วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่งวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท มทร.พ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่งวุฒิ เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรม SPSS)

2 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/news.php
https://www.facebook.com/mejobthai