วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 - 19 มกราคม 2558
โรงพยาบาลชลบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานช่วยการพยาบาล,พนักงานประจำตึก,และพนักงานเปล)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 61 อัตรา
เงินเดือน 15,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการแพทย์ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง, วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการแพทย์ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการแพทย์ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือได้รับวุฒิอย่างอื่นที่กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 61 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือมีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ แลเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

4 พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

5 พนักงานประจำตึก จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


6 พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3893-1000 โทรสาร 0-3893-1100 ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 มกราคม 2558 ในวัน เวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัคร 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai