วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. สัญชาติไทย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนาวุฒิการศึกษา

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ กำหนดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ประกาศผลสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
https://www.facebook.com/mejobthai