วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงาน 17 ตำแหน่ง มากกว่า 100 อัตรา สมัครออนไลน์
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่างๆ ให้กับธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เนื่องจากในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังมีการขยายการให้บริการกับธนาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

1 Team Leader  จำนวน 4 อัตรา

* เพศชาย / หญิง
* วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
* อายุไม่เกิน 40 ปี
* มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับลูกทีมได้
* มีทักษะและประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone skill)
* มีใจรักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนะคติเชิงบวก
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
* สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office (Excel & Word), Internet ได้
* มีทักษะและประสบการณ์ในด้าน งาน Call Center, งานลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

2 หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา


- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี (Microsoft Word , Excel , Power point)
- มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center ในระดับหัวหน้างาน (Supervisor หรือ Team Leader) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทีม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
- มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team Work)  
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ       


 

3 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
* หากเคยผ่านธุรกิจด้านการโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

4 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา


* เพศชาย /หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน (Cash in Transit)                                                                    
   ให้กับสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
* มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ATM เป็นอย่างดี                                                                             
* หากเคยผ่านธุรกิจด้านขนส่งเงินสดและดูแลระบบATMจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

5 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
* มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน รปภ. แม่บ้าน และพนง.ขับรถ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
* มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี  
* หากเคยผ่านธุรกิจ Outsourcing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

6 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสารสนเทศ, Logistic, ด้านบริหาร หรือด้านการตลาด
* มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Printing & Mailing. ด้าน Logistic หรือ ด้าน IT อย่างน้อย  5 ปี
* หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

7 รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา


* เพศชาย / หญิง
* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการตลาด, ด้านการบริหาร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการวางแผนและกลยุทธ์การตลาด อย่างน้อย 5 ปี
* หากเคยผ่านธุรกิจด้านการให้บริการลูกค้าสถาบันการเงินได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

8 พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit
*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี
*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ
*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้
*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี


 

9 บริการ (คลังเอกสาร) จำนวน 5 อัตรา


* เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3 ขึ้นไป
* พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร
* ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

10 พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม จำนวน 10 อัตรา


* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไป


 

11 Call Center Agent จำนวน 20 อัตรา


* เพศชาย / หญิง อายุ22 – 28 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
* น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
* หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

12 พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร จำนวน 10 อัตรา


เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน   40ปี
วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป
* มีความละเอียดรอบคอบ
ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม
* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน


 

13 พนักงานขนส่งทรัพย์สิน  ไม่จำกัดจำนวน อัตรา


* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม
* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน


 

14 พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา


* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป


 

15 พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 10 อัตรา


*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป


 

16 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ไม่จำกัดจำนวน อัตรา


* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป


 

17 พนักงานทำความสะอาด  ไม่จำกัดจำนวน อัตรา


* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 0-2791-9863 - 4 หรือ hrm@ktbgs.co.th