วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถาบันภาษา มข. รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 16,360 บาท เปิดรับสมัคร 13 พ.ย. 2557 - 12 ธ.ค. 2557
สถาบันภาษา มข. รับสมัครเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 16,360 บาท เปิดรับสมัคร 13 พ.ย. 2557 - 12 ธ.ค. 2557

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีวุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีในการติดต่อประสานงาน
3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
4 มีความสามารถด้านการเตรียมการจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม
5 สามารถร่างหนังสือโต้ตอบของทางราชการได้
6 มีความสามารถและเป็นผู้มีศักยภาพสูงในการติดต่อประสานงานและเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
7 เป็นผู้ที่สนใจ ใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันภาษา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://li.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน อาคารสีส้มข้างสถาบันลุ่มน้ำโขง หรือส่งมาทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (สมัครงาน)
หมายเหตุ ชองเอกสารต้องมาถึงสถาบันภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าเป็นโมฆะ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://personweb.kku.ac.th/e-administration/Files.php?FN=403/1498.PDF