วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้

1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชันหนึ่ง หรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกจิของการสื่อความหมาย

3 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวัน เวลราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai