วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้

1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชันหนึ่ง หรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกจิของการสื่อความหมาย

3 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวัน เวลราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสัมครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสัมครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทาง Internet ที่ http://personweb.kku.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่งทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3 เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต่ำกว่านี้

5 นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045353921 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

2 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

3 แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

4 เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,920 บาท หลักสูตร 4 ปี
เงินเดือน 19,680 บาท หลักสูตร 6 ปี

5 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

6 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท

7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท

8 เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท

9 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท

10 พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท

11 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท

12 ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท

13 พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท

14 พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
เงินเดือน 7,590 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ 26 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.plkhealth.go.th/community/index.php?topic=3909.msg;topicseen#new
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จำกัด รับ เภสัชกร ประจำร้านสุขภาพและความงาม สาขาเซ็นทรัลชลบุรี

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จำกัด ธุรกิจเพื่อความงามและสุขภาพ ภายใต้ Concept “Beauty and Wellness” โดยมีชื่อร้านว่า OGENKI และเป็น “One Stop Shopping Store” ที่ประกอบไปด้วย ยา อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอางค์ ครีมบำรุงผิว เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน และบริการสุดพิเศษด้วยเครื่องวิเคราะห์มวลร่างกาย โปรแกรมตรวจสุขภาพผิว และบริการ Treatment ผิวหน้าอย่างครบวงจร

ลักษณะงาน
• ให้คำปรึกษาและ แนะนำการใช้ยา
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอางค์
• บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริหารจัดการคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
• ดูแลเรื่องการบริการ เพื่อให้ได้การบริการที่ดีต่อลูกค้า และความเรียบร้อยภายในร้านให้ได้มาตราฐานของบริษัทกำหนด

คุณสมบัติ
• เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
• ประสบการณ์ 0 ปี ขี้นไป
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกดี รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
• หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และสวัสดิการ
• ค่าใบประกอบ 10,000 บาท
• ค่าคอมมิชชั่น
• วันหยุด 6 วัน/เดือน
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิตและประกันกลุ่ม
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักร้อนประจำปี
• วันหยุดตามประเพณี
• ทุนการศึกษาพนักงานและบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ชุดยูนิฟอร์ม

วิธีการรับสมัครงาน
• สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00
• Email : thosaphb@bjc.co.th
.......................................................................

Berli Jucker Public Co.,Ltd.
Human Resources Division
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42, Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: 02-367-1790 Mobile: 082 – 9939553 คุณทศพล

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 โรงพยาบาลหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 042 41 3456-65 ต่อ 110 ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัคร TRAINEE– SME หลายอัตรา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป เลือกปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัคร TRAINEE– SME หลายอัตรา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป เลือกปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

ตำแหน่ง TRAINEE– SME

หน้าที่รับผิดชอบ
เริ่มต้นที่นี่ สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
โอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า SME
สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า
มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร
ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ
เลือกปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง
อายุไม่เกิน 25 ปี
จบปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน การธนาคาร / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หน้าตา และบุคลิกดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้


ติดต่อ
ศูนย์สรรหาและว่าจ้างบุคลากร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 เลขที่ 1222 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0 2296-2807
อีเมล : Lynjong.Jongcharoensuk@krungsri.com

สมัครออนไลน์
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 9 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 9 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัทโฮม โปร์ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงาน 17 อัตรา วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส.,ปริญญาตรี

บริษัทโฮม โปร์ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงาน 17 อัตรา วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส.,ปริญญาตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายโครงการ จำนวน 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ :
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในการควบคุมงานก่อสร้าง การกำหนดรูปแบบ การประเมินราคา
เงินเดือน : 17,500+++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย จำนวน : 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ :
เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย มีประสบการณ์ในค้าปลีก
เงินเดือน : 12,500+++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สามารถเข้างานเป็นกะได้

3. ตำแหน่ง : พนักงานขาย จำนวน 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ :
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 20- 35 ปี
มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดีพูดจาไพเราะ
เงินเดือน : 9,500+++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สามารถเข้างานเป็นกะได้

4. ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า จำนวน : 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ :
เพศ หญิง
อายุ 20-30 ปี
มีใจรักในงานบริการ ละเอียดรอบคอบ มีจิตสำนึกเร่งด่วน
เงินเดือน : 11,000++++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สามารถเข้างานเป็นกะได้

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-เสาร์ 09.00-17.00 น. บริษัทโฮม โปร์ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 177/98 หมู่ที่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :: 40000
โทรศัพท์ :: 0-4336-5365 ต่อ 1850-1851
แฟกซ์ :: 0-4336-5369

https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
กลุ่มกิจกรรมการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. มีคุณวุฒิระดับ ปวช. หรือ ปวส.
2. อายุไม่เกิน 26 ปี
3. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, illustrator และโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ ได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว
4. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
5. สามารถอยู่ค้างคืนที่ทำงานเมื่อมีกิจกรรมค่าย
6. สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

อัตราเงินเดือน 8,840.- บาท

วิธีการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ยื่นที่กลุ่มกิจกรรมการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 392 5951 ต่อ 2044

หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร

ระยะเวลาในการสมัคร 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 10

ประกาศผล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่กลุ่มกิจกรรมการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2

http://www.sciplanet.org/sce/2014-11-21-08-31-04/information-news/181-1
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. สัญชาติไทย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนาวุฒิการศึกษา

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ กำหนดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ประกาศผลสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
ดังรายการต่อไปนี้

1 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จำนวน 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

2 สังกัดฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

3 พนักงาน สังกัดต่าง ๆ
จำนวน 8 อัตรา
ปวช. [รายละเอียดวุฒิ]

4 สังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

5 สังกัดฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

6 สังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัย
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

7 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

8 สังกัดฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]


9 สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]


ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการระหว่าง 08.30-16.00 น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส. เปิดรับสัมคร 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส. เปิดรับสัมคร 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา-นาทวี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่
5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้รับฯ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัฒนาระบบและบริหารงานบุคคล อาคารใหม่ ชั้น 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมชลประทาน รับเยอะ 179 อัตรา เปิดสมัคร Online 2 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมชลประทาน รับเยอะ 179 อัตรา เปิดสมัคร Online 2 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 25 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 82 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 69 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชานิติศาสตร์

5 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Website : http://job.rid.go.th ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดทุ้ม)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลปิน

2 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

3 ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

4 ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

5 ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

6 ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-พระ) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

7 ตำแหน่ง : นักโบราณคดีปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

8 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปกรรมโรงละครแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

9 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

10 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง

11 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรม)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

12 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์ประติมากรรม)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

13 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

14 ตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

15 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (วิโอล่า)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลปิน

16 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างโลหะ)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

17 ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประติมากรรม)
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 http://www.finearts.go.th/personnel/

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและสามารถ
download ใบสมัครได้ที่ http://person.anamai.moph.go.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ์ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 3231 0363–71 ตั้งแต่วันที่ 26
–30มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา08.30–12.00น. ภาคบ่ายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) ให้ผู้ประสงค์
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่
11 นครศรีธรรมราช ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 7539 9460 - 4
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00
–16.30น.

- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ตําบลสะเตง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2862 ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้าเวลา08.30–12.00น. ภาคบ่ายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
ให้ผู้ประสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4085 หรือที่กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 6550 –2 ต่อ 303 ตั้งแต่วันที่
26–30มกราคม2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา08.30–12.00น. ภาคบ่ายเวลา13.00–16.30น. 4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่ง

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร Project Assistant เงินเดือน 20,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร Project Assistant เงินเดือน 20,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่ง : Project Assistant
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : อื่น ๆ
เงินเดือน : 20,000+ บาท
ลักษณะของงาน : -Coordinate/arrange meeting/seminar/workshops under the project.
-Provide liaison with various stakeholders and government officer/JICA expert.
-Manage contract work for outsource short expert, translation, copy and rental car.
-General secretarial work in office
-Budget management under supervision of Japanese expert.
-Prepare/draft meeting memo/minutes .
-Provide simple translation of Thai document.
-Arrange visit/meeting for experts and accompany.
-Any other work assigned by JICA experts and/or relevant government officers.
(Refer to project at http://www.jica.go.jp/project/english/thailand/013/index.html)

Work location:
-The project has three office in Bangkok, PCD (Soi Aree), DIW (Rama VI) and IEAT (Makassarn). Work location may be changed depending on the work of the period.
-Frequent visit/stay (up to 1 week) to Rayong is anticipated
คุณสมบัติ : -University graduate. Science/Engineering major is preferred but not the condition.
-Ability to work independently with minimum supervision
-Working knowledge of English and Thai (speaking/writing/reading).
-Willingness to work in dynamic environment (need to work with Japanese experts, various government agency, private sector, academic and NGOs)
-Willingness to have business trip/stay to Rayong

วิธีสมัคร : send CV, transcript, pic to Munehiro Fukuda at fukudam@jasmine.ocn.ne.jp or call 088-6598418
ผู้ประสานงาน : Saowalak JICA PRTR Project tel 02 298 2433/ Aram Haz.Subs Div. [aram(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02 298 2425

ระยะเวลารับสมัคร : 14-Jan-15 ถึง 20-Feb-15


กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
https://www.facebook.com/mejobthai

SCG Cement Co., Ltd. รับสมัครวิศวกรออกแบบ 4 อัตรา เงินเดือน 24,000 ขึ้นไป สมัครทาง E-mail

SCG Cement Co., Ltd. รับสมัครวิศวกรออกแบบ 4 อัตรา เงินเดือน 24,000 ขึ้นไป สมัครทาง E-mail

ข้อมูลตำแหน่งงาน :
- วิศวกรออกแบบ
- สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ
- จำนวน 4 อัตรา
- เงินเดือน 24,000 up
- สถานที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร


หน้าที่หลัก :
- ออกแบบและจัดทำรายละเอียดงาน Precast ในโครงการที่ตนรับผิดชอบในโครงการที่รับผิดชอบให้แก่ลูกค้า
- ส่งข้อมูลการออกแบบ Precast เพื่อใช้สำหรับการเสนอราคา
- ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สินค้าแก่ลูกค้า


คุณสมบัติ :
-
- ปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา เกรดป.ตรี ตั้งแต่ 2.70 และ ป.โท ตั้งแต่ 3.30
- ผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนน (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารโดยเฉพาะโครงสร้างเหล็ก 0-1 ปี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เคยผ่านการใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างอาคารเช่น Staadpro, SAP2000, ETAB หรือ SAFEวิธีการสมัคร :
-
- ส่ง Resume และ Transcript มายัง E-mail: supasitp@scg.co.th กรณีผู้สมัคร มีความเหมาะสมจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งเเรกจำนวน 24 อัตรา เปิดสอบเข้ารับราชการ สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 30 มค. - 19. กพ, 58

รับ ป. ตรีทุกสาขา 24 อัตรา ปปช. เปิดสอบเข้ารับราชการ สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 30 มค. - 19. กพ, 58

ปปช. ( คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ) ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งเเรกจำนวน 24 อัตรา
( บรรจุภายใน 2 ปี มากกว่านี้ หลายเท่า )

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับ ป. ตรีทุกสาขา
รับสมัครทาง Website http://job.nacc.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 30 มค. - 19. กพ 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 กพ. 58
สอบ ประมาณ กลางเดือน มีค. 58
เป็นผู้ผ่าน ภาค ก ระดับป.ตรี หรือสูงกว่า

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 พนักงานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี จำนวน 1 อัตรา
4 พนักงานบัญชีการเงิน จำรนวน 2 อัตรา
5 พนักงานบัญชีภาคเหนือบน จำนวน 1 อัตรา
6 พนักงานบัญชีภาคเหนือกลาง จำนวน 1 อัตรา
7 พนักงานวิเคราะห์การเงินจำนวน 1 อัตรา
8 พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
9 พนักงานผลิตภัณฑ์ จำนว 2 อัตรา


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สำนักทรัพยากรมนุย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอกแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-22823243-7 ต่อ 134 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

ดูรายละเอียดวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

เปิดสอบ !! 2,598 อัตรา พนักงานส่วนท้องถิ่น,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2558

วันที่ 24 มกราคม 2558 นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางงา และประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ " การสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สอบท้องถิ่น " ดังนี้

กสถ.เตรียมสอบแข่งขัน
เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา

...ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จากจำนวน 76 จังหวัดร้องขอให้ กสถ.สอบจำนวน 130 ตำแหน่ง รวม 4,067อัตรา...

