วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

สอศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 อัตรา วุฒิ ปวช.,ปวท.,ปวส. 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราขการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สอศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 อัตรา วุฒิ ปวช.,ปวท.,ปวส. 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราขการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน 30 อัตรา
- วุฒิ ปวช หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.
- อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

- วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

- วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน 32 อัตรา
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
- อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

- วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

- วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.
- อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

- วุฒิ ปวท หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท

- วุฒิ ปวส หรือ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://ipavecgoth พร้อมแนบหลักฐานนำไปยื่นที่หน่วยรับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกจังหวัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 0830 - 1630 น ไม่เว้นวันหยุดราขการ

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและ Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai