วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การทองเที่ยว นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขนุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai