วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม 2558

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (เฉพาะกิจ) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท

- สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขา
- มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์
การจัดทำเว็บไซด์และฐานข้อมูล


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai