วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 14 - 22 มกราคม 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 14 - 22 มกราคม 2558

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการฯ) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายการต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุ 18 ปีขึ้นไป
2 ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์
3 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4 สุขภาพแข็งแร็ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความประพฤติดี และมีใจรักบริการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและส่งใสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ntwo.moph.go.th/blog/?p=1675
https://www.facebook.com/mejobthai