วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรอง การผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรอง การผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์

5 ดุริยางคศิลปิน (สากล)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๒ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลป์ (สากล) ชั้นกลาง
ด้านบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด หรือ
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์โดยมี
หนังสือรับรองการผ่านงานด้านดุริยางคศิลป์ (สากล) มาไม่น้อยกว่า
๕ ปี และมีความรู้ความสามารถด้านบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด

6 นายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส

7 นายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

8 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาพาณิชยการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

10 ผู้ประกาศและรายงานข่าว
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มกราคม ๒๕๕๘
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เปิดเว็บไซต์www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”
๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น flash drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635564179797544905.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai