วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 28 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 28 มกราคม 2558


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ผู้สอบแข่งขันได้ทีรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ ดังนี้
ปริญญาโท 26,250 บาท
ปริญญาเอก 31,500 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
1 สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
3 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม
4 สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
5 สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
6 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
7 สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
8 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 4 อัตรา
9 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จำนวน 3 อัตรา
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
11 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
13 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 02942 6900-99 ต่อ 1194,1140,1142 ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา http://mult.chandra.ac.th/cw/empl/images/downpdf/jee425571.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai