วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2558

เปิดสอบ !! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 29

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, อุตสาหการ ,เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม)
2.ต้องได้รับใบอนุญาตวิศวกรควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
3.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

2 ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, อุตสาหการ ,เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม)
2.ต้องได้รับใบอนุญาตวิศวกรควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
3.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาไทย
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาใดหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

5 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.


6 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ในวัน และเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai