วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมควบคุมโรค รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ นายช่างโยธา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636344396733307606.pdf
ที่มา:http://www.ddc.moph.go.th