วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รับสมัคร 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 มกราคม 2558
ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัคร 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 มกราคม 2558

ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 และที่ นร 0708.4/ว 3 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551 (โดยอนุโลม) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 288 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 จบมปลาย
2 ใช้คอมพิวเตอร์ได้
3 อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4 ร่างกายแข็งแร็ง ยกของหนักได้
5 ทำงานนอกเวลาราชการได้
6 อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai