port.co.th
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ต.ค. 2558 ถึง 13 พ.ย. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ 1 File แนบ 2
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลลำพูน รับสมัคร"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2558 – 20 พฤศจิกายน 2558ด้วยโรงพยาบาลลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู ป้องกัน ตลอดจนการรักษาเบื้องต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าจ้าง 9,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ประกาศ กรมการแพทย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558ประกาศ กรมการแพทย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558


สายรถประจำทาง
สายรถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29 ,34 ,59 , 503 ,510 ,522 , 26 ,513 536 ทางด่วน ,12 ,62 ,77 ,140 ,509 ,515 18 , 63 ,97 , 54 36 ,36ก,204 ,551 ,39
สายรถประจำทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510 ,96 ,168 ,502 ,18 , 63 ,166 ,24 ,529 ,139 ,14 ,69 ,74 ,8 ,88 ,92 ,93 ,104

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม 2558ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราพนักงานราชการ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 นักรังสีการแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

2 นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

3 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 - 30 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์(วุฒิ ม.3,ม.6,ป.ตรี,ป.โท) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรบสมัคร 19 - 30 ตุลาคม 2558ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

1.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
ปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,960 บาท
ม.3 ม.6 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3. ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 22,540 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการหลังใหม่ (ตึกสีส้ม) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย รับใบสมัครระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2558กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2558

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีทักษะและประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดี
3. มีทักษะและประสบการณ์ ในการพิมพ์ จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย และการเป็นพิธีกรการประชุม
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Word, Excel, Powerpoint, SPSS ได้ดี และสามารถสืบค้น ข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้
5. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. เป็นผู้ที่สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่การวิจัย และปฏิบัติงานนอกเวลาได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
7. เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ไม่เป็นผู้เสพสุรา ยาเสพติด และบุหรี่

ขอบเขตของการดำเนินงาน
1. การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. พิมพ์ และ จัดเก็บแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นระบบสู่การจัดทำรายงานการเงิน รายงานความก้าวเหน้าของงานวิจัยและรายงานวิจัยทั้งเล่ม
3. การจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการประสานงานกับพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมตามแผนงานการวิจัย
4. การจัดเตรียมและจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
5. จัดพิมพ์เอกสารและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6. ในกรณีผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดให้ผู้รับจ้างสามารถเบิกค่าตอบแทนในการเดินทาง ไปราชการตามระเบียบของทางราชการจากงบประมาณของโครงการวิจัย
7. ในกรณีผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาให้ผู้รับจ้างสามารถเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบของทาง ราชการจากงบประมาณของโครงการวิจัย
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน : 15,000.-บาท
ระยะเวลาจ้าง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559 (ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานด้วยตนเองไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง รวมเวลาการพัก 1 ชั่วโมง ในวันราชการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

การสมัคร ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย และเบอร์โทรติดต่อกับมาที่ e-mail: promotesesearch@gmail.com ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2558 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 235904-5 ต่อ 2109 , 2591 ในวันเวลาราชการหรือ Inbox facebook งานส่งเสริมการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. รายงานตัว ณ งานส่งเสริมการวิจัย อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 9.30 น. เริ่มสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
- วุฒิการศึกษา ฉบับจริง
- สำเนาบัตรประชาชน/ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่าย
- เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ

ประกาศผล วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทำสัญญา วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับสมัครนักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2558กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับสมัครนักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดบเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงน้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศษสตร์ทางทะเล
สาขาวิทยาศษสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสตว์น้ำ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" จำนวน 10 อัตรา (ปวช) เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติ
- ต้องผ่าน ก.พ.
- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่องทางการรับสมัคร : Website http://job.admincourt.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th/ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน รับสมัคร : วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ช่องทางการรับสมัคร : Website : http://www.doa.go.th และ job.doa.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ" สมัครทาง internet วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2558

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง "นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ" สมัครทาง internet วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2558

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช) ของกรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช)
บรรจุที่สำนกวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วิธีสมัคร/ช่องทางการรับสมัคร: สมัครทาง Website http://www.doa.go.th และ job.doa.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครงานจำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2558การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครงานจำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2558

ด้วยงานเดินรถแขวงชุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ภาคใต้ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 37 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 หลังจากนั้นจะประเมินผลเพื่อต่อสัญญาเป็นรายปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งคนคุมประแจ
จำนวน 30 อัตรา
คุณวุฒิ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

2.ตำแหน่งคนการสถานี
จำนวน 7 อัตรา
คุณวุฒิ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานเดินรถแขวงชุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ภาคใต้ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้ง อาคารชั้น 2 สถานีรถไฟุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2558 โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 077-503262


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต มีใบประกอบวิชาชีพครู
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ปริญญาตรี สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)อุตสาหกรรมศิลป์การผลิต/อุตสาหกรรมศิลป์เครื่องมือกล/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอึตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยี/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยการอาชีพสังขะ เลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช.) เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2558สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช.) เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

วิธีสมัคร : ขอใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ(ชายแดนภาคใต้)เข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทาง internet วันที่ 2 - 27 พฤจิกายน 2558ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ของ ก.พ.

สมัครที่ website http://job.doae.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร 2 - 27 พฤจิกายน 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา เปิดรบสมัครทาง internet วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา เปิดรบสมัครทาง internet วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
หรือทางคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิธีสมัคร สมัครทาง Website : http://job5.doae.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 นิติกร
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขานิติศาสตร์

2 นักวิชาการยุติธรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

4 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5 นกวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

6 นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 + ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

8 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนววน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,620 + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วนที่รับสมัคร : 26 - 30 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

(สำหรับคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัคร พนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวช. - ปวท. - ปวส.) เปิดรับสมัคร 16 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558กรมสรรพสามิต รับสมัคร พนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวช. - ปวท. - ปวส.) เปิดรับสมัคร 16 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (สมัคร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office


วิธีสมัคร : ขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเอง
สถานที่รัสมัคร : ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กองบิน 46 จ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ (ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส) เปิดรับสมัคร 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558กองบิน 46 รับสมัครพนักงานราชการ (ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส) เปิดรับสมัคร 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง : พนักงานสูทกรรม ฝ่ายพลาธิการ กองบิน 46
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น - ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
3. ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ แผนกธุรการ กองบังคับการ กองบิน 46 406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น - ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
4. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
5. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
6. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่

3 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ แผนกการเงิน กองบิน 46
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น - ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
4. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
5. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
6. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่


วิธีสมัคร : ขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรี ทุกสาขา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีสมัคร : ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558เงินเดือน 18,000 บาท กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อตรา เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและ
การธนาคาร ทางการเงินและการคลัง

วิธีสมัคร : ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ช้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานจำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 25581.ตำแหน่ง พนักงาน QC Line:จำนวน 1อัตรา รับวุฒิ ม.6 (ชาย/หญิง)
2.ตำแหน่ง พนักงานคุมเครื่อง : จำนวน 1 อัตรา รับวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ (ชาย)
3.ตำแหน่ง ช่าง: จำนวน 1 อัตรา รับวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ (ชาย)


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ที่
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด เลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 หรือส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครที่E-mail : jatenipit_k@boonrawd.co.th
เอกสารการสมัคร: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา
ใบเกณฑ์ทหาร(ผู้ชาย) รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 ดือน) อื่นๆ (ถ้ามี)

เปิดรับสมัครเวลา 09.00 – 15.00 น. ( วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเต็มได้ที่: คุณเจตนิพิฐ กัณฑเสภา,คุณเอกสิทธิ์ พิลาแดง
โทร.095-662-1288 หรือ 043-748-999
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน18000 บาท เปิดรับสมัคร 26- 30ตุลาม2558สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน18000 บาท เปิดรับสมัคร 26- 30ตุลาม2558
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : พนักงานราชการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา วิธีสมัคร สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมfile แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 14 - 30 ตุลาคม 2558เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 14 - 30 ตุลาคม 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
3. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงาน
2. เขียน Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET
3. พัฒนา Core Function หรือ Technic ที่ใช้บ่อยๆ สำหรับองค์กร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. สามารถเขียน PHP, MySQL, MSSQL ได้ชำนาญคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง
2. โปรแกรมที่สามารถเขียนได้ HTML, PHP, MySQL, MSSQL, JavaScript, CSS, JQuery, XML
3. มีความสามารถและทักษะในการแก้ไขโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล (CMS) เช่น Joomla, Wordpress เป็นต้น
4. มีความสามารถ และมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend
5. สามารถออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์การทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
8. มีความสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันหยุดได้


วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha
และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดีอาคาร
เฉลิมพระเกียรติชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือส่ง
ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th
หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ
10400 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตราโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา ได้แก่
****1. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ****
2.อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาสาธารณสุขศาสตร์
สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สถาบันวิจัยพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สมัครงานด่วน สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน 02-718-5460 ต่อ 210, 086-3769216

สถาบันวิจัยพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สมัครงานด่วนในตำแหน่งดังนี้

ร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย
ผ่านการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ กับ ทีดีอาร์ไอ

สถาบันวิจัยพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สมัครงานด่วนในตำแหน่งดังนี้

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการและการพนักงาน จำนวน 1 อัตรา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
เลขานุการ ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา จำนวน 1 อัตรา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
การรับสมัครนักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัครนักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ /สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
– หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
– CV
– หลักฐานการศึกษา
– ผลงานวิจัย / วิชาการ / รางวัล ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ hr@tdri.or.th สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน 02-718-5460 ต่อ 210, 086-3769216

——————–ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ

บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

ความก้าวหน้า

สถาบันฯ มุ่งส่งเสริมนักวิจัยใหม่ให้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานวิจัย เพื่อให้พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิจัยเฉพาะด้านต่อไป รวมทั้งมีส่วนช่วยกำหนดบทบาททิศทางงานของสถาบันในอนาคต ตลอดจนเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อประเด็นเชิงนโยบายระดับชาติด้วย

ค่าตอบแทน

โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของทีดีอาร์ไอมีความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของงานของนักวิจัย

ติดต่อ

ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th

ราละเอียดเพิ่มเติม http://tdri.or.th/recruitment/
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,830 บาท เปิดรับสมัครต้งแต่ 26 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2558กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,830 บาท เปิดรับสมัครต้งแต่ 26 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

วิธีสมัคร : สมัครทาง website http://person.dld.go.th/ หัวข้อการรับสมัครคดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล เปิดรับใบสมัครวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล เปิดรับใบสมัครวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารัฐกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่สมัคร : เลขที่ 447 ถ.ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันที่รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น รับสมัครอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับสมัครอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23 - 30 ปี
วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ : 1.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.ขับรถยนต์ได้
ลักษณะงาน : งานสอน ,งานเอกสาร ,งานพัฒนา

ติดต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
123 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-237463 , 043-236133 Fax.043-239004
email : ptech_kk@hotmail.com
http://www.tkk.ac.th/publicize1.html

ฝ่ายบุคคล อ.นิชาภา โกจารย์ศรี 081-6699804
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัคร 20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัคร 20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิปริญญาตรี คหกรรมศษสตร์ท่วไป/คหกรรมการผลิต/คหกรรมศษสตร์และที่ กพ. รับรองในสาขาที่เหมาะสม
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม่ อ.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมสรรพสามิต รับสมัครงานจำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2558

กรมสรรพสามิต รับสมัครงานจำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2558

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล และตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล”

"ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

2 ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

5 ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

8 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

9 ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

10 ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล
จำนวน 2 อตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท หรือ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
(เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดูที่ File แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : ส่วนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักบริหารและทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิตร ชั้น 4
วนที่เปิดรับสมัคร : 19 - 26 ตุลาคม 2558

เลขที่ 1488 กรมสรรพสามิต ชั้น 4, ถนนนครไชยศรี, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์:+66 2 241 5600

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท เค พี คอน จำกัด เปิดรับผู้ร่วมงาน หลายอัตรา

บริษัท เค พี คอน จำกัด เปิดรับผู้ร่วมงาน หลายอัตรา

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เปิดรับผู้ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. ผู้จัดการโครงการ / Project Manager
2. วิศวกรประมาณราคาอาวุโส / Senior Estimator
3. วิศวกรโครงการ / Project Engineer
4. วิศวกรสนาม / Site Engineer
5. ช่างเขียนแบบ / Draftman
6. ช่างสำรวจ / Survey
ดูรายละ้เอียดเพิ่มเติม http://www.jobth.com/searchjobbycom.php?gid=0000062155
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