วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครฯ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก), เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ที่มา http://cado.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2137

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ที่มา :http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ที่มา:http://www.tbs.tu.ac.th/

กรมหม่อนไหม รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ป.โท เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ที่มา :http://qsds.go.th/newqsds/file_news/2275.pdf

กรมปศุสัตว์ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/636351179516437752.pdf
ที่มา:http://pvlo-kpp.dld.go.th/index.php/th/news-menu-2/apply-job-menu/52-2017-03-01-04-44-30

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350418242744645.pdf
ที่มา:http://www.bph.moph.go.th

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350237195534652.pdf

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350230725111288.pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350153985924502.pdf
ที่มา:http://www.spo.go.th/web/dhrm

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350147678521424.pdf

ที่มา:http://www.pho.in.th

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครฯ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349552902360755.pdf
Website :http://www.dwf.go.th

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349495428427807.pdf

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349494448590086.pdf

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349493313532093.pdf

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดระยอง) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349491992677773.pdf

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349482807849641.pdf
ที่มา:http://www.alro.go.th

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348678819253509.pdf
ที่มา :http://www.snmri.go.th/

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครฯ นักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348671344344380.pdf
ที่มา:http://www.snmri.go.th/

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348601064036939.pdf
ที่มา:http://www.fisheries.go.th/personnel/

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348600021955109.pdf

ที่มา:http://www.fisheries.go.th/personnel/

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348493527327244.pdf
ที่มา:http://https://hss.job.thai.com/

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครฯ นิติกร นายช่างรังวัด เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348455772920932.pdf
ที่มา:http://www.dmcr.go.th/detailCareer/157/