วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมอนามัย รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (คนพิการ), เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (คนพิการ), พนักงานบริการ (คนพิการ) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636343484342461076.pdf
ที่มา:http://job.anamai.moph.go.th , http://www.anamai.moph.go.th