วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส. เปิดรับสัมคร 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส. เปิดรับสัมคร 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา-นาทวี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่
5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai