วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 30 มกราคม 2558

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 30 มกราคม 2558

นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบ ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11อาคารอำนวยการโรงพยาบาลสวนราญรมย์ ชั้น 1 เลขที่ 298 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130 โทร 07724 0656-7 ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2558 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai