วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม


2 ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาต้อนต้นสายสามัญ หรือ
3 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
4 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได

3 ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2 มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3 ได้รับวุฒประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
4 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4 พนักงานบริการ 1 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
42 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอํานวยการ) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.yrh.moph.go.th/pdf/person/17112014.pdf