วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 22 มกราคม 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 22 มกราคม 2558

รหัสตำแหน่ง C58/11 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558

ลักษณะของตำแหน่งงาน
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของคณะฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบการทำงานของระบบแม่ข่าย และระบบสำรองข้อมูล (Monitoring and Logging ,Job Schedule Task)
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ผิดปกติของเครื่องแม่ข่ายในระดับต้นจนถึงระดับกลาง

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ - Microsoft Word ,Excel - ความรู้พื้นฐานด้านระบบฐานข้อมูล ด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
2. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบวันที่ 27 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบวันที่ 27 มกราคม 2558

สมัครออนไลน์ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs/viewjobdetail.asp?job_ID=C58/11
https://www.facebook.com/mejobthai