วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
กลุ่มกิจกรรมการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. มีคุณวุฒิระดับ ปวช. หรือ ปวส.
2. อายุไม่เกิน 26 ปี
3. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, illustrator และโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ ได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว
4. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
5. สามารถอยู่ค้างคืนที่ทำงานเมื่อมีกิจกรรมค่าย
6. สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

อัตราเงินเดือน 8,840.- บาท

วิธีการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ยื่นที่กลุ่มกิจกรรมการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 392 5951 ต่อ 2044

หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร

ระยะเวลาในการสมัคร 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 10

ประกาศผล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ที่กลุ่มกิจกรรมการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2

http://www.sciplanet.org/sce/2014-11-21-08-31-04/information-news/181-1
https://www.facebook.com/mejobthai