วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

"ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4708315-8
"

บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย

"ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่)

บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย
ระดับการศีกษา ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
จำนวน 300 อัตรา

ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่)

วิธีสมัคร สมัครทาง website http://job.ago.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558

หากติดปัญหาการใช้งานระบบ :: Call Center โทร. 0-2257-7230
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น."

เงินเดือน 37,000 บาท คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ

"ด้วย คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสรีรวิทยาพืชไร่ มีความรู้ทางด้านวิชาการจัดการวัชพืช

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
ด้านช่างไม้และก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
ด้านช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 3 อัตรา
ด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
ด้านดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ตรวจสอบวุฒิ

สมัครทาง website http://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558"

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดดังรายการต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 19,250 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

สมัครทาง Website : http://job.drr.go.th
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"

รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)

"รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม " (ประจำพื้นที่กรุงเทพ)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานเป็นทีม รักในงานที่ท้าทายไม่จำเจ และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย และโลกของเรา
…….เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทยในตำแหน่ง
“เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” (Direct Dialogue Campaigner-DDC)

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ภายในกรุงเทพและปริมณฑล(ไม่ประจำ office)

รายละเอียดงาน:
• ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่
• เพื่อประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
• พร้อมทั้งระดมเงินทุนสนับสนุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
• โดยการตั้งบูธ ตามห้าง สำนักงาน หรือทำงานในพื้นที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาติ
• เน้นทำงาน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 5-8 ชั่วโมง
คุณสมบัติ:
1. อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
3. ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา กระตือรือร้น
4. สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
5. รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
6. มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม มีทักษะด้านการขายหรืองานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*** พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ:
• รายได้รวม 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป
• โบนัส( ตามความสามารถ )
• ฟรี!!!ค่าเดินทาง+ ที่พัก + เบี้ยเลี้ยง( กรณีออกต่างจังหวัด )
• ฟรี!!!โปรแกรมฝึกอบรม(เจ้าหน้าที่ใหม่)– พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ
• ชุดยูนิฟอร์มพร้อมอุปกรณ์ทำงาน
• ประกันสุขภาพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• กิจกรรมสัมพันธ์Team Building

งานนี้ คือ โอกาสที่คุณจะได้ปกป้องโลกของเรา
ทำงานกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก
ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน “เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม”
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุย 02-357-1931 ,086-3367255 คุณนภชนก เนื้อนิ่ม (วุ้นเส้น)
*** ติดต่อสอบถามเฉพาะวันและเวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น. ยกเว้นเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น.

สมัครงาน
https://secured.greenpeace.org/seasia/th/getinvolved/DDC/apply_now/


#สมัครงาน #หางาน #งานระดมทุนภาคสนาม #งานประจำ #งานในกรุงเทพ #งานขาย #งานภาคสนาม #งานลงพื้นที่
"

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

"ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุริกจ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558"

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ) เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนกงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2558

อัตราค่าตอบแทน
ปริญญาเอก เดือนละ 29,400
ปริญญาโท เดือนละ 24,500
ปริญญาตรี เดือนละ 21,000

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 1 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์/การศึกษาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 2 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 3 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 4 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา/สังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านสังคมศึกษา/สังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 5 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา เคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีอินทรีย์/เคมีอนินทรีย์/ปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 6 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส1 -600)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 7 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 8 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-800)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 9 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-900)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 10 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1000)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 11 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา พลศึกษา/พลศึกษาและสุขศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาโททางการศึกษา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 12 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา การบริหารการพัฒนาสังคม/สังคมวิทยาการพัฒนา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาชนบท หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชน/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ปรัชญา หรีอเกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 13 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา นาฏศิลป์/นาฏยศิลป์ไทย/นาฏศิลป์และการแสดง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านนาฏศิลป์/นาฏยศิลป์ไทย/นาฏศิลป์และการแสดง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 14 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 15 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  4 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 16 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1600)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยาการพัฒนา/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารการพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
17  ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ จบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400 บาท/เดือน
   
18  ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1800)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 19 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-1900)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 20 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2000)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยัสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/การจัดการระบบสารสนเทศ/วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 21 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 22 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา สถิติ/สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านสถิติ/สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 23 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (รหัส1-2300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา เคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 24 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร กรุงเทพมหานคร (รหัส 1-2400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 25 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏะนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-2500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 26 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร สมุทรปราการ (รหัส 1-2600)
  วุฒิ  ปริญาเอก/โท
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 27 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-2700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 28 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-2800)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/นโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบปริญญาตรีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 29 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ(รหัส 1-2900)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/วรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจบปริยยาตรีทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 30 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3000)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 31 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3100)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยาการพัฒนา/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารพัฒนาสังคม/พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 32 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส1-3200)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ วิชาเอกทางการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 33 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3300)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ วิชาเอกทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 34 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3400)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/วิชาเอกทางการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 35 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมทราปราการ (รหัส 1-3500)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 37 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมทราปราการ (รหัส 1-3600)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา บัญชี/ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 38 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลันราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ( รหัส 1-3700)
  วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์หรืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  29,400/24,500 บาท/เดือน
   
 38 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ( รหัส 1-3800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน
   
 39 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-3900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย/นาฏยศิลป์ไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน
   
 40 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทร่ปราการ (รหัส 1-4000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา สังคมศึกษา/เศรษศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน
   
 41 ตำแหน่ง  อาจารย์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 1-4100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  21,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
"

(รับสมัครจำนวนมาก) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558

"ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2558
ตำแหน่งที่เปิดรบสมัคร
 1 ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  สังกัด 
  วุฒิ  
  สาขาวิชา 
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  
   
 2 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 3 ตำแหน่ง  สถาปนิก
  สังกัด กองกลาง (รหัส 2-3300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
4 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 2-300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส2-100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 6 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-200)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 7 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (รหัส 2-500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 8 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัส 2-400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 9 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รหัส 2-600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 10 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 2-800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 11 ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ (รหัส 2-900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 12 ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ (รหัส 2-1000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาด/การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 13 ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด งานพัสดุ (รหัส 2-1100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคาร/การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 14 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะครุศาสตร์ (รหัส 2-1200)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 15 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ (รหัส 2-1300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
16  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส 2-1400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
17  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการบัณฑิตศึกษา (รหัส 2-1500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
18  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด กองพัฒนานักศึกษา (รหัส 2-1600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  3 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
19  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัส 2-1700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิจัย/การวัดและประเมินผล/สถิติประยุกต์/ประเมินโครงการ/คณิตศาสตร์ หรือสาขารวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
20  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 2-1800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีทางอาหารหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
21  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 2-1900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
22  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส 2-2000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 23 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด สำนักศิลป์และวัฒนธรรม (รหัส 2-2100)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
 24 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
  สังกัด โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ (รหัส 2-2200)
  วุฒิ  ปริญญาโท
  สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  22,750 บาท/เดือน
   
25  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-2300)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
26  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 2-2400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
27  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด คณะครุศาสตร์ (2-2500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
28  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 2-2600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
29  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รหัส 2-2700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
30  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส2-2800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
31  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส2-2900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
32  ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน
  สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน (รหัส 2-3000)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
33  ตำแหน่ง  วิศวกร
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สุมปราการ (รหัส 2-3100)ฉ
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิศวกรรม/ช่าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
34  ตำแหน่ง  บรรณารักษ์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (หรัส 2-3400)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
35  ตำแหน่ง  บรรณารักษ์
  สังกัด สำนักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 2-3500)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
36  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สังกัด กองนโยบายและแผน (รหัส 2-3600)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา วิจัย/สถิติ/การวัดและประเมินผลการศึกษา/คณิตาศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
37  ตำแหน่ง  นิติกร
  สังกัด กลุ่มงานวินัยและนิติการ (รหัส 2-3700)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นิติศาสตร์
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
38  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (รหัส 2-3800)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นิเทศศาสตร์/การประชาสัมพันธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  1 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน
   
39  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
  สังกัด งานประชาสัมพันธ์ (รหัส 2-3900)
  วุฒิ  ปริญญาตรี
  สาขาวิชา นิเทศศาสตร์/การประชาสัมพันธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรับ  2 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา เปิดรบสมัครตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2558

"กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์รายละเอียดดงนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2 ตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยา (ด้านอนุศาสนาจารย์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขังชาย , หญิงและอื่นๆ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สมัครออนไลน์ทาง Website http://correct.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558"