วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349482807849641.pdf
ที่มา:http://www.alro.go.th