วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครฯ ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636340747303929917.pdf
ที่มา:http://www.dpt.go.th