วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัคร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อาลักษณ์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636343522557380197.pdf
ที่มา:http://www.soc.go.th