....กสถ.มีแนวทางให้ อปท.แก้ไขปัญหาโดยวิธีการรับโอน สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน หรือขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของ กสถ.ที่ยังคงค้างอยู่ใน 10 เขต ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว กสถ.คาดว่าจะเหลือเพียง 30 ตำแหน่ง จำนวน อัตรา 2,598 อัตราเท่านั้น ที่ กสถ.จะเปิดสอบแข่งขัน รอบที่ 2...

....วันที่ 29 มกราคม 2558 กสถ.นำเสนอขออนุมัติจาก ก กลาง เพื่อเปิดสอบ พร้อมทั้ง เสนอสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบการสอบแข่งขันในครั้งนี้โดยจะต้องทำแผนการดำเนินการสอบ มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบฯลฯ เสนอต่อ คณะกรรมการกลาง ก อบต/กท/ กจ เพื่อขออนุมัติต่อไป...

....เมื่อคัดเลือกสถาบันการศึกษาแล้วเสร็จ กสถ.ก็สามารถประกาศรับสมัครสอบแข่งขันได้เลย....

....หลังจากประชุมวันที่ 29 มกราคม 2558 แล้วถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทราบครับ....

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
24 มกราคม 2558 เวลา 05.35 น.

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,57545.0.html
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท คอลเกต–ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เค เจ ควอลิตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 534 หมู่2 ถนนชุมแพ-ภูเขียว อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ :: 043-312-024

**รับสมัครงานด่วน**
บริษัท คอลเกต–ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้า/บริการ : บริษัท คอลเกต–ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอมอบโอกาสแห่งความสำเร็จและอนาคตอันสดใสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลก ทำงานเขตพื้นที่ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เค เจ ควอลิตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 534 หมู่2 ถนนชุมแพ-ภูเขียว อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ :: 043-312-024
แฟกซ์ :: 043-312-024
Email :: kj.quality.intertrade@gmail.com
ติดต่อ คุณพรชัย ไกรสินทร์ โทร. 0819549300
ตำแหน่ง : พนักงานขาย (ฝึกหัด)
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 21 – 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : • สามารถขับรถยนต์ได้ ไม่จำเป็นต้องมียานพาหนะเป็นของตนเอง • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสู้งาน
เบี้ยเลี้ยง : 300บาท/วัน
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :ลงฝึกงานขายกับพนักงานขายประจำ ตามพื้นที่ต่างๆ

https://www.facebook.com/mejobthai

เจแปน เอ็กซ์โป อิน ไทยแลนด์ 2015 JAPAN EDUCATION FAIR งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 6-8 กุมภา สยามพารากอน

ครบครันทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
พบสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งโรงเรียนมัธยมปลาย วิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่บินตรงจากญี่ปุ่นมาให้ข้อมูลการศึกษาต่อทุกระดับ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โปรแกรมซัมเมอร์ช่วงปิดภาคเรียน รวมถึงบริษัทจัดหาที่พักในญี่ปุ่น
ข้อมูลทุนการศึกษา จากหน่วยงานการศึกษาของสถานทูตญี่ปุ่น รวมถึงหน่วยงานและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ฟังสัมมนาที่ควรรู้เพื่อการเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น , เทคนิคการเขียน Study Plan และการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย , ประสบการณ์การใช้ชีวิตนักเรียนที่ญี่ปุ่น การทำงานพิเศษ ค่าใช้จ่าย , เทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

JAPAN JOB FAIR
การรวมตัวของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เปิดรับสมัครงานทุกตำแหน่ง ทุกสาขา มากกว่า 10,000 ตำแหน่ง

ในงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015
มหกรรมญี่ปุ่นครั้งยิ่งใหญ่ “เจแปน เอ็กซ์โป อิน ไทยแลนด์ 2015” เอาใจแฟนๆ แดนปลาดิบ ด้วยการอิมพอร์ตสารพัดความรู้ ความบันเทิง รวมเสน่ห์เจแปนมาให้สัมผัสกันถึงเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร แฟชั่น การศึกษา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และตำแหน่งงานอีกเพียบ การันตีงานนี้จัดใหญ่ให้คนเลิฟญี่ปุ่นได้ซึมซับบรรยากาศช้อป ชิม เที่ยว แบบจุใจ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

พร้อมลุ้นรางวัลไปญี่ปุ่น! ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://japanexpothailand.org/
ลงทะเบียนเข้างานฟรี! http://www.tfaforms.com/358134
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2267-7726

https://www.facebook.com/mejobthai

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

กำหนดการดำเนินการคัดเลือก
ระยะเวลำสมัคร วันที่ 22 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2558
ประกำศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
วันสอบคัดเลือก จะประกำศให้ทรำบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://comm-sci.pn.psu.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1565
https://www.facebook.com/mejobthai

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.กาฬสินรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

สสจ.กาฬสินรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสิน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บ.อินโฟ-โฟกัสรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Accountant ตำแหน่ง OPERATIONS DEPARTMENT Tel: 02-2618270 Fax: 02-2618242
ตำแหน่ง Accountant
- จัดทำบัญชีรับจ่าย วางบิล และบัญชีทั่วไปของบริษัท
- จัดทำรายงานภาษี และหัก ณ ที่จ่ายได้
- บันทึกรายการทางบัญชี หรือทำงานบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปิดงบและเซ็นต์ผู้จัดทำได้
Qualifications:
• Thai Nationality , Female 24 years of age or above
• Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
• At least 2-3 years of accounting experience in all fields of accounting.
• Good skill for Microsoft Excel and accounting software packages (“BC Software” will be great advantage).
• Knowledge of taxable and have experience in accounts Payable/Receivable will be an advantage.
• Have a pleasant personality, organized, fast responsible, enthusiastic, self-motivated with excellent interpersonal communication skills
• Initiative and hands on with positive attitude
• Good command of English
• Can work under pressure


ตำแหน่ง OPERATIONS DEPARTMENT

หากคุณคือผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว บริษัท Info-Focus จำกัด กำลังมองหา...
Fieldwork Manager/ Fieldwork Supervisor (คุวบคุมงานภาคสนาม): สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) สำหรับตำแหน่ง Manager ต้องมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดไม่ตำกว่า 5 ปี
ฝ่ายปฎิบัติการ งานส่วน QC/Edit : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายประมวลผล Data Processing Officer : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้ในระดับดี หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีคุณสมบัติ
• สัญชาติไทย
• ชาย /หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window พื้นฐานได้คล่องแคลว
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
• มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีม

หากคุณสนใจสามารถ เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง หรือเขียนประวัติการทำงานของคุณ พร้อมรูปถ่าย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อคุณได้ หรือส่ง E-mail มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
Human Resources Manager

Info-Focus Co., Ltd.

75/18 Richmond Bldg., 10th Fl., Sukhumvit 26, Klongton
Klongtoey, Bangkok 10110. Tel: 02-2618270 Fax: 02-2618242

E-mail: mail@info-focus.com / www. Info-focus .com

https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.กระบี่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
สสจ.กระบี่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุลล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส เปิดรับสมัคร 16 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส เปิดรับสมัคร 16 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ การจัดทำบัญชีและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บันทึกรับ – ส่ง และจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ตรวจสอบใบสำคัญ จัดทำรายงานการเงิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office
3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการที่กำหนดด้วยความละเอียดแม่นยำและรอบคอบ
4. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานตามขอบเขตภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 และ ปวส. เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 และ ปวส. เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถรับ-ส่งเอกสาร
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรับสมัครพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 19 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท 3 ตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด ทางวิศวกรรมการผลิต ทางเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ หรือทางเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนารายณ์ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website : http://www.ocsb.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 163 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 30 มกราคม 2558
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ดังนี้ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา
1 พยาบาลวิชาชีพ 50 15,960 ปริญญาตรี นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2 นักเทคนิคการแพทย์ 4 15,960 ปริญญาตรี สาขาทางเทคนิคการแพทย์
3 เภสัชกร 8 15,960 ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4 นักจัดการงานทั่วไป 4 13,300 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือการจัดการทั่วไป
5 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 7 12,240 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 ปีขึ้นไป , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
6 พนักงานการเงินและบัญชี 7 11,000 ปวส. สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี
7 เจ้าพนักงานพัสดุ 8 11,000 ปวส. ทุกสาขา
8 เจ้าพนักงานธุรการ 11 10,200 ปวช. ทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา
9 พนักงานประจำห้องยา 4 10,200 ปวช. ทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ม.6
10 ผู้ช่วยพยาบาล 36 8,300 ม.6 และ ได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
11 พนักงานพิมพ์ 1 8,300 ปวช ทุกสาขา
12 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 7,590 ม.3 ม.6
13 พนักงานเภสัชกรรม 2 7,590 ม.6 มีประสบการณ์ 5 ปี
14 พนักงานประกอบอาหาร 8 7,590 ม.3 ม.6
15 พนักงานบริการ 9 7,590 ม.3 ม.6

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิริธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

Dtac รับสมัครพนักงาน 28 อัตรา วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 13,000 - 28,000 บาท Net free ทุกเดือน

Dtac รับสมัครพนักงาน 28 อัตรา วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 13,000 - 28,000 บาท Net free ทุกเดือน


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17375159
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่งวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท มทร.พ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่งวุฒิ เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรม SPSS)

2 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/news.php
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 4 รับสมัคร นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 4 รับสมัคร นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)สำนักงานคลังเขต 4
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 4 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558 รับสมัครตั้งแต่ 16-22 ก.พ.2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ด่วนที่สุด !! เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558 รับสมัครตั้งแต่ 16-22 ก.พ.2558


ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว152 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1521.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.พนักงานนำเข้าข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์

2.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส โสตทัศนศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึการ

3.ช่างเทคนิควิทยากระจายเสียง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม

4.ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมFile แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สอศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 อัตรา วุฒิ ปวช.,ปวท.,ปวส. 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราขการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สอศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 อัตรา วุฒิ ปวช.,ปวท.,ปวส. 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราขการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน 30 อัตรา
- วุฒิ ปวช หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.
- อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

- วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

- วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน 32 อัตรา
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
- อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

- วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

- วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.
- อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

- วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

- วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://ipavecgoth พร้อมแนบหลักฐานนำไปยื่นที่หน่วยรับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกจังหวัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 0830 - 1630 น ไม่เว้นวันหยุดราขการ

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและ Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai

ร้านวัตสัน สาขา เซ็นทรัลอุดรชั้น G และชั้น 2 รับสมัครพนักงานขาย 3 อัตรา ด่วน !!!
รายละเอียดงาน
พนักงานขาย และแนะนำผลิตภัฑณ์Skincare ,เช็คสต๊อคสินค้า, จัดเรียงสินค้า

ระดับเงินเดือน
9,000 - 16,000 ++ ( เงินเดือน+Commission )

สวัสดิการ
- เงินโบนัสพิเศษรายเดือน
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 18- 35 ปี (ยินดีรับสาวประเภทสอง)
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5. รักในงานบริการ สามารถปฏิบัติงานประจำห้างสรรพสินค้าได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ร้านวัตสัน สาขา เซ็นทรัลอุดรชั้น G และชั้น 2
เวลาปฏิบัติงาน 11.00 - 20.00 น.

โทรสมัครงานได้ที่ คุณแอร์ (ฝ่ายบุคคล) Tel. 094-6645824https://www.facebook.com/mejobthai

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ!! เข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

มีตำแหน่งวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ!! เข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


2 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

3 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

4 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

6 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

7 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วิธีสมัคร
สมัครผ่าน Website : http://job.thaigov.go.th
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai