วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมปศุสัตว์ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/636351179516437752.pdf
ที่มา:http://pvlo-kpp.dld.go.th/index.php/th/news-menu-2/apply-job-menu/52-2017-03-01-04-44-30