วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

2 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

3 เจ้าพนักงานธุรกรรม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,530 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และ
2 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการชั้น 2) โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร 07641 1618 ต่อ 2107 ตั้งแต่วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635564182055960871.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai