วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่งทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3 เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต่ำกว่านี้

5 นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045353921 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai