วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.สงขลา รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา และนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 มกราคม 2558
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จํานวน 2 ตําแหน่ง จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
อัตราที่รับ จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

กลุ่มงาน ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อัตราที่รับ จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สขาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาเกษตรศาสตร์สาขาคหกรรมศาสตร์ทางอาหารและ
โภชนาการ สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุข
ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ ทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม
หรือทางแพทย์แผนจีนหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน ฝ่ายบรูณาการโครงการตามพระราชดําริ
อัตราที่รับ จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 11,030 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2 ไม่ระบุเพศ กรณีเป็นเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
3 อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
5 ผู้มีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองการทํางานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๗๔๓๑ ๒๘๖๓

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม Download....
https://www.facebook.com/mejobthai