วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตราวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตราวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001
- มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
- สามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
- มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Visio ได้

หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
- มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai