วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 163 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 30 มกราคม 2558
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง ดังนี้ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา
1 พยาบาลวิชาชีพ 50 15,960 ปริญญาตรี นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2 นักเทคนิคการแพทย์ 4 15,960 ปริญญาตรี สาขาทางเทคนิคการแพทย์
3 เภสัชกร 8 15,960 ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4 นักจัดการงานทั่วไป 4 13,300 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือการจัดการทั่วไป
5 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 7 12,240 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 ปีขึ้นไป , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
6 พนักงานการเงินและบัญชี 7 11,000 ปวส. สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี
7 เจ้าพนักงานพัสดุ 8 11,000 ปวส. ทุกสาขา
8 เจ้าพนักงานธุรการ 11 10,200 ปวช. ทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา
9 พนักงานประจำห้องยา 4 10,200 ปวช. ทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ม.6
10 ผู้ช่วยพยาบาล 36 8,300 ม.6 และ ได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
11 พนักงานพิมพ์ 1 8,300 ปวช ทุกสาขา
12 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 7,590 ม.3 ม.6
13 พนักงานเภสัชกรรม 2 7,590 ม.6 มีประสบการณ์ 5 ปี
14 พนักงานประกอบอาหาร 8 7,590 ม.3 ม.6
15 พนักงานบริการ 9 7,590 ม.3 ม.6

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิริธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai